Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2018 z dne 5. 1. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2018 z dne 5. 1. 2018

Kazalo

25. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Športni in mladinski center Piran, stran 111.

  
Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) in 31. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – uradno prečiščeno besedilo in 35/17)
R A Z G L A Š A M   O D L O K 
o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Športni in mladinski center Piran, 
ki ga je sprejel Občinski svet Občine Piran na 25. redni seji dne 5. 12. 2017.
Št. 02200-1/2005-2017
Piran, dne 5. decembra 2017
Župan 
Občine Piran 
Peter Bossman l.r.
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 44. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) in 17. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – uradno prečiščeno besedilo in 35/17) je Občinski svet Občine Piran na 25. redni seji dne 5. decembra 2017 sprejel
O D L O K 
o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Športni in mladinski center Piran 
1. člen 
S tem odlokom se določijo spremembe in dopolnitve Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Športni in mladinski center Piran (Uradne objave Primorskih novic Koper, št. 20/05, 17/09, 16/10 in Uradni list RS, št. 10/12).
2. člen 
Besedilo 5. člena se v celoti črta in nadomesti z besedilom, ki se glasi:
»Naloge iz prejšnjega člena, ki jih zavod opravlja, so v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07, 17/08) razvrščene:
S94.120
Dejavnost strokovnih združenj
S94.990
Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij
J59.110
Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
R90.010
Umetniško uprizarjanje
R90.040
Obratovanje objektov za kulturne prireditve
P85.520
Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti
R93.299
Drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
R93.110
Obratovanje športnih objektov
R93.120
Dejavnost športnih klubov
N79.110
Dejavnost potovalnih agencij
N79.120
Dejavnost organizatorjev potovanj
N79.900
Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti
P85.510
Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije
R93.190
Druge športne dejavnosti
S93.130
Obratovanje fitnes objektov
R93.931
Dejavnost marin
R96.040
Dejavnosti za nego telesa
H50.100
Pomorski potniški promet
H52.220
Spremljajoče storitvene dejavnosti v vodnem prometu
L68.200
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
L68.320
Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
N81.100
Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
N81.210
Splošno čiščenje stavb
N81.300
Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice
N77.330
Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup
N77.110
Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup
N77.390
Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup
N77.210
Dajanje športne opreme v najem in zakup
I55.100
Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov
I55.201
Počitniški domovi in letovišča
J62.010
Računalniško programiranje
J62.020
Svetovanje o računalniških napravah in programih
J63.110
Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
J58.130
Izdajanje časopisov
J58.190
Drugo založništvo
J62.090
Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
M72.200
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
M73.200
Raziskovanje trga in javnega mnenja
M71.12
Tehnično projektiranje in s tem povezano svetovanje
M74.900
Druge nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
N82.110
Nudenje celovitih pisarniških storitev
N82.990
Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje
N82.190
Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
N82.200
Dejavnost klicnih centrov
N82.300
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
M74.100
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo
P85.320
Srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje
P85.590
Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
J58.140
Izdajanje revij in druge periodike
J59.200
Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
C18.200
Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
C33.190
Popravilo drugih naprav
G47.810
Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z živili, pijačami in tobačnimi izdelki
G47.890
Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom
I56.10
Dejavnost restavracij in druga strežba jedi
I56.300
Strežba pijač
O84.120
Urejanje zdravstva, izobraževanja, kulturnih in drugih socialnih storitev, razen obvezne socialne varnosti
P85.600
Pomožne dejavnosti za izobraževanje
Q86.909
Druge zdravstvene dejavnosti
Q88.9
Drugo socialno varstvo brez nastanitve
Q88.910
Dnevno varstvo otrok
Q88.99
Drugje nerazvrščeno socialno varstvo brez nastanitve
Q88.999
Drugo drugje nerazvrščeno socialno varstvo brez nastanitve
S94.999
Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij
Zavod lahko tudi brez vpisa v sodni register opravlja druge dejavnosti, ki so namenjene za opravljanje registriranih dejavnosti in se opravljajo v manjšem obsegu ob navedenih dejavnostih ter lahko prispevajo k popolnejši in smotrnejši izrabi zmogljivosti sredstev in znanja zavoda.
Dejavnost se lahko razširi ali spremeni s soglasjem ustanovitelja.«
3. člen 
Direktor poskrbi za vpis sprememb po tem odloku v sodni register.
4. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 02200-1/2005-2017
Piran, dne 5. decembra 2017
Župan 
Občine Piran 
Peter Bossman l.r.
Visto l’art. 33 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 94/07 – Testo Consolidato Ufficiale, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO e 76/16 – Sentenza della Corte Costituzionale) e visto l'art. 31 dello Statuto del Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 5/14 – Testo Consolidato Ufficiale e 35/17)
P R O M U L G O   I L   D E C R E T O 
di modifica e integrazione al Decreto di fondazione dell’Ente pubblico Centro sportivo e giovanile di Pirano, 
approvato dal Consiglio comunale del Comune di Pirano nella 25ª seduta ordinaria del 5 dicembre 2017.
N. 02200-1/2005-2017
Pirano, 5 dicembre 2017
Il Sindaco 
del Comune di Pirano 
Peter Bossman m.p.
Visto l’art. 3 della Legge sugli Enti (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC e 127/06 – ZJZP), l’art. 44 della Legge in materia dello sport (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 29/17), l’art. 29 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 94/07 – Testo Consolidato Ufficiale, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO e 76/16 – sentenza della Corte costituzionale) e l'art. 17 dello Statuto del Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 5/14 – Testo Consolidato Ufficiale e 35/17), il Consiglio comunale del Comune di Pirano nella 25ª seduta ordinaria del 5 dicembre 2017 approva il seguente
D E C R E T O 
di modifica e integrazione al Decreto di fondazione dell’Ente pubblico Centro sportivo e giovanile di Pirano 
Art. 1 
Il presente decreto stabilisce le modifiche ed integrazioni al Decreto di fondazione dell'Ente pubblico Centro sportivo e giovanile di Pirano (Bollettino Ufficiale delle Primorske novice di Capodistria, n. 20/05, 17/09, 16/10 e Gazzetta Ufficiale della RS, n. 10/12).
Art. 2 
Il testo dell'art. 5 è soppresso ed è sostituito dal testo seguente:
»Le attività di cui al precedente articolo svolte dall’Ente, in base al Regolamento sulla classificazione standard di attività (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 69/07 e 17/08), sono le seguenti:
S94.120 
Attività di organizzazioni associative professionali
S94.990
Attività di altre organizzazioni associative nca
J59.110
Attività di produzione, post-produzione e distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
R90.010
Rappresentazioni artistiche
R90.040
Gestione di strutture artistiche
P85.520
Formazione culturale
R93.299
Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca
R93.110
Gestione di impianti sportivi
R93.120
Attività di club sportivi
N79.110
Attività delle agenzie di viaggio
N79.120
Attività dei tour operator
N79.900
Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio
P85.510
Corsi sportivi e ricreativi
R93.190
Altre attività sportive
S93.130
Gestione di palestre (strutture per fitness)
R93.931
Attività di porti turistici
R96.040
Servizi di centri per il benessere fisico
H50.100
Trasporto marittimo e costiero di passeggeri
H52.220
Attività dei servizi connessi al trasporto per vie d'acqua
L68.200
Affitto e gestione di immobili di proprietà o in leasing
L68.320
Amministrazione di condomini e gestione di beni immobili per conto terzi
N81.100
Servizi integrati di gestione agli edifici
N81.210
Pulizia generale (non specializzata) di edifici
N81.300
Cura e manutenzione del paesaggio (inclusi parchi, giardini e aiuole)
N77.330
Noleggio di macchine e attrezzature per ufficio (inclusi i computer)
N77.110
Noleggio di autovetture ed autoveicoli leggeri
N77.390
Noleggio di altre macchine, attrezzature e beni materiali nca
N77.210
Noleggio di attrezzature sportive e ricreative
I55.100
Alberghi e strutture simili
I55.201
Villaggi turistici
J62.010
Produzione di software non connesso all'edizione
J62.020
Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica
J63.110
Elaborazione dei dati, hosting e attività connesse
J58.130
Edizione di quotidiani
J58.190
Altre attività editoriali
J62.090
Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica
M72.200
Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze sociali e umanistiche
M73.200
Ricerche di mercato e sondaggi di opinione,
M71.12
Attività degli studi d'ingegneria ed altri studi tecnici
M74.900
Altre attività professionali, scientifiche e tecniche nca
N82.110
Servizi integrati di supporto per le funzioni d'ufficio
N82.990
Altri servizi di supporto alle imprese nca
N82.190
Servizi di fotocopiatura, preparazione di documenti e altre attività di supporto specializzate per le funzioni d'ufficio
N82.200
Attività del call center 
N82.300
Organizzazione di convegni e fiere
M74.100
Attività di design specializzate
P85.320
Istruzione secondaria tecnica e professionale
P85.590
Servizi di istruzione nca
J58.140
Edizione di riviste e periodici
J59.200
Attività di registrazione sonora e di editoria musicale
C18.200
Riproduzione di supporti registrati
C33.190
Riparazione di altre apparecchiature
G47.810
Commercio al dettaglio ambulante di prodotti alimentari, di tabacco e bevande
G47.890
Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti
I56.10
Ristoranti e attività di ristorazione mobile
I56.300
Bar e altri esercizi simili senza cucina
O 84.120
Regolamentazione delle attività relative alla fornitura di servizi di assistenza sanitaria, dell'istruzione, di servizi culturali e ad altri servizi sociali
P85.600
Attività di supporto all'istruzione
Q86.909
Altri servizi di assistenza sanitaria
Q88.9
Altre attività di assistenza sociale non residenziale
Q88.910
Assistenza diurna per minori 
Q88.99
Attività di assistenza sociale non residenziale nca
Q88.999
Altre attività di assistenza sociale non residenziale nca
S94.999
Attività di altre organizzazioni associative nca
L’Ente può svolgere anche altre attività senza l’iscrizione all’elenco giudiziario se sono destinate a favorire le attività registrate, sono di volume minore e possono contribuire a sfruttare in modo razionale e completo le strutture, i mezzi e il sapere dell’Ente.
L'Ente può contrarre o allargare i contenuti dell'attività che svolge soltanto con il consenso del Fondatore.«
Art. 3 
Il direttore provvede all'iscrizione delle modifiche di cui nel presente decreto nel registro giudiziario.
Art. 4 
Il presente Decreto entra in vigore l'ottavo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 02200-1/2005-2017
Pirano, 5 dicembre 2017
Il Sindaco 
del Comune di Pirano 
Peter Bossman m.p.