Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2018 z dne 5. 1. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2018 z dne 5. 1. 2018

Kazalo

27. Sklep o odvzemu statusa grajenega javnega dobra občinskega pomena, stran 117.

  
Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13, 19/15, 61/17 – GZ in 66/17 – odl. US)in 17. člena v zvezi s 102. členom Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – uradno prečiščeno besedilo in 35/17) je Občinski svet Občine Piran na 25. redni seji dne 5. decembra 2017 sprejel naslednji
S K L E P 
1. 
Delu nepremičnine parc. št. 166/1, k.o. Piran, v izmeri pribl. 45 m2, se odvzame status grajenega javnega dobra občinskega pomena.
2. 
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati osmi dan po objavi.
3. 
Občinska uprava Občine Piran bo na podlagi druge točke tega sklepa v skladu z ZGO-1 izdala odločbo o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra občinskega pomena za nepremičnino iz 1. člena tega sklepa po opravljeni parcelaciji.
Št. 478-120/2017
Piran, dne 5. decembra 2017
Župan 
Občine Piran 
Peter Bossman l.r.
Visto l’art. 23 della Legge in materia edilizia (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 102/04 – Testo consolidato ufficiale 14/05 – corr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – Sentenza della Corte costituzionale, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – Sentenza della Corte costituzionale, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13, 19/15, 61/17 – GZ e 66/17 – Sentenza della Corte costituzionale) e l’art. 17 e in riferimento all’art. 102 dello Statuto del Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 5/14 – Testo consolidato ufficiale 2) il Consiglio comunale del Comune di Pirano nella 25ª seduta ordinaria del 5 dicembre 2017, approva la seguente
D E L I B E R A 
di sdemanializzazione 
1. 
Cessa lo status di demanio pubblico artificiale di rilevanza comunale, della porzione dell'immobile contraddistinto con la particella catastale n. 166/1 c.c. Pirano, avente la superficie di circa 45 m2.
2. 
La presente delibera è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
3. 
In virtù dell’art. 2 della presente delibera e in conformità a quanto previsto dalla Legge in materia edilizia (ZGO-1), eseguita la lottizzazione, l’Amministrazione comunale del Comune di Pirano procede all'emissione della decisione dichiarativa in materia di cessazione dello status di bene demaniale artificiale di rilevanza comunale, relativamente all’immobile, di cui al pt. 1. della presente delibera.
N. 478-120/2017
Pirano, 5 dicembre 2017
Il Sindaco 
del Comune di Pirano 
Peter Bossman m.p.