Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2018 z dne 5. 1. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2018 z dne 5. 1. 2018

Kazalo

Ob-1003/18, Stran 24
Svet Centra za socialno delo Ljubljana Center na podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in 23. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr.), 56. in 57. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17 in 54/17; v nadaljevanju ZSV) ter v skladu z 39. členom Statuta Centra za socialno delo Ljubljana Center, dne 28. 12. 2017 razpisuje prosto delovno mesto
direktorja (m/ž)
Centra za socialno delo Ljubljana Center 
Za direktorja (m/ž) je lahko imenovan/a kandidat/ka, ki poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjuje še pogoje po 56. in 57. členu ZSV, in sicer:
– visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba iz 69. člena ZSV in 5 let delovnih izkušenj ali
– višja strokovna izobrazba iz 69. člena ZSV in 20 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 5 let delovnih izkušenj na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na področju socialnega varstva,
– opravljen strokovni izpit po ZSV,
– opravljen program za vodenje socialnovarstvenega zavoda, ki ga določa Socialna zbornica v soglasju s Strokovnim svetom RS za splošno izobraževanje. Če nima opravljenega programa za vodenje, ga mora opraviti najpozneje v enem letu od začetka opravljanja nalog direktorja, sicer mu mandat na podlagi zakona preneha.
Mandat direktorja traja 5 let. Z imenovanim direktorjem se sklene delovno razmerje za določen čas trajanja mandata.
Kandidati naj k prijavi na razpis priložijo tudi življenjepis in program dela oziroma svojo vizijo delovanja Centra za socialno delo Ljubljana Center za mandatno obdobje.
Pisne ponudbe z dokazili o izpolnjevanju pogojev in življenjepisom naj kandidati pošljejo v roku 8 dni po objavi tega razpisa v zaprti ovojnici na naslov: Svet Centra za socialno delo Ljubljana Center, Dalmatinova ulica 2, 1000 Ljubljana, z oznako: »za razpis direktorja« in pripisom »ne odpiraj«.
O izbiri bodo kandidati obveščeni v zakonitem roku.
Svet Centra za socialno delo Ljubljana Center