Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2018 z dne 5. 1. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2018 z dne 5. 1. 2018

Kazalo

15. Odlok o dopolnitvi Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Mestne občine Kranj, stran 83.

  
Na podlagi 74. in 79. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2), 4., 8. in 17. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), 7. člena Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07, 61/17 – ZUreP-2) in 22. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 71/16, 1/17, 13/17) je Mestni svet Mestne občine Kranj na 33. seji dne 20. 12. 2017 sprejel
O D L O K 
o dopolnitvi Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Mestne občine Kranj 
1. člen 
V Odloku o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 71/14, 30/15 – sprememba) se na koncu 6. člena doda nov odstavek:
(3) V primeru, da se objekt, ki se priključuje na posamezno komunalno opremo, nahaja izven obračunskih območij te komunalne opreme, se obračunska območja razširijo na parcelo tega objekta. Razširitev se izvede na obračunskem območju, na katerega se objekt priključuje.
2. člen 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 351-508/2017-2-48/15
Kranj, dne 21. decembra 2017
Župan 
Mestne občine Kranj 
Boštjan Trilar l.r.