Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2018 z dne 5. 1. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2018 z dne 5. 1. 2018

Kazalo

Ob-3745/17, Stran 21
Javni zavod Lekarna Brežice, Svet zavoda razpisuje na podlagi 12. člena Odloka o preoblikovanju Javnega zavoda Lekarna Brežice prosto delovno mesto
direktorja (m/ž)
Javnega zavoda Lekarna Brežice 
Kandidat/ka mora poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjevati še naslednje razpisne pogoje:
– da ima visoko strokovno izobrazbo farmacevtske smeri (magister farmacije),
– da ima opravljen strokovni izpit, ki je veljaven v skladu s predpisi, ki urejajo lekarniško dejavnost,
– da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj v lekarniški dejavnosti,
– da ima najmanj 3 leta delovnih izkušenj na vodilnih oziroma vodstvenih delovnih mestih,
– da mu ni s pravnomočno odločbo sodišča prepovedano opravljanje lekarniške dejavnosti,
– da je državljan/ka Republike Slovenije,
– da aktivno obvlada slovenski jezik,
– da predloži program razvoja zavoda za čas trajanja mandata.
Izbrani/a kandidat/ka mora ustrezati tudi določilom tretjega odstavka 33. člena Zakona o lekarniški dejavnosti ZLD-1 (Uradni list RS, št. 85/16). Kandidat/ka bo imenovan/a po predhodnem soglasju ustanovitelja za dobo petih let.
Pisni vlogi mora kandidat/ka priložiti:
– fotokopijo dokazila o izobrazbi,
– fotokopijo dokazila o državljanstvu,
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu,
– fotokopijo izpisa obdobij zavarovanj v RS (ZPIZ), iz katerega je razvidna delovna oziroma zavarovalna doba,
– potrdilo, da mu s pravnomočno odločbo sodišča ni prepovedano opravljanje lekarniške dejavnosti, ki ga kandidat priloži sam ali pa priloži pooblastilo, s katerim dovoli, da si to potrdilo zanj pridobi zavod po uradni dolžnosti.
Rok za oddajo prijav je 8 dni od dneva objave razpisa na naslov: Javni zavod Lekarna Brežice, Černelčeva cesta 8, 8250 Brežice, s pripisom na ovojnici »Za razpis – ne odpiraj«. Prijavljeni kandidati/ke bodo o izbiri obveščeni v 30 dneh po opravljeni izbiri.
Javni zavod Lekarna Brežice, Svet zavoda