Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2018 z dne 5. 1. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2018 z dne 5. 1. 2018

Kazalo

Št. 110-1/2017-1 Ob-3748/17, Stran 21
Svet Zavoda Republike Slovenije za šolstvo na podlagi Sklepa o ustanovitvi Zavoda RS za šolstvo št. 021-04/95-6/1-8 z dne 6. 7. 1995 in sklepov Vlade RS o Spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi Zavoda RS za šolstvo št. 024-13/2000-1 z dne 19. 10. 2000, št. 024-13/2000-2 z dne 6. 11. 2000, št. 024-13/2001-1 z dne 26. 7. 2001, št. 024-13/2001-4 z dne 30. 1. 2003, št. 024-13/2001-7 z dne 18. 11. 2003, št. 01403-44/2005/5 z dne 22. 11. 2005, št. 01403-3/2007/6 z dne 23. 1. 2007, št. 01403-168/2009/5 z dne 5. 1. 2010, Sklepa o dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi Zavoda RS za šolstvo št. 01403-25/2016/4 z dne 28. 7. 2016 in 21. člena Statuta Zavoda RS za šolstvo, št. 0071-4/2010 z dne 27. 5. 2010, objavlja javni razpis za delovno mesto
direktorja 
Zavoda Republike Slovenije za šolstvo (m/ž)
Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki:
– ima najmanj univerzitetno izobrazbo (univerzitetna izobrazba ali najmanj visoka strokovna s specializacijo oziroma magisterijem – druga bolonjska stopnja),
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj,
– izkazuje sposobnost za vodenje zavoda,
– obvlada najmanj en tuj jezik.
Kandidat za direktorja Zavoda RS za šolstvo mora v postopku razpisa predložiti svojo zamisel razvoja in delovanja Zavoda RS za šolstvo.
Mandat direktorja Zavoda RS za šolstvo traja štiri leta. Direktor Zavoda RS za šolstvo je lahko ponovno imenovan.
Kandidat mora k prijavi z življenjepisom priložiti naslednje:
– pisno izjavo kandidata o izpolnjevanju pogojev glede zahtevane stopnje izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe, datum (dan, mesec in leto) zaključka izobraževanja ter ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena ter kopijo dokazila o pridobljeni izobrazbi;
– pisno izjavo kandidata o vseh dosedanjih zaposlitvah, v kateri kandidat navede datum sklenitve in datum prekinitve delovnega razmerja pri posameznemu delodajalcu, ter kratko opiše delo, ki ga je opravljal pri tem delodajalcu in navede zahtevano stopnjo izobrazbe za delovno mesto, ki ga je zasedal;
– potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku.
Prednost bodo imeli tisti kandidati, ki imajo vodstvene izkušnje.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z življenjepisom, zahtevanimi izjavami in svojo zamisel razvoja in delovanja Zavoda RS za šolstvo v 10 dneh po objavi razpisa, na naslov: Svet Zavoda RS za šolstvo, Poljanska cesta 28, 1000 Ljubljana, s pripisom »Za razpis direktorja«.
Kandidate bomo o izboru pisno obvestili v roku 30 dni od dneva objave javnega razpisa.
Vse dodatne informacije dobite pri Karmen Košir na tel. 01/300-51-05.
V besedilu razpisa za direktorja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
Svet Zavoda Republike Slovenije za šolstvo