Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2018 z dne 5. 1. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2018 z dne 5. 1. 2018

Kazalo

Št. 5441-2/2017/15 Ob-1014/18, Stran 1
Na podlagi določb Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 320; v nadaljnjem besedilu: Uredba (EU) št. 1303/2013), Uredbe (EU) št. 1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem skladu za regionalni razvoj in o posebnih določbah glede cilja "naložbe za rast in delovna mesta" ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1080/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 289), Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (UL L št. 298 z dne 26. 10. 2012, str. 1, v nadaljnjem besedilu: Uredba (EU) št. 966/2012) in njene izvedbene uredbe, Delegirane Uredbe Komisije (EU) št. 480/2014 z dne 3. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1303/2013 (UL L št. 138/5, z dne 13. 5. 2014), Uredbe (EU) št. 1290/2013 Evropskega parlamenta in sveta z dne 11. decembra 2013 o pravilih za sodelovanje v okvirnem programu za raziskave in razvoj (2014–2020) – Obzorje 2020 ter za razširjanje njegovih rezultatov in o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1906/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 81), Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14 in 51/16), Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZfisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 80/16 – ZIPS1718), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 /ZIPRS 1718/ (Uradni list RS, št. 80/16 in 33/17), Proračuna Republike Slovenije za leto 2018 /DP2018/ (Uradni list RS, št. 80/16), Uredbe o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11), Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15, 36/16, 58/16, 69/16 – popr. in 15/17), Partnerskega sporazuma med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020, št. CCI 2014SI16M8PA001-1.3, z dne 30. 10. 2014, Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, št. CCI 2014SI16MAOP001, z dne 4. 7. 2016, s spremembo z dne 29. 7. 2016, Programa za spodbujanje raziskav in razvoja ministrstva za izobraževanje, znanost in šport na področju znanosti 2016–2020 št. 631-1/2016-1 z dne 8. 1. 2016, Mnenja o skladnosti sheme državne pomoči »Program za spodbujanje raziskav in razvoja MIZŠ na področju znanosti za obdobje 2016–2020« z dne 12. 1. 2016 (št. Priglasitve BE01-2399300-2016), Okvira za državno pomoč za raziskave in razvoj ter inovacije (2014/C, 198/01, z dne 27. 6. 2014), Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. 6. 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (Uradni list EU L 187, z dne 26. 6. 2014), Uredbe Komisije (EU) 2017/1084 z dne 14. junija 2017 o spremembi GBER in o spremembi uredbe (EU) št. 702/2014 (UL EU L 156 z dne 20. 6. 2017; v nadaljnjem besedilu: Uredba 2017/1084), Slovenske Strategije Pametne Specializacije (potrjena s strani Vlade RS dne 20. 9. 2015 in Evropske Komisije dne 3. 11. 2015 s spremembo z dne 21. 12. 2017; v nadaljnjem besedilu: S4), Resolucije o raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2011–2020 (Uradni list RS, št. 43/11, v nadaljnjem besedilu: RISS), Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – UPB1, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12 – ZPOP-1A, v nadaljnjem besedilu: ZRRD), Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz Proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 103/11, 56/12, 15/14, 103/15 in 27/17) in odločitve Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlogi organa upravljanja, o podpori javnemu razpisu, št. 3032-128/2017/12, z dne 4. 1. 2018, Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, Ljubljana, objavlja
javni razpis 
»Spodbujanje izvajanja raziskovalno-razvojnih projektov (TRL 3-6)«
1. Ime oziroma naziv in sedež posredniškega organa, ki dodeljuje sredstva: Republika Slovenija,Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
2. Predmet, namen in cilj javnega razpisa ter regija izvajanja: javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi 1 Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva; prednostne naložbe 1.1 Krepitev infrastrukture za raziskave in inovacije ter zmogljivosti za razvoj odličnosti na tem področju, pa tudi spodbujanje pristojnih centrov, zlasti takšnih, ki so evropskega pomena; specifičnega cilja 1.1.1 Učinkovita uporaba raziskovalne infrastrukture ter razvoj znanja/kompetenc za boljše nacionalno in mednarodno sodelovanje v trikotniku znanja.
2.1. Namen in cilji javnega razpisa
Javni razpis je namenjen spodbujanju izvajanja raziskovalno-razvojnih projektov, ki povezujejo akademsko sfero in gospodarstvo ter združujejo znanja in kompetence za razvoj novih produktov, storitev in procesov ter za uporabo novih tehnologij na prednostnih področjih S4. S tem prispevajo k uresničevanju ciljev RISS, ki predvideva vzpostavitev okolja, ki bo omogočalo učinkovit prenos znanja iz javno-raziskovalnih organizacij v podjetja.
Namen javnega razpisa je spodbujati pripravo in izvedbo raziskovalno-razvojnih projektov (operacij), ki bodo izkazovali:
– koncentracijo znanja in kompetenc,
– znanstveno in tehnološko odličnost,
– tržni potencial v globalnih mrežah in verigah vrednosti,
– zavezo in sposobnost vlaganja lastnih sredstev in
– trajnost projektov (tudi po obdobju sofinanciranja).
Podprti projekti bodo spodbujali k vključevanju v globalne verige vrednosti oziroma znanja in s tem k internacionalizaciji slovenskega gospodarstva in raziskovalne sfere ter h krepitvi podpornega okolja za inovacijsko razvojne procese.
V S4 so identificirana prednostna področja uporabe, kjer ima Slovenija dolgoročni potencial za uspešen prodor na globalne trge, za uspešnejšo in celovitejšo vključitev v globalne verige vrednosti. Na podlagi tega bo javni razpis podprl projekte, ki bodo izkazovali koncentracijo znanja in kompetenc ter znanstveno in tehnološko odličnost na naslednjih prednostnih področjih uporabe S4:
1. Pametna mesta in skupnosti
2. Pametne zgradbe in dom z lesno verigo
3. Mreže za prehod v krožno gospodarstvo
4. Trajnostna pridelava hrane
5. Trajnostni turizem
6. Tovarne prihodnosti
7. Zdravje-medicina
8. Mobilnost
9. Razvoj materialov kot končnih produktov.
Posamezno S4 področje ima definirana ustrezna podpodročja. Do sofinanciranja so upravičeni le tisti raziskovalno-razvojni projekti, ki so uvrščeni v podpodročja prednostnih področij uporabe, kot jih opredeljujejo s strani ''Delovne skupine državnih sekretarjev za izvajanje S4'' potrjeni akcijski načrti Strateško razvojno inovacijskih partnerstev (v nadaljnjem besedilu: SRIP) in so navedeni v Tabeli prednostnih področij in podpodročij uporabe Slovenske strategije pametne specializacije (S4), ki je del razpisne dokumentacije. Upoštevajo se podpodročja uporabe prednostnih področij tistih akcijskih načrtov SRIP, ki so potrjeni.
Cilj je podpreti projekte, usmerjene k novim produktom in storitvam z visoko dodano vrednostjo in z izkazanim tržnim potencialom na mednarodni ravni ter posledično večje konkurenčnosti na globalni ravni.
Poleg izvedbe skupnih raziskovalno-razvojnih projektov institucij znanja ter gospodarskih subjektov se spodbuja raziskovalno-razvojne projekte gospodarskih subjektov, ki potrebujejo institucije znanja kot podporno okolje za zagotavljanje manjkajočih visoko strokovnih znanj za potrebe celovitejšega in hitrejšega razvoja za večjo mednarodno konkurenčnost, pri čemer bo v tem primeru rezultat sodelovanja med gospodarskimi subjekti in institucijami znanja tudi močnejša integracija znanstveno-raziskovalnega dela v gospodarstvu ter zagotovitev dodatnih vlaganj v raziskovalno dejavnost.
Zastavljeni raziskovalno-razvojni projekti (TRL 3-61), ki bodo predmet financiranja v okviru javnega razpisa, morajo zajemati tudi akcijski načrt inovacijske faze ter predviden razvoj in vpeljavo novih produktov, storitev in procesov na trg (TRL 7-9). Podprti bodo projekti, ki bodo izkazovali konkretizirano celostno vizijo od faze razvoja vse do faze komercializacije in bodo predvideli rezultate v obliki tako tehnoloških, kakor tudi netehnoloških inovacij.
1 TRL lestvica – glej pojasnilo v Navodilih za prijavitelje, točka II.2
Projekti bodo poleg specifičnih ciljev, vezanih na prednostna področja S4, prispevali k horizontalnim ciljem OP 2014-20202, zlasti pospeševanju prehoda v energijsko učinkovito gospodarstvo in nizkoogljično družbo.
2 Cilji OP 2014-2020, poglavje 11 »Horizontalna načela«, str. 543)
2.2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja večletnih (najmanj 24 mesecev) projektov (TRL 3-6), usmerjenih v raziskave in razvoj novih tehnoloških rešitev ter novih produktov, storitev in procesov. Operacije morajo vključevati izvajanje enega raziskovalno-razvojnega projekta (v nadaljnjem besedilu: RRP) v dveh fazah – 1. faza: industrijska raziskava (TRL 3-4) in 2. faza: eksperimentalni razvoj (TRL 5-6).
Projekti, izbrani na tem javnem razpisu, bodo sofinancirani iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in sredstev nacionalnega proračuna kot dovoljena državna pomoč v skladu s shemo državne pomoči »Program za spodbujanje raziskav in razvoja MIZŠ na področju znanosti za obdobje 2016–2020« (št. priglasitve: BE01-2399300-2016, datum potrditve sheme: 12. 1. 2016).
2.3. Regija izvajanja
Operacije ali deli operacij se bodo izvajale v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija in kohezijski regiji Zahodna Slovenija.
Način delitve sredstev po regijah:
Sredstva se bodo delila na kohezijski regiji Vzhodna ali Zahodna Slovenija, v odvisnosti od tega, kje bo posamezen partner konzorcija izvajal raziskovalno-razvojne aktivnosti operacije oziroma dela operacije. Konzorcijski partner se mora opredeliti za eno izmed dveh kohezijskih regij, v kateri bo izvajal aktivnosti. Aktivnosti se lahko izvajajo le v regiji, kjer ima posamezen konzorcijski partner sedež ali poslovno enoto.3
3 Konzorcijski partnerji se opredelijo glede na kohezijski regiji (NUTS2). Za opredelitev regij glej: www.stat.si/doc/reg/skte/kohezijske_ %20statisticne_obcine.xls
3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu so naslednji:
1. pravočasnost prispetja vloge, pravilno označena ovojnica,
2. popolnost vloge,
3. ustreznost konzorcijskih partnerjev v skladu s pogoji za partnerstvo,
4. zaprta finančna konstrukcija prijavljenega projekta,
5. skladnost finančnega načrta s pravili državnih pomoči.
Vloga, ki ne bo izpolnjevala pogojev za kandidiranje na javnem razpisu iz 1. točke prejšnjega odstavka, bo s sklepom zavržena (kot je navedeno v točki 24 javnega razpisa). Za vlogo, ki ne bo formalno popolna skladno z 2. točko prejšnjega odstavka, bo prijavitelj pozvan k dopolnitvam v skladu s točko 25 javnega razpisa. Vloga, ki ne bo izpolnjevala pogojev za kandidiranje iz 3. in 4. točke prejšnjega odstavka, bo s sklepom zavrnjena in ne bo ocenjevana. Ministrstvo bo preverilo tudi skladnost finančnega načrta s pravili državnih pomoči v skladu s 5. točko prejšnjega odstavka in bo v primeru nepravilnosti prijavitelja pozvalo k dopolnitvam. Popravki iz naslova usklajevanja s pravili državnih pomoči ne smejo vplivati na osnovno vrednost celotnega projekta. Pri usklajevanju s pravili državnih pomoči, ki se odraža tudi v spremembi zneska sofinanciranja, pa se lahko višina sofinanciranja RRP zgolj zniža, v nobenem primeru pa se ne sme povišati.
Način preverjanja pogojev za kandidiranje na javnem razpisu je podrobneje predstavljen v Navodilih prijaviteljem, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.
K pogoju 1: Pravilnost označbe in pravočasnost
Vloga se šteje za pravočasno prispeto in pravilno označeno skladno s 24. točko javnega razpisa.
K pogoju 2: Popolnost vloge
Vloga se šteje za popolno, če vsebuje vse pravilno in popolno izpolnjene obrazce v skladu s točko 8 javnega razpisa.
K pogoju 3: Pogoji za partnerstvo
Konzorcij: Na razpisu lahko sodelujejo konzorciji izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: konzorcijski partnerji4), ki so za ureditev medsebojnih obveznosti in razmerij sklenili konzorcijsko pogodbo in so sestavljeni iz najmanj naslednjih konzorcijskih partnerjev:
4 Vpisani v javno evidenco raziskovalnih organizacij, ki izvajajo raziskovalno razvojno dejavnost – SICRIS, na Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.
A. 1 podjetje, ki je MSP5 in 1 raziskovalna organizacija (v nadaljnjem besedilu: RO), ki izvajata raziskovalno-razvojno dejavnost
5 To pomeni, da je po velikosti mikro, malo ali srednje veliko podjetje.
ali
B. dve lastniško nepovezani podjetji, od tega najmanj 1 MSP, ki izvajata raziskovalno-razvojno dejavnost.
V primeru konzorcija B, morajo konzorcijski partnerji v okviru izvedbe operacije obvezno vključiti RO v izvajanje raziskovalno-razvojne dejavnosti, pri čemer morajo za aktivnosti RO nameniti najmanj 30 % celotnih upravičenih stroškov v obliki stroškov storitev zunanjih izvajalcev.
Prijavitelj že v vlogi na javni razpis opredeli vsebinska področja, ki jih bodo sodelujoči RO pokrivali.
Partnerji konzorcija morajo izpolnjevati pogoj, da so bili najkasneje na dan objave javnega razpisa vpisani v javno evidenco raziskovalnih organizacij, ki izvajajo raziskovalno-razvojno dejavnost – SICRIS (Informacijski sistem o raziskovalni dejavnosti v Sloveniji), na Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ARRS).
Za potrebe javnega razpisa se kot:
1. RO definirajo: javne raziskovalne organizacije6 v Republiki Sloveniji ali druge raziskovalne organizacije, ki so vodene kot samostojne raziskovalne organizacije v evidencah ARRS in niso ustanovljene po ZGD7 ali ZZad8,
6 Javne raziskovalne organizacije v okviru predmetnega javnega razpisa so: javni raziskovalni zavodi in javni visokošolski zavodi, ki jih je ustanovila Republika Slovenija.
7 Zakon o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 100/11 – skl. US, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15 in 15/17; v nadaljnjem besedilu: ZGD).
8 Zakon o zadrugah (Uradni list RS, št. 97/09 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljnjem besedilu: ZZad).
2. Podjetja definirajo: raziskovalne organizacije v Republiki Sloveniji, ki so vodene kot samostojne raziskovalne organizacije v evidencah ARRS in so ustanovljene po ZGD ali ZZad.
Konzorcij partnerjev se lahko prijavi na javni razpis samo z eno vlogo9. Vzorec konzorcijske pogodbe je del razpisne dokumentacije.
9 V primeru več prijav istega konzorcija se v postopku obravnava izključno prva prispela vloga.
Posamezno podjetje lahko sodeluje v prijavi na javni razpis v največ dveh vlogah, kjer mora nastopati z v bistvenem različnima vsebinama, to pomeni na različnih podpodročjih prednostnih področij uporabe S4 skladno s Tabelo prednostnih področij in podpodročij uporabe Slovenske strategije pametne specializacije (S4), ki je del razpisne dokumentacije.
Prijavitelj:
V imenu konzorcija se na javni razpis prijavi eden od konzorcijskih partnerjev (prijavitelj). V primeru izbora bo prijavitelj v imenu konzorcija z ministrstvom podpisal pogodbo o sofinanciranju.
Do sredstev sofinanciranja so upravičeni vsi partnerji v konzorciju (upravičenci v skladu z Uredbo 1303/2013/EU) in bodo prejemniki državnih pomoči za izvajanje raziskovalno-razvojnega projekta.
Podjetja:
Vsa podjetja v konzorciju (A ali B) morajo biti lastniško nepovezana.
Lastniška povezanost podjetij se presoja v skladu s Priporočili Komisije 2003/361/ES z dne 6. 5. 2003, o opredelitvi mikro, majhnih in srednje velikih podjetij in s Prilogo I Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014.
Omejitve za partnerje konzorcija:
1. V konzorciju, ki se prijavi na razpis, ne morejo sodelovati partnerji, ki:
a. so za iste stroške pridobili oziroma so v postopku pridobivanja sofinanciranja iz drugih sredstev lokalnega, nacionalnega ali EU proračuna;
b. imajo na dan oddaje vloge na javni razpis neporavnane davke in prispevke;
c. prejemajo ali so v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah po Zakonu o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah (Uradni list RS, št. 5/17) in so podjetja v težavah skladno z 18. točko 2. člena Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014;
d. so v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave, likvidacije ali izbrisa brez likvidacije;
e. so bili na dan 31. 12. v letu pred objavo tega razpisa v stanju insolventnosti po 14. členu Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo, 10/15 – popr., 27/16, 31/16 – odl. US, 38/16 – odl. US in 63/16 – ZD-C);
f. imajo podano prepoved poslovanja v obsegu, kot izhaja iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo);
g. ne upoštevajo Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 68/16).
2. V konzorciju z vidika prejemnikov državnih pomoči ne smejo sodelovati partnerji, ki so dejavni v naslednjih sektorjih dejavnosti:
a. predelava in trženje kmetijskih proizvodov, pri čemer je znesek pomoči določen na podlagi cene/količine proizvodov, kupljenih od primarnih proizvajalcev oziroma zadevnega podjetja;
b. predelava in trženje kmetijskih proizvodov, pri čemer je pomoč pogojena z delnim ali celotnim prenosom na primarne proizvajalce;
c. aktivnosti za lažje zaprtje nekonkurenčnih premogovnikov.
3. Pri dodeljevanju državne pomoči veljajo tudi naslednji omejitveni dejavniki:
a. do državne pomoči ni upravičen prejemnik, ki nima poravnanih vseh obveznosti zaradi sklepa Komisije o razglasitvi pomoči za nezakonito in nezdružljivo z notranjim trgom;
b. ukrep državne pomoči ni pogojen z obveznostjo upravičenca, da ima svoj sedež v Republiki Sloveniji ali da ima v Republiki Sloveniji večino poslovnih enot;
c. državna pomoč ni namenjena dejavnostim, povezanim z izvozom v tretje države ali države članice;
d. ukrep državne pomoči ni pogojen z obveznostjo, da upravičenec uporabi doma proizvedeno blago ali storitve;
e. ukrep državne pomoči upravičencem ne omejuje možnost izkoriščanja rezultatov raziskav, razvoja in inovacij v drugih državah članicah.
K pogojema 4. in 5. Zaprta finančna konstrukcija projekta in skladnost finančnega načrta s pravili državnih pomoči
Iz vloge (prijavni obrazec) mora biti razvidno, da ima prijavitelj v celoti zagotovljena sredstva za izvedbo, kar pomeni zaprta finančna konstrukcija, upoštevaje tudi pričakovana sredstva v okviru tega razpisa. Finančni načrt in višina sofinanciranja morata biti skladna s pravili državnih pomoči, kot jih opredeljuje točka 6 javnega razpisa.
Prijavljeni projekt mora v skladu s pravili državnih pomoči izpolnjevati še naslednje pogoje:
– skladen je z namenom in s predmetom javnega razpisa;
– ne sme pričeti z izvajanjem pred oddajo vloge na javni razpis;
– ni in ne bo do prejetja sklepa o sofinanciranju predmet prijave na katerega izmed javnih razpisov za enak namen;
– izkazovati mora spodbujevalni učinek in nujnost pomoči v skladu s 6. členom Uredbe Komisije (ES) št. 651/2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive s skupnim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (Uredba o splošnih skupinskih izjemah).
4. Merila za izbor upravičencev, ki izpolnjujejo pogoje
4.1. Pogoji za ugotavljanje upravičenosti
Prijavljeni projekti bodo morali izpolnjevati naslednje pogoje za ugotavljanje upravičenosti:
1. Usklajenost s cilji / rezultati na ravni prednostne osi oziroma prednostne naložbe,
2. Realna izvedljivost v obdobju ter ustreznost in sposobnost upravičencev,
3. Izkazovanje pripravljenosti za izvedbo,
4. Umestitev v prednostno področje Strategije pametne specializacije, v ustrezno podpodročje, skladno s Tabelo prednostnih področij in podpodročij uporabe Slovenske strategije pametne specializacije (S4), ki je del razpisne dokumentacije.
4.2. Merila za ocenjevanje vlog
Prijavljeni projekti bodo ocenjeni po naslednjih merilih:
1. Utemeljitev na mednarodno primerljivem znanju in kompetencah v celotnem procesu razvoja znanja (sklop Odličnost): jasnost in ustreznost ciljev, skladnost s strateškimi dokumenti, kredibilnost predlaganega pristopa, trdnost koncepta (vključno z vprašanjem transdisciplinarnosti), oceno ambicioznosti predlaganega programa, ocena mednarodnega inovacijskega potenciala in ocena doprinosa preko t. i. state-of-the-art (prebojni cilji, koncepti in pristopi);
2. Poslovni načrt, ki bo zagotavljal trajnost ukrepov po zaključku programskega obdobja (sklop Učinek): ocena predvidenih učinkov glede na cilje razpisa, povečanje inovacijske sposobnosti in vključevanje novih znanj, krepitev konkurenčnosti in rasti podjetij z razvojem inovacij, ki izpolnjujejo potrebe evropskega in globalnega trga, drugi pomembni okoljski in družbeni vplivi. Merilo vključuje tudi oceno učinkovitosti predlaganih ukrepov za izkoriščanje in razširjanje rezultatov projekta (vključno z upravljanjem pravic intelektualne lastnine, informiranje in komuniciranje o projektu in upravljanje raziskovalnih podatkov);
Ocenjeni bodo predvideni rezultati RRP (TRL 3-6) ter akcijski načrt procesa razvoja rezultatov do storitev, produktov, procesov na trg (TRL 7-9);
3. Kakovost predloga, ki bo zagotavljal stroškovno/ekonomsko učinkovitost in racionalnost (sklop Kakovost in učinkovitost izvedbe): skladnost in učinkovitost delovnega načrta, vključno z ustreznostjo dodelitve nalog in virov, ustreznost struktur upravljanja, vključno z upravljanjem tveganja in upravljanja inovacij, komplementarnost udeležencev v konzorciju, oceno sposobnosti za izvedbo projekta.
4.3. Postopek izbora
Postopek izbora se deli na postopek preverbe pogojev iz 3. točke javnega razpisa in postopek ocenjevanja iz točk 4.1. in 4.2. javnega razpisa.
Postopek javnega razpisa bo vodila komisija za vodenje postopka javnega razpisa, ki jo je s sklepom imenoval minister za izobraževanje, znanost in šport (v nadaljnjem besedilu: strokovna komisija), ki izvede prvo fazo postopka izbora.
V postopek ocenjevanja bodo sprejete samo vloge, ki bodo po postopku dopolnjevanja, določenem v 25. točki javnega razpisa, izpolnjevale pogoje iz 3. točke javnega razpisa.
Ocenjevalni postopek bo v okviru druge faze izvedla komisija za ocenjevanje vlog, ki jo bo s sklepom imenoval minister za izobraževanje, znanost in šport in bo sestavljena iz tujih in domačih strokovno/znanstvenih recenzentov, ki bodo, glede na reference, izbrani izmed mednarodnih in domačih strokovnjakov za vsako prednostno področje posebej (v nadaljnjem besedilu: ocenjevalna komisija).
Ocenjevalna komisija bo najprej ocenila izpolnjevanje pogojev za upravičenost iz točke 4.1. javnega razpisa. Vsak pogoj za upravičenost bo opredeljen z DA ali NE z obrazložitvijo.
Vloge, ki bodo izpolnjevale vse pogoje za upravičenost, bo ocenjevalna komisija ocenila v skladu z merili iz točke 4.2. javnega razpisa. Ocenjevalna komisija bo ocenjevala v sestavi mednarodnih in domačih ekspertov, in sicer vsako od teh vlog dva ocenjevalca. Ocenjevalna komisija za posamezno vlogo poda eno skupno oceno, obrazloženo po posameznih merilih iz 4.2. točke javnega razpisa, kot je to določeno v ocenjevalnem listu, ki je del razpisne dokumentacije.
Vsako izmed meril je točkovano z največ 5 točkami, kar skupno znaša največ 15 točk. Najmanjša enota ocenjevanja je 0,25 točke.
Vloga je pozitivno ocenjena, če doseže vsaj 60 % od vseh možnih točk (to je minimum 9 točk), pri čemer mora za vsako posamezno merilo doseči najmanj tri točke. V kolikor katerokoli merilo ne doseže najmanj 3 točk, se vloga zavrne.
Vloge, ki ne bodo dosegle minimuma 3 točk pri vseh merilih, ter 60 % vseh možnih točk, niso upravičene do sredstev razpisa.
Ocenjevalni postopek bo temeljil na merilih za ocenjevanje, ki so opredeljena v točki 4.2. javnega razpisa in v Ocenjevalnem listu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
Na podlagi tako izvedenega postopka ocenjevalna komisija ocene posameznih projektov (ocenjevalne liste in seznam ocen) predloži strokovni komisiji.
4.4. Način izbora vlog
Strokovna komisija med pozitivno ocenjenimi vlogami za sofinanciranje predlaga vloge po vrstnem redu števila dobljenih točk in glede na prednostna področja na naslednji način:
1. V postopku izbora med pozitivno ocenjenimi vlogami strokovna komisija izbere za sofinanciranje po eno vlogo iz vsakega od 9 prednostnih področij, določenih v 2. točki javnega razpisa, in sicer vlogo, ki je znotraj prijav za posamezno prednostno področje dosegla najvišje število točk. V primeru, da je na posameznem prednostnem področju več vlog ocenjenih z najvišjim številom točk, se izmed teh vlog izbere tisto, ki bo imela več točk pri merilu »učinek«. V kolikor so tudi po tem merilu enako točkovane vloge, se kot odločujoč kriterij vzame število točk pri naslednjih merilih – upoštevaje vrstni red: »odličnost«, »kakovost in učinkovitost izvedbe«. V kolikor je več vlog enako ocenjenih po vseh merilih, se vloga izbere z žrebom.
Če po delitvi vlog iz prvega odstavka skupna višina zaprošenih sredstev predlaganih vlog presega razpoložljiva sredstva v eni izmed kohezijskih regij, se iz sofinanciranja izvzamejo tiste vloge s planiranimi sredstvi v tej regiji, ki so med izbranimi prejele najmanjše število točk, smiselno upoštevajoč pravila iz prvega odstavka.
Izvzeta vloga iz posameznega prednostnega področja se nadomesti z naslednjo najbolje ocenjeno vlogo z istega prednostnega področja, smiselno upoštevajoč pravila iz prvega odstavka, katere načrtovana sredstva ne presegajo obsega preostalih razpoložljivih sredstev v posamezni kohezijski regiji, pri čemer se zasleduje zastopanost prednostnih področij.
2. Do višine preostanka razpoložljivih sredstev strokovna komisija izbere za sofinanciranje vloge, ki so dosegle najvišje število točk ne glede na področje prijave.
Po izvedenem postopku iz točke 1 bo strokovna komisija, v kolikor bodo v določeni regiji še prosta sredstva, do višine preostanka razpoložljivih sredstev izmed preostalih vlog izbrala za sofinanciranje vloge, ki so dosegle najvišje število točk ne glede na področje prijave.
V primeru, da so sredstva v eni kohezijski regiji že razporejena, se izbere RR projekt z najvišjim doseženim številom točk za posamezno področje prijave v regiji, kjer so sredstva še na voljo. Sofinancirane bodo le tiste vloge na javni razpis, katerih prijavitelji in vsi partnerji konzorcija bi se uvrstili v sofinanciranje, glede na področja uporabe v S4 in razpoložljiva sredstva za kohezijsko regijo Vzhodna ali Zahodna Slovenija po tem javnem razpisu.
Vloge z enakim številom točk se obravnava kot enakovredne, razen v primeru, ko bi izbira vseh vlog presegla omejitev glede sredstev. V teh primerih se smiselno uporabi postopek iz prvega odstavka 1. točke.
Končna višina dodeljenih sredstev ne sme presegati predvidene višine sredstev v posamezni kohezijski regiji.
O izboru odloči na predlog strokovne komisije minister za izobraževanje, znanost in šport v skladu s 25. točko javnega razpisa.
V kolikor prijavitelj ne bo pristopil k podpisu pogodbe o sofinanciranju izvedbe operacije skladno s pozivom ministrstva, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev. V tem primeru lahko ministrstvo dodeli sredstva prijavitelju z najvišjim številom doseženih točk, ki je glede na opisan postopek izbora naslednji po vrstnem redu na seznamu pozitivno ocenjenih prijav. Ministrstvo pozove prijavitelja k podpisu pogodbe o sofinanciranju izvedbe operacije s terminskim načrtom, ki mora biti zaključen najpozneje do 31. 12. 2021.
5. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis
Javni razpis predvideva izvedbo večletnih (najmanj 24 mesecev) projektov v trajanju aktivnosti največ do 31. 12. 2021. Minimalna višina sofinanciranja posameznega projekta (operacije) je 1 mio EUR, maksimalna višina pa 2 mio EUR.
Višina sredstev, ki je na razpolago za javni razpis, je skupno do 45.000.000,00 EUR (do 31.180.355,68 EUR kohezijska regija Vzhodna Slovenija in do 13.819.644,32 EUR kohezijska regija Zahodna Slovenija), od tega po posameznih programskih območjih in po posameznih proračunskih letih:
– za proračunsko leto 2018: 7.145.000,00 EUR, od tega:
– za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija 4.950.747,59 EUR, od tega: 
– 3.960.598,07 EUR s PP160233 – PN1.1-Raziskovalna infrastruktura ter razvoj znanja-14-20-V-EU (80,00 %) in
– 990.149,52 EUR s PP160235 – PN1.1-Raziskovalna infrastruktura ter razvoj znanja-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),
– za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija 2.194.252,41 EUR, od tega: 
– 1.755.401,93 EUR s PP160234 – PN1.1-Raziskovalna infrastruktura ter razvoj znanja-14-20-Z-EU (80,00 %) in
– 438.850,48 EUR s PP160236 – PN1.1-Raziskovalna infrastruktura ter razvoj znanja-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %),
– za proračunsko leto 2019: 12.250.000,00 EUR, od tega:
– za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija 8.487.985,71 EUR, od tega: 
– 6.790.388,57 EUR s PP160233 – PN1.1-Raziskovalna infrastruktura ter razvoj znanja-14-20-V-EU (80,00 %) in
– 1.697.597,14 EUR s PP160235 – PN1.1-Raziskovalna infrastruktura ter razvoj znanja-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),
– za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija 3.762.014,29 EUR, od tega: 
– 3.009.611,43 EUR s PP160234 – PN1.1-Raziskovalna infrastruktura ter razvoj znanja-14-20-Z-EU (80,00 %) in
– 752.402,86 EUR s PP160236 – PN1.1-Raziskovalna infrastruktura ter razvoj znanja-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %),
– za proračunsko leto 2020: 12.250.000,00 EUR, od tega:
– za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija 8.487.985,71 EUR, od tega: 
– 6.790.388,57 EUR s PP160233 – PN1.1-Raziskovalna infrastruktura ter razvoj znanja-14-20-V-EU (80,00 %) in
– 1.697.597,14 EUR s PP160235 – PN1.1-Raziskovalna infrastruktura ter razvoj znanja-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),
– za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija 3.762.014,29 EUR, od tega: 
– 3.009.611,43 EUR s PP160234 – PN1.1-Raziskovalna infrastruktura ter razvoj znanja-14-20-Z-EU (80,00 %) in
– 752.402,86 EUR s PP160236 – PN1.1-Raziskovalna infrastruktura ter razvoj znanja-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %),
– za proračunsko leto 2021: 10.542.500,00 EUR, od tega:
– za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija 7.304.864,44 EUR, od tega:
– 5.843.891,55 EUR s PP160233 – PN1.1-Raziskovalna infrastruktura ter razvoj znanja-14-20-V-EU (80,00 %) in
– 1.460.972,89 EUR s PP160235 – PN1.1-Raziskovalna infrastruktura ter razvoj znanja-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),
– za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija 3.237.635,56 EUR, od tega: 
– 2.590.108,45 EUR s PP160234 – PN1.1-Raziskovalna infrastruktura ter razvoj znanja-14-20-Z-EU (80,00 %) in
– 647.527,11 EUR s PP160236 – PN1.1-Raziskovalna infrastruktura ter razvoj znanja-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %),
– za proračunsko leto 2022: 2.812.500,00 EUR, od tega:
– za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija 1.948.772,23 EUR, od tega: 
– 1.559.017,78 EUR s PP160233 – PN1.1-Raziskovalna infrastruktura ter razvoj znanja-14-20-V-EU (80,00 %) in
– 389.754,45 EUR s PP160235 – PN1.1-Raziskovalna infrastruktura ter razvoj znanja-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),
– za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija 863.727,77 EUR, od tega: 
– 690.982,22 EUR s PP160234 – PN1.1-Raziskovalna infrastruktura ter razvoj znanja-14-20-Z-EU (80,00 %) in
– 172.745,55 EUR s PP160236 – PN1.1-Raziskovalna infrastruktura ter razvoj znanja-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %).
Ministrstvo si pridržuje pravico, da glede na razpoložljiva sredstva po posameznih proračunskih letih, izbranim prijaviteljem predlaga prilagoditev dinamike sofinanciranja. Kolikor se izbrani prijavitelj ne strinja s predlogom ministrstva se šteje, da odstopa od vloge.
Izvedba postopka javnega razpisa je vezana na proračunske zmogljivosti ministrstva.
6. Shema in stopnja intenzivnosti ali najvišja dovoljena višina sofinanciranja v skladu s shemo državnih pomoči
Javni razpis se izvaja na osnovi priglašene sheme državne pomoči »Program za spodbujanje raziskav in razvoja MIZŠ na področju znanosti za obdobje 2016–2020« (št. priglasitve: BE01-2399300-2016, datum potrditve sheme: 12. 1. 2016; trajanje sheme: 31. 12. 2020) (v nadaljnjem besedilu: shema državnih pomoči).
Pri izvajanju projektov bosta v okviru posameznih faz sofinancirani dve raziskovalni stopnji raziskav, 1. industrijske raziskave od TRL 3-4 in 2. eksperimentalni razvoj od TRL 5-6, in sicer po naslednjih intenzivnostih pomoči:
 
Vrsta raziskave / velikost podjetja
Mikro ali malo podjetje
Srednje 
podjetje
Veliko 
podjetje
Industrijske raziskave (osnovna višina sofinanciranja)
70 %
60 %
50 %
Industrijske raziskave – največje možno sofinanciranje ob izpolnjevanju pogoja (i) ali (ii) v nadaljevanju te točke
80 %
75 %
65 %
 
Vrsta raziskave / velikost podjetja
Mikro ali malo podjetje
Srednje 
podjetje
Veliko 
podjetje
Eksperimentalni razvoj (osnovna višina sofinanciranja)
45 %
35 %
25 %
Eksperimentalni razvoj – največje možno sofinanciranje ob izpolnjevanju pogoja (i) ali (ii) v nadaljevanju te točke
60 %
50 %
40 %
Velikost podjetij je določena v skladu s Priporočili Komisije 2003/361/ES z dne 6. 5. 2003, o opredelitvi mikro, malih in srednje velikih podjetij, kar je dodatno predstavljeno v Navodilih prijaviteljem.
Raziskovalne organizacije, če nastopajo kot konzorcijski partnerji, se z vidika določanja stopnje sofinanciranja za potrebe državnih pomoči obravnavajo kot podjetja v delu njihove gospodarske dejavnosti.
Do največje intenzivnost v posamezni raziskovalni stopnji se lahko doda bonus v višini do 15 odstotnih točk, če je izpolnjen vsaj eden od naslednjih pogojev (i) ali (ii):
(i) projekt vključuje učinkovito sodelovanje med vsaj dvema medsebojno neodvisnima podjetjema in so izpolnjeni naslednji pogoji:
a. nobeno posamezno podjetje ne sme nositi več kot 70 % upravičenih stroškov sodelovalnega projekta in
b. projekt mora vključevati sodelovanje z vsaj enim malim ali srednje velikim podjetjem.
(ii) projekt vključuje učinkovito sodelovanje med podjetjem in raziskovalno organizacijo, zlasti v smislu usklajevanja nacionalnih politik RR in so izpolnjeni naslednji pogoji:
a. nosi raziskovalna organizacija vsaj 10 % upravičenih stroškov in
b. raziskovalna organizacija ima pravico objaviti rezultate raziskovalnih projektov, če izhajajo iz raziskave, ki jo izvaja ta organizacija.
Za namene točk (i) in (ii) se šteje samo sodelovanje med partnerji v konzorciju, ne pa tudi pogodbe s podizvajalci.
Državna pomoč po priglašeni shemi ima spodbujevalni učinek samo v primeru, če je prijavitelj predložil vlogo za sofinanciranje pred začetkom izvajanja projekta. Prijavitelj mora v vlogi za sofinanciranje navesti naslednje podatke: ime in velikost podjetja, opis projekta, datum začetka in zaključka projekta, lokacija projekta, seznam stroškov projekta, vrsta financiranja (nepovratna sredstva) in znesek javnega financiranja, potrebnega za izvedbo projekta.
Podjetje mora upoštevati pravilo kumulacije državnih pomoči. Skupna višina državne pomoči za RRP v zvezi z istimi upravičenimi stroški ne sme presegati največje intenzivnosti pomoči ali zneska državne pomoči, kot določa shema državnih pomoči.
Pomoč se ne sme združevati s pomočjo, dodeljeno po pravilu de minimis, glede na enake upravičene stroške, če bi bile s tem presežene dovoljene meje intenzivnosti državnih pomoči.
7. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva (predvideni datum začetka in konca črpanja sredstev)
Ministrstvo bo sofinanciralo le upravičene stroške (datum opravljene storitve oziroma dobavljenega blaga), nastale od dneva sklepa o dodelitvi sredstev s strani ministrstva do dne 31. 12. 2021.
Obdobje upravičenosti izdatkov (datum plačila računov oziroma verodostojnih knjigovodskih listin) je od dneva sklepa o dodelitvi sredstev s strani ministrstva do dne 31. 3. 2022.
Javni izdatki (izplačila MIZŠ) za upravičene stroške lahko nastanejo do 31. 12. 2022.
8. Vsebina in priprava vloge na javni razpis
Vloga se šteje za popolno, če vsebuje vse pravilno in popolno izpolnjene naslednje obrazce:
– I. PRIJAVNI OBRAZEC
– II. PREDSTAVITEV PROJEKTA – opis projekta in dodatne preglednice:
– Preglednica 2.1.: Pričakovani skupni rezultati in učinki 
– Preglednica 3.1a: Opis faz RRP 
– Preglednica 3.1b: Seznam rezultatov (deliverables) 
– Preglednica 3.2a: Ključna tveganja za izvedbo 
– Preglednica 3.4a: Povzetek števila potrebnih oseb-mesec (Staff effort)
– Preglednica 3.4b: Storitve zunanjih izvajalcev RO (Konzorcij B) 
– Preglednica 3.4c: Finančni načrt projekta po virih financiranja 
– Preglednica 3.4d: Finančni načrt projekta po letih in po vrstah stroška 
– Preglednica 4.1: Partnerji iz gospodarstva 
– Preglednica 4.2: Seznam opreme v lasti partnerjev 
– III. Finančni načrt po vrstah stroškov in partnerjih ter virih financiranja
– IV. DODATNA DOKAZILA
– Podpisana konzorcijska pogodba med partnerji 
– Podpisane izjave o sprejemanju razpisnih pogojev (prijavitelja in konzorcijskih partnerjev) 
– Parafiran vzorec pogodbe o sofinanciranju operacije 
Prijavni obrazec (točka I), Finančni načrt po vrstah stroškov in partnerjih ter virih financiranja (točka III.) in Dodatna dokazila (točka IV.) je potrebno oddati v slovenskem jeziku, razen povzetka znotraj I. Prijavnega obrazca, ki ga je potrebno oddati tudi v angleškem jeziku. Zaradi mednarodne evalvacije je potrebno Predstavitev projekta (točka II.) oddati v slovenskem in angleškem jeziku.
Navedeni obrazci so del razpisne dokumentacije. Sestavni del razpisne dokumentacije predstavljajo še:
– Navodila prijaviteljem,
– Vzorec konzorcijske pogodbe,
– Izjava o sprejemanju razpisnih pogojev (za prijavitelja in ostale konzorcijske partnerje),
– Vzorec pogodbe o sofinanciranju operacije,
– Obrazec za oznako vloge,
– Ocenjevalni list,
– Tabela prednostnih področji in podpodročji uporabe S4,
– Navodila Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za izvajanje operacij evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020.
Prijavitelji morajo uporabiti izključno obrazce iz razpisne dokumentacije, ki se jih ne sme spreminjati. Prijavni obrazec, predstavitev projekta in ostale obrazce naj prijavitelji skrbno in v celoti izpolnijo.
9. Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike
Sredstva na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko: 80,00 %
Sredstva na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike: 20,00 %
10. Delež prispevka EU: delež prispevka EU je 80,00 %.
11. Upravičeni stroški, način financiranja
V skladu s pravili evropske kohezijske politike in zakonodaje s področja javnih financ se financiranje operacij izvaja po principu povračil za nastale in plačane stroške. Izjema so predplačila in izjeme, določene v skladu z veljavnim zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije. Upravičenec bo prejel sredstva sofinanciranja na osnovi pravilno izdanih in popolnih zahtevkov za izplačila za upravičene stroške izvajanja operacije, ki so nastali in bili plačani v preteklem (in upravičenem) obdobju.
Vrste upravičenih stroškov v okviru izvajanja raziskovalno-razvojnih projektov:
Vrste stroškov10
Opis vsebine stroška11
Način uveljavljanja stroška
1
Standardna lestvica stroška na enoto 
za stroške dela 
Stroški dela raziskovalcev ter tehničnih in strokovnih sodelavcev 
Standardna lestvica stroška na enoto – nacionalna metodologija
2
Stroški storitev zunanjih izvajalcev
Stroški svetovanja in drugih storitev, povezanih z izvajanjem RRP, vključno z raziskavami in tehničnim znanjem, ki so kupljeni iz zunanjih virov
Povračilo dejansko nastalih 
in plačanih upravičenih stroškov
3
Pavšalno financiranje posrednih stroškov 
Ostali stroški delovanja (npr. stroški materiala, goriva, vode, telefona, mobilnih telefonov itd.), ki so nastali neposredno kot posledica izvajanja RRP 
Pavšalno financiranje – 25 % standardne lestvice stroška na enoto za stroške dela
10 Opredelitev v skladu z Navodili organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020.
11 Opredelitev v skladu s shemo državne pomoči »Program za spodbujanje raziskav in razvoja MIZŠ na področju znanosti za obdobje 2016–2020«.
Davek na dodano vrednost ni upravičen strošek.
Stroški storitev zunanjih izvajalcev lahko v primeru konzorcija A predstavljajo največ 10 % vseh upravičenih stroškov.
V primeru konzorcija B, kjer so konzorcijski partnerji le podjetja, morajo stroški storitev zunanjih izvajalcev, izvedenih s strani RO, predstavljati najmanj 30 % vseh upravičenih stroškov. Dodatno lahko stroški storitev ostalih zunanjih izvajalcev predstavljajo največ 10 % vseh upravičenih stroškov.
Stroški storitev zunanjih izvajalcev, ki jih izvedejo RO12 so upravičeni, če gre za stroške za raziskovalno-razvojne dejavnosti, ki so nujno potrebne za operacijo.
12 RO so javne raziskovalne organizacije v Republiki Sloveniji ali druge raziskovalne organizacije, ki so vodene kot samostojne raziskovalne organizacije v evidencah ARRS in niso ustanovljene po ZGD ali ZZad.
Medsebojno opravljanje storitev ali podizvajalstvo med konzorcijskimi partnerji nista dovoljena.
Ministrstvo je dne 12. 12. 2017 sprejelo Metodologijo za določitev višine poenostavljenih stroškov v okviru izvajanja RRP, št. 5441-2/2017/7 z dne 11. 12. 2017. Na podlagi te metodologije predstavljata standardni obseg stroškov na enoto in pavšalno financiranje, določeno z uporabo odstotka na operaciji tako strošek dela raziskovalcev ter strokovnih in tehničnih delavcev kot financiranje posrednih stroškov.
Standardna lestvica stroška na enoto za stroške dela:
Standardna lestvica stroška na enoto se v okviru javnega razpisa določi ločeno za sofinanciranje stroškov dela raziskovalcev in za sofinanciranje stroškov dela strokovnih in tehničnih sodelavcev, ki izvajajo RRP in je izražena na uro opravljenega RR dela.
Skladno z metodologijo izračuna standardne lestvice stroška na enoto za stroške dela je vrednost enote:
Enota
Standardna lestvica stroška na enoto v EUR
Strošek dela raziskovalcev na uro RR dela
21,00 EUR
Strošek dela strokovnih in tehničnih sodelavcev na uro RR dela
14,00 EUR
Dokazila za uveljavljanje standardne lestvice stroška na enoto za stroške dela
Aktivnost
Dokazila
a) RRP, ki jih izvajajo zaposleni raziskovalci
– pogodba in drugi pravni akt (kadar to ni opredeljeno v pogodbi o zaposlitvi) s katerim je zaposleni razporejen na delo na operaciji z jasno opredelitvijo delovnega mesta: raziskovalec; 
– časovnica
b) RRP, ki jih izvajajo zaposleni strokovni in tehnični sodelavci
– pogodba in drugi pravni akt (kadar to ni opredeljeno v pogodbi o zaposlitvi) s katerim je zaposleni razporejen na delo na operaciji z jasno opredelitvijo delovnega mesta: strokovni / tehnični sodelavec;
– časovnica. 
Standardno lestvico stroška na enoto za stroške dela se uveljavlja za zaposlene, ki izvajajo RRP. Do povračila navedenega stroška v višini stopnje intenzivnosti državne pomoči so upravičeni vsi partnerji v konzorciju.
Standardna lestvica stroška na enoto za stroške dela je določena na podlagi Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti financirane iz Proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 103/11, 56/12, 15/14, 103/15 in 27/17) in veljavnih cenah ekvivalenta polne zaposlitve za leto 2017, izračunanih s strani ARRS, kar predstavlja nacionalno metodologijo, ki se lahko na podlagi 67(5)(c) člena Uredbe 1303/2013/EU o skupnih določbah uporabi za vsebinsko podobne operacije in upravičence.
Pavšalno financiranje posrednih stroškov:
Posredni upravičeni stroški RRP vsebinsko obsegajo ostale stroške RR (npr. stroški materiala, goriva, vode, telefona, mobilnih telefonov itd.), ki so nastali neposredno kot posledica izvajanja RRP pri konzorcijskih partnerjih.
Poenostavljena oblika stroškov oziroma pavšalno financiranje posrednih stroškov se določi na način, kot sledi:
– osnova za izračun so stroški dela v obliki standardne lestvice stroška na enoto in
– pavšalna stopnja znaša 25 %.
Dokazilo o nastanku posrednih upravičenih stroškov na projektu je izstavljena in podpisana listina za obračun pavšalnega financiranja posrednih stroškov, ki se izrazi v deležu na upravičene stroške dela v obliki standardne lestvice stroška na enoto, ki so nastali pri izvajanju RRP pri konzorcijskih partnerjih.
Izhodišče za določitev pavšalnega financiranja posrednih stroškov v okviru javnega razpisa je metoda posrednih upravičenih stroškov (člen 67. in 68. Uredbe 1303/2013/EU) in 25 % pavšalna stopnja za posredne upravičene stroške od višine neposrednih upravičenih stroškov (20. člen Delegirane uredbe komisije (EU) št. 480/2014 in 29. člen Uredbe (EU) št. 1290/2013). Navedeno izhodišče velja za ukrepe v programu Obzorje 2020 in se uporablja v politikah Unije za podobne vrste operacij in upravičence.
Način uveljavljanja upravičenih stroškov in dokazila za dokazovanje upravičenih stroškov so navedena v razpisni dokumentaciji (tč. III Navodil prijaviteljem, tč. 3 in 4 Navodil Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za izvajanje operacij evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020) in tč. 2 veljavnih Navodil organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, dostopna na spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila.
Ministrstvo in izbrani prijavitelj bosta s pogodbo o sofinanciranju podrobneje dogovorila obseg in dinamiko sofinanciranja operacije na osnovi načrtovanih aktivnosti, podanih v vlogi na javni razpis.
12. Zahteve glede upoštevanja zakona, ki ureja javno naročanje: upravičenec bo moral pri porabi teh sredstev upoštevati zakon, ki ureja javno naročanje, v kolikor so izpolnjeni pogoji, določeni v tem zakonu ali pogoji iz Navodil Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport v programskem obdobju 2014–2020 za izvajanje operacij evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020.
13. Zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti, ki jim morajo zadostiti upravičenci skladno s 115. in 116. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013 in navodili organa upravljanja: upravičenec bo moral pri informiranju in obveščanju javnosti upoštevati 115. in 116. člen Uredbe (EU) št. 1303/2013 in veljavna Navodila organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin na področju evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 (dostopna na: http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila).
Sprejetje financiranja s strani upravičenca pomeni tudi privolitev v vključitev na seznam operacij, ki bo javno objavljen.
14. Morebitno dopolnilno financiranje: dopolnilno financiranje med ESS in ESRR, skladno z 98. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013, ni predvideno.
15. Zahteve glede hranjenja dokumentacije o operaciji in spremljanja ter evidentiranja operacije
Upravičenec bo dolžan zagotavljati hrambo celotne originalne dokumentacije, vezane na operacijo ter zagotavljati vpogled v navedeno dokumentacijo za potrebe bodočih preverjanj skladno s pravili Evropske unije in nacionalno zakonodajo.
V skladu s 140. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013 bo moral upravičenec zagotoviti dostopnost do vseh dokumentov o izdatkih operacije v obdobju dveh let od 31. decembra po predložitvi obračunov Evropski komisiji, ki vsebujejo končne izdatke končane operacije. O natančnem datumu za hrambo dokumentacije bo upravičenec po končani operaciji pisno obveščen s strani ministrstva.
Upravičenec bo dolžan voditi in spremljati porabo sredstev za operacijo računovodsko ločeno na posebnem stroškovnem mestu ali po ustrezni računovodski kodi za vse transakcije v zvezi z operacijo in za vsako operacijo posebej, tako da je v vsakem trenutku zagotovljen pregled nad namensko porabo sredstev. Upravičenec, ki ne vodi knjig za operacijo na ločenem stroškovnem mestu ali po ustrezni računovodski kodi, iz svojih poslovnih knjig ne more ločeno izpisati evidenc samo za posamezno operacijo. Zato mora zaradi zagotavljanja ločenega vodenja knjig za operacijo voditi druge pomožne knjige.
Na ločenem stroškovnem mestu/računovodski kodi se morajo evidentirati vsi poslovni dogodki, ki se nanašajo na operacijo, razen v primeru poenostavljenih oblik nepovratnih sredstev, kot so npr. posredni stroški v pavšalu in standardni strošek na enoto, kjer se na ločenem stroškovnem mestu operacije (računovodski kodi) knjižijo le prihodki oziroma prilivi, medtem ko stroškov (izdatkov), ki se nanašajo in poplačujejo iz prejetih sredstev, ni potrebno evidentirati na stroškovnem mestu operacije (računovodski kodi).
16. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije o operaciji nadzornim organom
Upravičenec bo moral omogočiti tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem operacije, katerega sofinanciranje temelji ali se izvaja na podlagi predmetnega javnega razpisa. Nadzor se izvaja s strani ministrstva kot posredniškega organa, organa upravljanja, organa za potrjevanje, revizijskega organa ter drugih nacionalnih in evropskih nadzornih in revizijskih organov (v nadaljnjem besedilu: nadzorni organi).
Upravičenec bo moral nadzornim organom predložiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost upravičenih stroškov sofinancirane operacije. V primeru preverjanja na kraju samem bo upravičenec omogočil vpogled v računalniške programe, listine in postopke v zvezi z izvajanjem operacije ter rezultate operacije. Upravičenec bo o izvedbi preverjanja na kraju samem predhodno pisno obveščen, ministrstvo pa lahko opravi tudi nenajavljeno preverjanje na kraju samem. Upravičenec bo dolžan ukrepati skladno s priporočili iz končnih poročil nadzornih organov in redno obveščati ministrstvo o izvedenih ukrepih.
V kolikor se bo v okviru kateregakoli preverjanja s strani nadzornih organov ugotovila nepravilnost pri izvajanju operacije, bodo nadzorni organi skladno z veljavnimi Navodili organa upravljanja za izvajanje upravljalnih preverjanj po 125. členu Uredbe (EU) št. 1303/2013 za programsko obdobje 2014–2020 (dostopna na: http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila) in Smernicami za določanje finančnih popravkov pri izdatkih, financiranih s strani Unije v okviru deljenega upravljanja, ki jih izvede Komisija zaradi neskladnosti s pravili o javnih naročilih (dostopne na http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/cocof/2013/cocof_13_9527_annexe_sl.pdf), Smernicami o načelih, merilih in okvirnih lestvicah, ki se morajo uporabljati v zvezi s finančnimi popravki, ki jih komisija izvede v skladu s členoma 99 in 100 Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. 7. 2006 oziroma drugimi akti, ki so podlaga za določanje finančnega popravka, določili ustrezne finančne popravke – znižanje sofinanciranja upravičenih stroškov in izdatkov, upravičenec pa bo dolžan neupravičeno izplačana sredstva vrniti.
17. Zagotavljanje enakih možnosti in trajnostnega razvoja v skladu s 7. in 8. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013
Upravičenec bo moral zagotoviti spodbujanje enakih možnosti moških in žensk ter preprečiti vsakršno diskriminacijo, zlasti v zvezi z dostopnostjo za invalide, med osebami, ki so oziroma bodo vključene v izvajanje aktivnosti v okviru tega javnega razpisa, v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti in 7. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013.
Upravičenec bo moral cilje operacije uresničevati v skladu z načelom trajnostnega razvoja in ob spodbujanju cilja Evropske unije o ohranjanju, varovanju in izboljšanju kakovosti okolja, ob upoštevanju načela onesnaževalec plača v skladu z 8. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013.
18. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
Oddaja vloge pomeni, da se je prijavitelj seznanil z vsebino javnega razpisa in da se z njo strinja.
Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so informacije javnega značaja razen tistih, ki jih prijavitelji posebej označijo, in sicer poslovne skrivnosti, osebni podatki in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – UPB2, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US in 102/15, v nadaljnjem besedilu: ZDIJZ), ki niso javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Prijavitelji morajo pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti dostopen javnosti kot informacija javnega značaja. Če prijavitelj ne označi in razloži takšnih podatkov v vlogi, bo ministrstvo lahko domnevalo, da vloga po stališču prijavitelja ne vsebuje takšnih podatkov, ki ne smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti.
Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, ki pokriva varovanje osebnih podatkov, vključno s 140. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013.
19. Zahteve glede spremljanja neto prihodkov operacije: za operacije, ki so predmet državnih pomoči, se prihodki spremljajo skladno s priglašeno shemo državnih pomoči.
20. Zahteve glede spremljanja in vrednotenja doseganja ciljev in kazalnikov operacije
Upravičenec bo za namen spremljanja in vrednotenja operacije skladno s 27., 54., 96. in 125. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013/EU in 6. členom ter Prilogo I Uredbe (EU) št. 1301/2013 dolžan spremljati in ministrstvu zagotavljati podatke o doseganju ciljev in kazalnikov operacije.
Kazalniki, ki jih bo potrebno zbirati za namene spremljanja in vrednotenja operacije, so natančneje opredeljeni v razpisni dokumentaciji (tč. 2 v II. Predstavitev projekta in tč. II. Navodil prijaviteljem).
21. Omejitve glede sprememb operacije v skladu z 71. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013: ni relevantno.
22. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku potrjevanja operacij ali izvrševanja operacij prišlo do resnih napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti: v kolikor se ugotovi, da upravičenec ministrstva ni seznanil z vsemi dejstvi in podatki, ki so mu bili znani ali bi mu morali biti znani oziroma da je posredoval neresnične, nepopolne podatke oziroma dokumente ali prikril informacije, ki bi jih bil v skladu s tem javnim razpisom dolžan razkriti, ker bi lahko vplivali na odločitev ministrstva o dodelitvi sredstev ali da je neupravičeno pridobil sredstva po tem javnem razpisu na nepošten način, na podlagi ponarejene listine ali kaznivega dejanja, bo upravičenec dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi obrestmi od dneva nakazila na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila v proračun Republike Slovenije. Če je takšno ravnanje namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.
23. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje posamezne operacije ali, da je višina sofinanciranja operacije presegla maksimalno dovoljeno stopnjo
Dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, ki so že bili oziroma bi lahko bili povrnjeni iz katerega koli drugega vira oziroma so bila odobrena, ni dovoljeno. V kolikor se ugotovi dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, bo zahtevano vračilo že izplačanega zneska sofinanciranja z zakonskimi obrestmi od dneva nakazila sredstev iz proračuna Republike Slovenije na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila sredstev v proračun Republike Slovenije. Če je dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.
V kolikor višina sofinanciranja operacije preseže maksimalno dovoljeno stopnjo, bo potrebno ustrezno znižanje stopnje, ministrstvo pa zahteva od upravičenca vrnitev neupravičeno prejetih sredstev v skladu s pogodbo o sofinanciranju.
24. Način in rok za predložitev vlog za dodelitev sredstev
Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je 2. 3. 2018 do 12. ure. Vloga mora biti predložena v enem fizičnem izvodu (Obrazci I., II., III. in IV. Dodatna dokazila iz 8. točke javnega razpisa) in v enem elektronskem izvodu na CD-ju ali USB ključku (Obrazci I., II. in III. iz 8. poglavja javnega razpisa)13, v zaprti ovojnici, opremljena z »obrazcem za oznako vloge« z vidno oznako »Ne odpiraj« – prijava na Javni razpis »Spodbujanje izvajanja raziskovalno-razvojnih projektov (TRL 3-6)«, ki je del razpisne dokumentacije, in prispeti na naslov: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana. V primeru neskladnosti podatkov v tiskani in elektronski obliki ali ob odsotnosti elektronske oblike se šteje, da je za presojo pomembna tiskana oblika.
13 Predložiti v obliki .pdf in obliki Word oziroma Excel vsakega od navedenih dokumentov
Kot pravočasne bodo upoštevane vloge, ki bodo, v določenem roku – ne glede na način dostave – prispele v vložišče ministrstva.
Neustrezno označene in nepravočasno prispele vloge se ne bodo obravnavale, s sklepom bodo zavržene in vrnjene prijavitelju.
25. Odpiranje vlog za dodelitev sredstev ter postopek in način izbora
Odpiranje vlog ne bo javno, saj se pričakuje veliko število vlog, in bo potekalo v prostorih ministrstva v roku petih delovnih dni od navedenega roka za predložitev vlog.
Vloge bosta odprli in ocenili Strokovna komisija in Ocenjevalna komisija iz 4.3. točke javnega razpisa, ki ju imenuje minister za izobraževanje, znanost in šport ali od njega pooblaščena oseba.
Komisija bo v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozvala k dopolnitvi tiste prijavitelje, katerih vloge niso popolne. Dopolnjuje se lahko le formalna popolnost vloge (2. točka pogojev za kandidiranje). V postopku dopolnjevanja vloge tudi ni dovoljeno dopolnjevati in spreminjati 3. (ustreznost partnerjev v skladu s pogoji za partnerstvo) in 4. (zaprte finančne konstrukcije) točke pogojev za kandidiranje. Dovoljeno je morebitno usklajevanje s pravili državnih pomoči (intenzivnost) v skladu s 5. točko pogojev za kandidiranje. Popravki iz naslova usklajevanja s pravili državnih pomoči ne smejo vplivati na osnovno vrednost celotnega projekta. Pri usklajevanju s pravili državnih pomoči, ki se odraža tudi v spremembi zneska sofinanciranja, pa se lahko višina sofinanciranja RRP zgolj zniža, v nobenem primeru pa se ne sme povišati. Na podlagi navedenega tako ni dovoljeno dopolnjevati tistega dela vloge, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta vloge ali tistih elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove vloge glede na preostale vloge, ki jih je ministrstvo prejelo v postopku dodelitve sredstev. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev, bodo s sklepom zavržene.
Ocenjevalni postopek bo temeljil na pogojih za ugotavljanje upravičenosti in merilih za ocenjevanje, ki so opredeljena v točki 4.1. in 4.2. javnega razpisa ter v Ocenjevalnem listu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Končni izbor bo temeljil na določilih iz 4.4. točke javnega razpisa.
Z izbranimi prijavitelji (v imenu konzorcija) bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju. Vzorec pogodbe o sofinanciranju in Navodila Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za izvajanje operacij evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020, ki jih bodo partnerji konzorcija dolžni spoštovati pri izvajanju operacije, sta sestavni del razpisne dokumentacije.
Ministrstvo si pridržuje pravico, da lahko javni razpis kadarkoli do izdaje sklepov o (ne)izboru prekliče, z objavo v Uradnem listu RS.
26. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa
Prijavitelji bodo s sklepom ministra oziroma pooblaščene osebe o izidu javnega razpisa predvidoma obveščeni v roku devetdesetih dni od datuma odpiranja vlog.
Prijavitelj lahko v tridesetih dneh od vročitve sklepa ministrstva sproži upravni spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike Slovenije, Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana.
27. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletnem naslovu ministrstva, http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/javni_razpisi/.
28. Dodatne informacije in obveščanje
Informacije in celotna razpisna dokumentacija so na voljo na spletnem naslovu ministrstva. Dodatne informacije oziroma vprašanja se posredujejo izključno po elektronski pošti (rrp2.mizs@gov.si). Odgovore na pogosta vprašanja bo ministrstvo objavilo na omenjenih spletnih straneh.
Ministrstvo bo po potrebi organiziralo informativne dneve. Datumi informativnih dni in druge informacije bodo objavljene na spletnih straneh ministrstva.
Ostale zahteve so podrobneje opredeljene v razpisni dokumentaciji.
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport