Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2018 z dne 5. 1. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2018 z dne 5. 1. 2018

Kazalo

30. Pravilnik o spremembah Pravilnika o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav v Občini Semič, stran 122.

  
Na podlagi 29. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 21. člena Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15) in 14. člena Statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 57/10 in 27/16) je Občinski svet Občine Semič na 23. redni seji dne 14. 12. 2017 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembah Pravilnika o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav v Občini Semič 
1. člen 
V Pravilniku o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav v Občini Semič (Uradni list RS, št. 30/12, 36/14), se 8. člen spremeni tako, da se na novo glasi:
»8. člen 
Komisija obravnava vse popolne in pravočasno prispele vloge (z vsemi zahtevanimi dokazili) po vrstnem redu prispetja, najkasneje do 15. oktobra tekočega leta.
Komisija pripravi seznam upravičencev najkasneje v roku 30 dni od obravnave vlog in pripravi predlog o dodelitvi proračunskih sredstev.
Upravičencem, ki so podali popolno vlogo in se jim zaradi porabe razpoložljivih sredstev v tekočem proračunskem letu s sklepom dodeljena sredstva ne more izplačati, se jim le-ta izplačajo po sprejetju proračuna za naslednje leto. Občina mora v proračunu, poleg za javni razpis predvidenih sredstev za tekoče leto, zagotoviti še dodeljena, vendar neizplačana sredstva iz predhodnega proračunskega obdobja.«
2. člen 
Ostali členi pravilnika ostanejo nespremenjeni.
3. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-04/2012-8
Semič, dne 14. decembra 2017
Županja 
Občine Semič 
Polona Kambič l.r.