Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2018 z dne 5. 1. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2018 z dne 5. 1. 2018

Kazalo

29. Pravilnik o podeljevanju nagrad in priznanj športnikom Občine Semič, stran 120.

  
Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) in 6. in 14. člena Statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 57/10 – UPB1 in 27/16) je Občinski svet Občine Semič na 23. redni seji dne 14. 12. 2017 sprejel
P R A V I L N I K 
o podeljevanju nagrad in priznanj športnikom Občine Semič 
1. člen 
Občina Semič podeljuje priznanje »Športnik/Športnica/ Športna ekipa leta Občine Semič« za najboljše dosežke na področju športa, ki jih je v letu, za katerega se podeljuje priznanje, dosegel posameznik ali ekipa (dva ali več športnikov). Kot obdobje »leto, za katerega se podeljuje priznanje« se upošteva časovno obdobje druge polovice preteklega in prve polovice tekočega leta.
2. člen 
Izbrani športnik leta, športnica leta in športna ekipa leta prejmejo priznanje Občine Semič. Grafična in/ali oblikovna rešitev priznanj določita Občina Semič in Komisija za izbor in oceno prijavljenih športnih programov Občine Semič (v nadaljevanju Komisija za izbor), kot podeljevalcev priznanja in nagrade.
Razglasitev najboljših športnikov leta in podelitev priznanj za tekoče leto se izvrši na osrednji proslavi ob občinskem prazniku Občine Semič.
3. člen 
Priznanja, ki se lahko podelijo športnikom na osrednji proslavi ob občinskem prazniku Občine Semič, so:
– Športnica leta Občine Semič,
– Športnik leta Občine Semič,
– Športna ekipa leta Občine Semič.
Priznanji »Športnica leta Občine Semič« in »Športnik leta Občine Semič« prejmejo športniki oziroma športnice, ki imajo naslov stalnega prebivališča v Občini Semič. Priznanje »Športna ekipa leta Občine Semič« prejme ekipa, katerih ima vsaj polovica tekmovalcev ekipe stalno prebivališče v Občini Semič ali da športna ekipa tekmuje pod okriljem športnega društva ali vzgojno-izobraževalnega zavoda s sedežem v Občini Semič. Merila za izbor so navedena v 4. členu tega pravilnika.
4. člen 
Kandidati za priznanje »Športnica/Športnik/Športna ekipa leta Občine Semič« morajo izpolnjevati enega od naslednjih pogojev:
– uvrstitev na olimpijske igre, svetovno prvenstvo, evropsko prvenstvo, paraolimpijske igre,
– uvrstitev na tekmovanju za svetovni pokal, evropski pokal ali mladinskih olimpijskih igrah,
– uvrstitev na mladinskem svetovnem prvenstvu, mladinskem evropskem prvenstvu, uvrstitev do petnajstega mesta na mednarodnem prvenstvu, turnirju ali tekmovanju, kjer so sodelovali športniki najmanj osmih držav,
– uvrstitev do šestega mesta na državnem prvenstvu,
– nastop v državni reprezentanci,
– uvrstitev do tretjega mesta na regijskem (področnem) tekmovanju,
– drug pomemben športni dosežek.
Prednost med predlaganimi kandidati imajo tisti, ki imajo svoj najboljši rezultat uvrščen višje med pogoji navedenimi v prvem odstavku tega člena. Če dva ali več kandidatov spadajo v enako kategorijo med pogoji iz 4. člena, imajo prednost tisti, ki so med pogoji zapisani prej (primer: rezultat na olimpijskih igrah velja več, kakor na svetovnem prvenstvu; rezultat na svetovnem prvenstvu velja več kot rezultat na evropskem prvenstvu …). Če sta dva kandidata popolnoma izenačena po rezultatih se kot nadaljnje merilo za izbor upošteva kategorizacija športnika po merilih Olimpijskega komiteja. Če je tudi ta kategorija enaka, se kot dokončno merilo za izbor upošteva glasovanje članov Komisije za izbor.
5. člen 
Javni razpis za podelitev priznanja »Športnik leta Občine Semič« objavi občinska uprava Občine Semič vsako leto najkasneje do konca meseca julija. Najava javnega razpisa se objavi v lokalnih medijih, besedilo razpisa z razpisno dokumentacijo pa na spletni strani Občine Semič www.semic.si. Obvestilo o javnem razpisu se pošlje tudi vsem športnim društvom, ki delujejo na območju Občine Semič.
6. člen 
Kandidate za posamezna priznanja lahko predlagajo:
– izvajalci Letnega programa športa v Občini Semič,
– športna in ostala društva ter zveze društev, ki so registrirani po Zakonu o društvih in delujejo v Občini Semič oziroma v sklopu katerih trenirajo in tekmujejo posamezni športniki, kateri so občani Občine Semič,
– zavodi s področja vzgoje in izobraževanja in ostali javni zavodi, ki delujejo v Občini Semič,
– občani Občine Semič.
Rok za oddajo pisnih predlogov kandidatov za priznanja je 30 dni od dneva objave javnega razpisa.
Pisni predlogi se oddajajo na predpisanih obrazcih in morajo vsebovati osnovne podatke o kandidatu, podrobno utemeljitev in dokumentacijo o doseženih športnih rezultatih ter ne smejo biti v nobenem primeru zavajajoči do predlaganega kandidata ali v primerjavi do drugih športnikov. Zavajajoči predlogi so lahko osnova za izključitev predlaganega kandidata iz sodelovanja pri izboru za podelitev priznanj.
Pisni predlogi se lahko pošljejo po redni pošti na naslov Občine Semič ali po elektronski pošti na elektronski naslov Občine Semič. Točni naslovi se objavijo na javnem razpisu.
Vsako društvo ali klub lahko predlaga enega ali več kandidatov za posamezno priznanje.
Za priznanja Športnica leta Občine Semič, Športnik leta Občine Semič in Športna ekipa leta Občine Semič se izmed vseh predlogov lahko izbere po en prejemnik iz vsake kategorije priznanj.
7. člen 
O podelitvi priznanja »Športnik leta Občine Semič« odloča Komisija za izbor. Član komisije, ki je kandidat za priznanja, ne more sodelovati na sejah, na katerih se obravnavajo predlogi za ta priznanja. Mandat Komisije za izbor je enak mandatu župana Občine Semič. Stroški za delo komisije bremenijo proračun Občine Semič.
8. člen 
Komisija za izbor izbere dobitnike priznanja »Športnik leta Občine Semič« na podlagi prispelih pisnih predlogov in druge razpoložljive dokumentacije z večino glasov vseh članov. V primeru enakega števila glasov pri glasovanju je odločujoč glas predsednika Komisije za izbor. Zapisnik seje komisije, na kateri so izbrali dobitnike priznanja »Športnik leta Občine Semič«, prejmejo v vednost vsi predlagatelji kandidatov, občinska uprava Občine Semič in se hkrati objavi na spletni strani občine.
9. člen 
Če Komisija za izbor ugotovi, da v posameznem letu ni ustreznih kandidatov za podelitev posameznih priznanj »Športnik leta Občine Semič«, se priznanje ne podeli.
10. člen 
Sredstva za priznanja »Športnik leta Občine Semič« in stroške prireditve zagotovi Občina Semič v skladu s sprejetim proračunom. Lokacija prireditve je po izboru Občine Semič.
11. člen 
V pravilniku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za moški in ženski spol.
12. člen 
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-04/2017-2
Semič, dne 14. decembra 2017
Županja 
Občine Semič 
Polona Kambič l.r.