Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2018 z dne 5. 1. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2018 z dne 5. 1. 2018

Kazalo

20. Spremembe Pravil za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta, stran 94.

  
Na podlagi 14. in 15. člena Zakona o državnem svetu (Uradni list RS, št. 44/92, 11/03 – skl. US, 73/03 – odl. US, 76/05, 94/07 – odl. US, 95/09 – odl. US, 21/13 – ZFDO-F), 1. in 3. člena Zakona o določitvi volilnih enot za volitve predstavnikov lokalnih interesov v državni svet (Uradni list RS, št. 48/92), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO) in 21. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/15 – UPB1) je Občinski svet Občine Laško na 23. seji dne 20. 12. 2017 sprejel
S P R E M E M B E   P R A V I L 
za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta 
1. člen 
Spremeni se 7. člen Pravil za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta, tako da se na novo glasi:
»Predloge z osebnimi podatki kandidatov za elektorje oziroma za člana državnega sveta posredujejo predlagatelji Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja v roku, ki ga določi komisija, pred sejo Občinskega sveta Občine Laško, na kateri se voli elektorje in določi kandidata za člana državnega sveta.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja sestavi seznam predlaganih kandidatov po abecednem vrstnem redu in ga posreduje občinskemu svetu. Na podlagi seznama kandidatov pripravi občinska uprava glasovnice za izvolitev elektorjev in za določitev kandidata za člana državnega sveta.«
2. člen 
Ta sprememba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 041-02/2016
Laško, dne 20. decembra 2017
Župan 
Občine Laško 
Franc Zdolšek l.r.