Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2018 z dne 5. 1. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2018 z dne 5. 1. 2018

Kazalo

26. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za »pokopališče Vinjole«, stran 113.

  
Na podlagi drugega odstavka 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2 – v nadaljevanju zakon), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) ter na podlagi 31. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – uradno prečiščeno besedilo in 35/17) je župan sprejel
S K L E P 
o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za »pokopališče Vinjole« 
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo prostorskega načrta
Pokopališka dejavnost je gospodarska javna služba, ki jo mora zagotavljati občina oziroma lokalne skupnosti. Na območju Občine Piran so v funkciji:
– mestno pokopališče Piran za območje naselij Piran, Portorož, Lucija, Strunjan, Parecag, Seča in delno Sečovlje;
– pokopališče Nova vas za območje naselja Nova vas;
– pokopališče Sveti Peter za območje naselja Sv. Peter in delno za Sečovlje in Dragonjo;
– pokopališče Padna za območje naselja Padna.
Kapacitete obstoječega mestnega pokopališča v Piranu so že skoraj zapolnjene, prostorske možnosti pa ne omogočajo njegove širitve na obstoječi lokaciji. Namen občinskega podrobnega prostorskega načrta za pokopališče Vinjole (v nadaljevanju: OPPN) je izgradnja novega pokopališča z vso spremljajočo infrastrukturo in ureditvami za dolgoročno (najmanj 30-letno) zagotovitev potreb pokopov na območju občine.
V preteklosti je bila lokacija v Vinjolah ocenjena na podlagi predhodnih terenskih raziskav in prostorskih preveritev kot najbolj primerna, zato je ta lokacija novega osrednjega pokopališča opredeljena že v veljavnem planskem aktu.
Skladno z zahtevami nosilcev urejanja prostora bo potrebno preveriti in obdelati celotno zasnovo prostorske ureditve, vključno z vso spremljajočo infrastrukturo ter mirujočim prometom na način, da se bo doseglo najboljšo umestitev, delovanje in uporabo pokopališča. Glede na rezultate strokovnih podlag se vsebina posegov lahko tudi spremeni.
2. Ureditveno območje
Obravnavano območje pokopališča Vinjole se nahaja na platoju pobočja, ki se proti Vinjolam dviga nad dolino Lucije. Na območju so v obstoječem stanju delno obdelane in delno neobdelane, zaraščajoče kmetijske površine predvsem na strmejših predelih. Na območju ni obstoječih stanovanjskih stavb. Posamična poselitev se nahaja na bližnjih območjih: najbližja stavba v oddaljenosti cca 15 m od meje ureditvenega območja dostopne ceste in vsaj približno 50 metrov od ožjega območja pokopališča.
Ureditveno območje OPPN vključuje:
– površine za osrednje območje pokopališča, upoštevajoč opredeljeno območje namenske rabe za pokopališče;
– površine za dostopno cesto in parkirišče ter druge spremljajoče ureditve in
– robna območja za izvedbo prostorskih ureditev za vključitev nove prostorske ureditve v obstoječi prostorski kontekst.
Skupno ureditveno območje OPPN obsega cca 4,3 ha zemljišč, od tega 2,7 ha za ožje območje pokopališča in 1,6 ha za dostopno cesto in parkirišče.
Parcele, ki so zajete v OPNN;
Območje DOSTOPNE CESTE: 6239, 6240, 6241, 6242/1, 6242/2, 6243/1, 6243/2, 6244, 6249, 6518/1, 6518/2, 6519, 6538, 6543/1, 6544/1, 6544/2, 6545, 6546/1, 6546/2, 6547, 6556, 6564, 6563, 6562, 6569/3,6565, 6566/2, vse k.o. Portorož.
Območje PARKIRIŠČA: 6516, 6517/1, 6517/2, 6517/3, 6518/1, 6518/2, 6518/3, 6547, vse k.o. Portorož.
Območje POKOPALIŠČA Z OBJEKTOM: 6511/3, 6511/4, 6511/5, 6513/1, 6513/2, 6514, 6515, 6516, 6517/1, 6517/3, 6546/1, 6546/2, 6547, 6548, 6549, 6550/1, 6550/2, 6551, 6552/1, 6552/3, 6552/4, 6558/1, 6558/2, 6559/1, 6559/2, 6557/1, 6557/2, 6557/3, 7742/10, 6545, 6565, vse k.o. Portorož.
Ureditveno območje je po planski namenski rabi prostora v pretežni meri območje stavbnih zemljišč – območje pokopališča. Na tem območju je predvideno osrednje območje pokopališča. Preostali del ureditvenega območja (območje dostopne ceste in robne ureditve) je prvo območje kmetijskih zemljišč.
V fazi osnutka je na podlagi sklepa o začetku priprave opredeljeno okvirno ureditveno območje OPPN, ki se v nadaljnjih fazah izdelave prostorskega akta lahko spremeni, če to pogojujejo smernice nosilcev urejanja prostora, izsledki novih ali dopolnjenih strokovnih podlag, dodatna izhodišča pripravljavca prostorskega akta ali če se ugotovi, da je to potrebno zaradi okoljsko ali funkcionalno ugodnejših rešitev.
3. Način pridobitve strokovnih rešitev, geodetskih, drugih podlag ter obveznosti v zvezi s financiranjem
Strokovne rešitve bo izdelal načrtovalec izbran s strani Občine Piran, ki bo na podlagi teh izdelal OPPN v skladu z zakonom in podzakonskimi akti.
Celotne stroške v zvezi z izdelavo OPPN, stroške v zvezi s postopkom sprejemanja OPPN (uradne objave, prevod itd.) ter program opremljanja krije Občina Piran. Občina Piran prav tako krije stroške, ki bi nastali zaradi morebitne izdelave strokovnih študij, ki bodo potrebne za izdelavo prostorskega akta (zahteve nosilcev urejanja prostora, dodatne preverbe zaradi podanih pripomb na osnutek OPPN, idejne zasnove infrastrukture, arheologije, hidrogeoloških raziskav itd.).
4. Terminski plan za pripravo OPPN oziroma posameznih faz
Izdelava OPPN je načrtovana za leto 2018 in 2019. Podrobna faznost izdelave in postopka sprejetja OPPN je prikazana s terminskim planom.
Terminski plan je narejen glede na minimalne zakonske roke posameznih faz, ki jih je potrebno upoštevati, vendar je potrebno upoštevati tudi termine sklicev občinskega sveta in morebitno potrebno usklajevanje s posameznimi nosilci urejanja prostora, kar lahko privede do zamika posameznih faz oziroma končnega termina sprejema prostorskega akta.
FAZA 
NOSILEC 
ROK 
Sklep o začetku priprave OPPN 
župan, UOP
december 2017
Prevod in objava sklepa v uradnem glasilu in svetovnem spletu 
župan, USZ 
1 mesec 
Priprava osnutka 
načrtovalec, UOP
1 mesec
Poziv nosilcem urejanja prostora za pridobitev smernic, pridobitev smernic 
in pridobitev obvestila MKO za varstvo okolja o izvedbi celovite presoje vplivov na okolje 
načrtovalec pripravi vlogo, posreduje UOP 
30 dni 
Analiza smernic, izdelava strokovnih podlag in dopolnitev osnutka OPPN 
načrtovalec 
2 meseca
Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka OPPN; objava v svetovnem spletu in na krajevno običajen način 
župan, UOP 
7 dni pred pričetkom javne razgrnitve
Javna razgrnitev in obravnava dopolnjenega osnutka OPPN z evidentiranjem vseh pripomb 
UOP, načrtovalec 
30 dni 
Priprava stališča do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in javne obravnave 
načrtovalec UOP, župan 
1 mesec
Prva obravnava na OS 
občinski svet 
Objava stališč do pripomb na krajevno običajen način, pisna seznanitev lastnikov parcel na območju OPPN 
UOP, USZ 
30 dni 
Oblikovanje predloga OPPN na podlagi stališč do pripomb ter predlogov javnosti 
načrtovalec, UOP 
1 mesec
Pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora na dopolnjen predlog OPPN in opredelitev pristojnih ministrstev o sprejemljivosti OPPN, v kolikor je potrebna celovita presoja vplivov na okolje 
UOP, načrtovalec 
30 dni 
Priprava usklajenega predloga OPPN 
Načrtovalec, UOP 
1 mesec
Druga obravnava in sprejem odloka na občinskem svetu 
župan, občinski svet 
Prevod in objava odloka v Uradnih objavah 
USZ 
1 mesec
Če se na podlagi obvestila MOP ugotovi, da je potrebno izdelati okoljsko poročilo, se na podlagi veljavne zakonodaje celotni postopek ustrezno podaljša.
Pri realizaciji terminskega plana lahko pride do časovnega zamika tudi zaradi drugih objektivnih okoliščin, ki lahko vplivajo na potek sprejemanja prostorskega akta.
5. Nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja
Pobudnik OPPN je: Občina Piran, Tartinijev trg 2, 6330 Piran.
Pripravljavec OPPN je: Občina Piran, Urad za okolje in prostor, Tartinijev trg 2, 6330 Piran.
Izdelovalec OPPN je: PROJEKTNA SKUPINA PROSTOR, urbanizem, projektiranje nizkih gradenj in krajinsko načrtovanje d.o.o. Koper, Pristaniška ulica 12, 6000 Koper.
Pristojni nosilci urejanja prostora so:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana;
2. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana;
3. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana;
4. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana;
5. Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za kopenski promet, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana;
6. DARS, Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje;
7. Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana;
8. Ministrstvo za infrastrukturo, DRSC, Območje Koper, Ankaranska cesta 7 B, 6104 Koper;
9. Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana;
10. Zavod za varstvo kulturne dediščine, OE Piran, Trg bratstva 1, 6330 Piran;
11. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Sektor območja jadranskih rek z morjem, Pristaniška ulica 12, 6000 Koper;
12. Zavod RS za varstvo narave, OE Piran, Trg Etbina Kristana 1, 6310 Izola;
13. Rižanski vodovod, Koper, Ulica 15. maja 13, 6000 Koper;
14. Javno podjetje Okolje Piran, d.o.o. Arze 1/b, 6330 Piran;
15. Elektro Primorska, d.d. Nova Gorica, Distribucija Koper, Ulica 15. maja 15, 6000 Koper;
16. Telekom Slovenije, PE Koper, Kolodvorska 9, 6000 Koper;
17. Petrol d.d., Šmarska cesta 5, 6000 Koper;
18. Občina Piran, Tartinijev trg 2, 6330 Piran, za območje lokalnih cest;
OPPN se skladno s četrtim odstavkom 58. člena ZPNačrt pošlje tudi
19. Ministrstvu za okolje in prostor, Direktoratu za okolje, Sektorju za CPVO, Dunajska cesta 47, 1000 Ljubljana,
ki odloči, ali je za predmetni OPPN potrebno izvesti CPVO.
Če se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je potrebno pridobiti tudi smernice in mnenja drugih nosilcev urejanja prostora, se jih v postopek vključi naknadno.
6. Objava sklepa priprave
Sklep priprave se objavi na svetovnem spletu in v Uradnem listu Republike Slovenije ter začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 3505-10/2017
Piran, 18. decembra 2017
Župan 
Občine Piran 
Peter Bossman l.r.
Visto il comma due dell’art. 57 della Legge sulla pianificazione territoriale (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – Sentenza della Corte costituzionale, 14/15 – ZUUJFO e 61/17 – ZUreP-2 – in prosieguo: Legge), l’art. 29 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia n. 94/07 – Testo ufficiale consolidato-2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF e 14/15 – ZUUJFO e 76/16 – Sentenza della Corte costituzionale) e l’art. 17 dello Statuto del Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale RS, n. 5/14 – Testo Consolidato Ufficiale), il Sindaco del Comune di Pirano adotta la seguente
D E L I B E R A Z I O N E 
d’avvio stesura del piano regolatore particolareggiato comunale (PRPC) per il “Cimitero di Vignole” 
1. Valutazione dello stato di fatto e motivazioni per la stesura del piano territoriale
L’attività cimiteriale è un servizio pubblico di rilevanza economica che deve essere fornito dal Comune o dalla collettività locale. Nel Comune di Pirano risultano in questa funzione:
– il Cimitero civico di Pirano per le zone d’insediamento di Pirano, Lucia, Strugnano, Parezzago, Sezza e in parte Sicciole;
– il Cimitero di Nova vas per l'area dell'abitato di Nova vas;
– il Cimitero di Sv. Peter per l'area di Sv. Peter e in parte per Sicciole e Dragogna;
– il Cimitero di Padna per l'area dell’abitato di Padna.
Le capacità del cimitero urbano esistente a Pirano sono quasi al completo e le possibilità di spazio non consentono la sua espansione nell’ubicazione esistente. Le finalità del piano regolatore particolareggiato comunale previsto per il cimitero di Vignole (in seguito: PRPC) sono di costruire un nuovo cimitero con tutte le infrastrutture di supporto e le sistemazioni che possano sopperire per un periodo a lungo termine (almeno di 30 anni) alle esigenze di sepolture nel comune.
In base a studi preliminari e alle verifiche territoriali svolti in passato l’ubicazione di Vignole è stata giudicata come la più idonea, pertanto l’ubicazione menzionata del nuovo cimitero comunale è già stabilita e prevista dal documento di pianificazione vigente.
In conformità alle richieste e/o esigenze presentate dai responsabili della pianificazione territoriale sarà necessario verificare e rielaborare l'intero concetto di assetto territoriale, comprese tutte le infrastrutture di supporto e il traffico stazionario in modo da ottenere il miglior collocamento, funzionamento e utilizzo del cimitero. A seconda dei risultati delle ricognizioni a carattere scientifico il contenuto degli interventi è suscettibile di ulteriori variazioni.
2. Area d’intervento
L'area in esame del previsto cimitero di Vignole si trova su un altipiano del versante che si innalza sopra la valle di Lucia in direzione di Vignole. Nella zona, allo stato attuale, ci sono appezzamenti agricoli in parte coltivati e in parte incolti, che insistono soprattutto sulle zone scoscese. Nell'area non ci sono edifici residenziali a parte degli insediamenti individuali che si trovano nelle aree vicine. Difatti, l'edificio più vicino si trova a una distanza di 15 m dal confine dell'area regolamentata della strada di accesso e almeno a circa 50 metri dall'area più ristretta del cimitero.
L'area di regolamentazione del PRPC include:
– le superfici dell'area centrale del cimitero, tenendo conto del perimetro dell'area la cui destinazione d’uso è prevista per il cimitero;
– le superfici necessarie per la strada d’accesso, per i parcheggi e per altre sistemazioni collaterali;
– le aree a margine necessarie per realizzare il previsto assetto territoriale e inserire i nuovi elementi di pianificazione territoriale nella situazione territoriale esistente.
L'area oggetto di regolamentazione del PRPC comprende complessivamente circa 4,3 ettari di terreno, di cui 2,7 ettari costituiscono l'area cimiteriale più ristretta mentre 1,6 ettari serviranno per la strada d’accesso e il parcheggio.
Le particelle catastali, oggetto del PRPC:
Area della STRADA D’ACCESSO: 6239, 6240, 6241, 6242/1, 6242/2, 6243/1, 6243/2, 6244, 6249, 6518/1, 6518/2, 6519, 6538, 6543/1, 6544/1, 6544/2, 6545, 6546/1, 6546/2, 6547, 6556, 6564, 6563, 6562, 6569 / 3,6565, 6566/2, tutte c.c. Portorose.
Area di PARCHEGGIO: 6516, 6517/1, 6517/2, 6517/3, 6518/1, 6518/2, 6518/3, 6547, tutte c.c. Portorose.
Area del CIMITERO E STRUTTURE CIMITERIALI: 6511/3, 6511/4, 6511/5, 6513/1, 6513/2, 6514, 6515, 6516, 6517/1, 6517/3, 6546/1, 6546/2, 6547, 6548, 6549, 6550/1, 6550/2, 6551, 6552/1, 6552/3, 6552/4, 6558/1, 6558/2, 6559/1, 6559/2, 6557/1, 6557/2, 6557 / 3, 7742/10, 6545, 6565, tutte c.c. Portorose.
Per quanto concerne la destinazione d’uso dei terreni, nell’area di regolamentazione del PRPC insistono prevalentemente terreni edificabili – con destinazione d’uso di area cimiteriale. In questa zona è prevista l'area centrale del cimitero. La parte restante dell'area regolamentata (corrispondente all’area dell’accesso stradale e alla fascia di rispetto cimiteriale) è costituita da terreni agricoli di prima categoria.
In fase di stesura, in base alla delibera di avvio della predisposizione del documento, è definito l'ambito normativo indicativo del PRPC, che può essere modificato nelle ulteriori fasi di elaborazione del progetto di pianificazione territoriale se ciò è condizionato dalle linee guida degli organi responsabili di pianificazione territoriale, dai risultati di nuove o aggiornate ricognizioni a carattere scientifico e/o a carattere normativo, dalle premesse aggiuntive dell’estensore dell'atto territoriale o se ciò è ritenuto opportuno in presenza di soluzioni ambientali o funzionali più favorevoli.
3. Metodo d’ottenimento delle ricognizioni scientifiche, degli studi geodetici o di altra natura ed obblighi riguardanti il finanziamento del progetto
Gli studi scientifici saranno eseguiti dall’elaboratore del PRCP, selezionato da parte del promotore, il Comune di Pirano. L’elaboratore eseguirà il PRCP in linea con le leggi e con i regolamenti di attuazione.
Sono a carico del Comune di Pirano i costi complessivi dell’elaborazione del PRPC, ossia i costi relativi al procedimento di adozione del PRPC (pubblicazione sul foglio ufficiale, traduzione, ecc.) e le opere di urbanizzazione. Il Comune di Pirano si farà ugualmente carico dei costi che potrebbero insorgere dalla potenziale produzione di studi scientifici che si rendano necessari per la stesura del piano territoriale (richieste da parte dei responsabili per la pianificazione territoriale, ricerche aggiuntive in relazione ad osservazioni espresse sulla base del PRPC, del progetto preliminare dell’ infrastruttura, degli scavi archeologici, delle ricerche idrologiche, ecc.).
4. Cronoprogramma per l’inserimento di modifiche del PRPC, ovvero per ogni singola fase
La predisposizione del PRPC è prevista per gli anni 2018 e 2019. La suddivisione specifica in fasi di stesura e di approvazione del PRPC è indicata all'interno del cronoprogramma.
Il cronoprogramma per ogni fase è stabilito in base ai termini di legge di minima, che devono essere rispettati. È tuttavia necessario tener conto anche dei tempi di convocazione del Consiglio comunale e le eventuali necessità di coordinamento con i singoli responsabili della pianificazione territoriale. Tutto ciò potrebbe comportare lo slittamento di determinate fasi o della data di approvazione finale del piano territoriale.
FASE
RESPONSABILI
SCADENZA
Delibera d’avvio stesura del PRPC
Sindaco, UAT 
Dicembre 2017
Traduzione e pubblicazione della delibera attraverso i mezzi d'informazione ufficiali ed internet 
Sindaco, Ufficio affari generali
1 mese
Redazione della bozza
Progettista, UAT
1 mese
Invito ai responsabili della pianificazione territoriale in relazione all’acquisizione delle direttive e ottenimento delle direttive e delle informazioni da parte del Ministero dell’Agricoltura e dell’Ambiente, relative alla tutela ambientale e concernenti la necessità di esecuzione della revisione completa di tutti gli effetti sull'ambiente
Il progettista prepara la domanda, l’UAT la inoltra
30 giorni 
Analisi delle direttive ed integrazione della bozza del PRPC
Progettista
2 mesi
Avviso pubblico dell'esposizione in libera visione e del dibattito pubblico della bozza integrata del PRPC; pubblicazione su internet e secondo prassi locale
Sindaco, UAT, 
7 giorni prima dell’inizio dell’esposizione pubblica
Esposizione pubblica e dibattimento della bozza integrata del PRPC con la rilevazione di tutte le osservazioni scritte
UAT, progettista 
30 giorni
Presa di posizione in relazione alle proposte ed osservazioni presentate all'esposizione pubblica e al dibattito pubblico
Progettista, UAT, Sindaco
1 mese
Prima lettura del Consiglio comunale
Consiglio comunale
 
Pubblicazione, secondo prassi locale, delle posizioni in merito alle osservazioni, informazione scritta ai proprietari delle particelle nella zona del PRPC
UAT, UAG
30 giorni
Redazione della proposta di PRPC in osservanza delle posizioni relative alle proposte ed osservazioni espresse dal pubblico
Progettista, UAT
1 mese
Acquisizione dei pareri da parte dei responsabili per la pianificazione territoriale in merito alla proposta integrata del PRPC e dei pareri dei ministeri competenti in merito alla compatibilità del PRPC, ove sia necessaria una revisione completa degli effetti sull'ambiente
UAT, progettista
30 giorni
Stesura della proposta armonizzata del PRPC
Progettista, UAT
1 mese
Seconda lettura e adozione dell’atto da parte del Consiglio comunale 
Sindaco, Consiglio comunale
 
Pubblicazione dell’atto nella Gazzetta ufficiale
UAG 
1 mese
Se in base alla comunicazione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio si constata che è necessario elaborare una relazione sull’impatto ambientale, l’intero procedimento si protrarrà in ordine al relativo disposto di legge.
Durante la realizzazione delle fasi dettate dal cronoprogramma può aver luogo la procrastinazione di talune scadenze, eventualmente correlate a circostanze oggettive che vadano ad influenzare l’approvazione dell’atto in questione.
5. Responsabili della pianificazione territoriale fornitori di direttive e pareri
Promotore del PRPC è: il Comune di Pirano, Piazza Tartini 2, 6330 Pirano.
Responsabile della predisposizione del PRPC è: il Comune di Pirano, Ufficio ambiente e territorio, Piazza Tartini 2, 6330 Pirano.
Elaboratore del PRPC: PROJEKTNA SKUPINA PROSTOR, urbanizem, projektiranje nizkih gradenj in krajinsko načrtovanje d.o.o. Koper, Via del Porto 12, 6000 Koper-Capodistria.
Organi responsabili della pianificazione territoriale:
1. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, Direzione Territorio e Edilizia residenziale, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubiana;
2. Ministero dell’Agricoltura, delle Foreste e dell’Alimentazione, Direzione Agricoltura, Dunajska cesta 22, 1000 Lubiana;
3. Ministero della Difesa, Direzione della Repubblica di Slovenia per la protezione civile, Vojkova cesta 61, 1000 Lubiana;
4. Ministero della Difesa, Direzione di Logistica, Vojkova cesta 61, 1000 Lubiana;
5. Ministero delle Infrastrutture, Direzione Traffico terrestre, Langusova ulica 4, 1000 Lubiana;
6. DARS – Società per le autostrade nella Repubblica di Slovenia, S.p.A., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje;
7. Ministero delle Infrastrutture, Direzione della Repubblica di Slovenia per le Infrastrutture, Tržaška cesta 19, 1000 Lubiana;
8. Ministero delle Infrastrutture, DRSC, Zona di Capodistria, Strada Ancarano 7B, 6104 Capodistria;
9. Ministero della Cultura, Maistrova 10, 1000 Lubiana;
10. Istituto per la tutela dei beni culturali, Unità territoriale di Pirano, Piazza Fratellanza 1, 6330 Pirano;
11. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, Direzione della Repubblica di Slovenia per la gestione delle acque, Settore Mare Adriatico e Fiumi dell'Adriatico, Via del Porto 12, 6000 Capodistria;
12. Istituto per la Protezione della Natura della Repubblica di Slovenia, Unità territoriale di Pirano, Piazza Etbin Kristan 1, 6310 Isola;
13. Acquedotto del Risano, Capodistria, Via 15 Maggio 13, 6000 Capodistria;
14. Azienda pubblica OKOLJE Piran, s.r.l., Arse 1b, 6330 Pirano;
15. Elektro Primorska, d.d. Nova Gorica, Distribuzione Capodistria, Via 15 Maggio 15, 6000 Capodistria;
16. Telekom Slovenije, UO Capodistria, Strada della Stazione 9, Capodistria;
17. Petrol, d.d., Strada di Šmarje 5, 6000 Capodistria;
18. Comune di Pirano, Piazza Tartini 2, 6330 Pirano, per il settore delle strade locali.
In conformità al quarto comma dell’art. 58 della Legge in materia di pianificazione territoriale (ZPNačrt) il PRPC viene inviato anche al
19. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, Direzione dell’Ambiente, Settore Impatto ambientale, Dunajska cesta 47, 1000 Lubiana,
il quale stabilisce se per l’intervento pianificato è necessario elaborare una relazione sull'impatto ambientale.
Se nel corso della predisposizione del PRPC verrà constatata la necessità di includere anche altri organi e i pareri degli atri responsabili della pianificazione del territorio, gli stessi saranno opportunamente inseriti nel rispettivo procedimento.
6. Pubblicazione della delibera d’avvio stesura
La delibera d’avvio stesura è pubblicata via internet e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
N. 3505-10/2017
Pirano, 18 dicembre 2017
Il Sindaco 
del Comune di Pirano 
Peter Bossman m.p.