Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2018 z dne 5. 1. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2018 z dne 5. 1. 2018

Kazalo

23. Odlok o tržnicah in začasnih prodajnih mestih zunaj prodajaln v Občini Piran, stran 102.

  
Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) in 31. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – uradno prečiščeno besedilo in 35/17)
R A Z G L A Š A M   O D L O K 
o tržnicah in začasnih prodajnih mestih zunaj prodajaln v Občini Piran, 
ki ga je sprejel Občinski svet Občine Piran na 25. redni seji dne 5. 12. 2017.
Št. 007-2/2017
Piran, dne 5. decembra 2017
Župan 
Občine Piran 
Peter Bossman l.r.
Na podlagi 6. člena Zakona o trgovini (Uradni list RS, št. 24/08 in 47/15) in 17. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – uradno prečiščeno besedilo in 35/17) je Občinski svet Občine Piran na 25. redni seji dne 5. decembra 2017 sprejel
O D L O K 
o tržnicah in začasnih prodajnih mestih zunaj prodajaln v Občini Piran 
1. člen 
S tem odlokom se določa tržnice ter druga začasna prodajna mesta zunaj prodajaln v Občini Piran (v nadaljnjem besedilu prodajna mesta). Določa se tudi upravljavca tržnic in prodajnih mest ter pogoje in načine obratovanja.
2. člen 
V Občini Piran sta dve zelenjavni tržnici, in sicer v Piranu na Zelenjavnem trgu (parc. št. 754, k.o. Piran) ter v Luciji, pred TPC-jem (parc. št. 5528/1, k.o. Portorož).
Pogoji poslovanja na zelenjavnih tržnicah se opredelijo v tržnem redu, ki ga pripravi upravljavec.
Poleg zelenjavnih tržnic se prodaja blaga zunaj prodajaln lahko opravlja še na premičnih stojnicah in prodajnih avtomatih. Premične stojnice so lahko organizirane kot manjše tržnice (več stojnic) – stalna prodajna mesta, lahko pa so postavljene tudi posamično – začasna prodajna mesta.
Izvajanje gostinske dejavnosti na začasnih prodajnih mestih se izvaja skladno s pravilnikom o minimalnih tehničnih pogojih in obsegu storitev za opravljanje gostinske dejavnosti. Tudi opravljanje gostinske dejavnosti se lahko opravlja na stalnih ali začasnih prodajnih mestih če ima podlago v prostorskih aktih občine, če gre za sejme oziroma posebne dogodke, ko v neposredni bližini ni ustrezne ponudbe in so zagotovljeni pogoji za to.
3. člen 
Da se zagotovi boljšo ponudbo v času turistične sezone, se v Občini Piran določi naslednja začasna prodajna mesta, ki poslujejo kot stalna v času poletne turistične sezone:
a. Trg prekomorskih brigad (tlakovani del) – 30 prod. mest,
b. Pločnik pred Trgom prekomorskih brigad – 2 prod. mesti,
c. Mini tržnica pri kavarni Cacao – 6 prod. mest,
d. Tržnica na Ribiškem trgu v Piranu – 10 prod. mest,
e. Območje ob kopalnem območju pri hotelu Piran in kopalnem območju na Punti – 5 prod. mest,
f. Prostor pred gostiščem Marička – 1 prod. mesto,
g. Plaža v Fiesi – 10 prod. mest,
h. Centralna plaža Portorož – 11 prod. mest,
i. Center Strunjana – praviloma 2 oziroma največ 4 prod. mesta.
4. člen 
Na stalnih prodajnih mestih se dovoljuje prodaja:
– pod točko a.)
– prodaja slik in drugih umetniških izdelkov, rokodelskih izdelkov in spominkov, 
– pod točko b.)
– dovoli se prodaja praženih mandljev, kandiranega sadja, domačih čokoladnih izdelkov, pečene koruze ipd., 
– pod točko c.)
– dovoli se prodaja sadja in zelenjave – 1 mesto, 
– dovoli se prodaja izdelkov domačih lokalnih produktov (domače vino, olje, zelišča, marmelade…..) – 5 mest, 
– pod točko d.)
– dovoli se prodaja slik in drugih umetniških izdelkov, ročnih del in rokodelskih izdelkov ter lokalnih spominkov, 
– pod točko e.)
– dovoli se prodaja bižuterije, nakita, spominkov, slik in drugih umetniških izdelkov, plažnih rekvizitov, 
– pod točko f.)
– dovoli se prodaja doma pridelanega sadja in zelenjave, 
– pod točko g.)
– dovoli se prodaja različnega trgovskega blaga – 5 mest, 
– dovoli se izvajanje gostinske dejavnosti – 3 mesta, 
– dovoli se izvajanje dejavnosti otroškega zabaviščnega parka – 1 mesto, 
– dovoli se izvajanje dejavnosti vodnih športov in izposoje plovil ter drugih športnih rekvizitov – 1 mesto, 
– pod točko h.)
– dovoli se izvajanje gostinske dejavnosti – 3 mesta, 
– dovoli se izvajanje dejavnosti otroškega zabaviščnega parka – 1 mesto, 
– dovoli se izvajanje dejavnosti vodnega otroškega parka – 1 mesto, 
– dovoli se izvajanje dejavnosti vodnih športov in izposoje plovil ter drugih športnih rekvizitov – 1 mesto, 
– dovoli se izvajanje drugih športnih dejavnosti (izposoja rekvizitov, izvajanje aerobike, drugih športov ipd.) – 2 mesti, 
– dovoli se izvajanje masaž – 2 mesti, 
– dovoli se prodaja sladkorne pene, palačink, praženih mandljev, kostanja, pečene koruze – 1 mesto, 
– pod točko i.)
– dovoli se prodaja doma pridelanega sadja in zelenjave. 
O morebitni opredelitvi prodaje artiklov za druge namene na vseh lokacijah pod to točko odloča župan.
5. člen 
Poleg stalnih prodajnih mest iz 3. člena tega odloka se na predlog upravljavca ali organizatorja prireditve zaradi popestritve ponudbe in večjega povpraševanja med turistično sezono, prazniki in v primeru večjih sejemskih prireditev lahko določi tudi dodatna začasna prodajna mesta s ponudbo, ki ni zajeta pod členom 4. Odločbo na predlog upravljavca izda občinski organ po potrditvi s sklepom župana. V odločbi se določi lokacijo začasnega prodajnega mesta, čas trajanja prodaje ter namembnost prodaje. Za dodatna začasna prodajna mesta lahko zaprosi tudi upravljavec oziroma uporabnik drugih površin, kjer je izkazana potreba po tovrstni prodaji (npr. ob kopališčih, kampih, športni dogodki in druge prireditve …). Pravica izvajanja dejavnosti po tem odloku ni prenosljiva na tretjo osebo.
Začasna prodajna mesta se določi vsako leto praviloma do 31. marca. Po tem roku se lahko začasna prodajna mesta določa le izjemoma.
Tako stalna kot tudi začasna prodajna mesta se lahko oddajajo za daljše časovno obdobje (več sezon) predvsem v primerih, ko se od izvajalca dejavnosti zahteva, da sam vloži sredstva v postavitev samega prodajnega mesta (kioski …).
6. člen 
Kriteriji pri presojanju o upravičenosti določitve novega začasnega prodajnega mesta ter namembnosti tega so:
– oddaljenost prostorov v grajenih objektih, ki opravljajo prodajo iste ali podobne dejavnosti – artiklov, na katere se nanaša vloga,
– gostota pozidave prostora, v katerega se umešča začasno prodajno mesto. V urbanih, gosto pozidanih naseljih (Piran, Portorož, Lucija) naj se ne bi umeščalo začasno prodajno mesto, razen izjemoma (prodaja kostanjev),
– ali se blago, na katero se nanaša vloga, že prodaja kje v bližini, oziroma kolikšen je potreben čas, da se blago kupi,
– lokacija ne sme omejevati oziroma poslabšati pogojev peš in kolesarskega prometa.
7. člen 
Najemniki začasnih prodajnih mest, ki nameravajo opravljati dejavnost »točenje in prodaja pijač, prodaja sladoleda ali pop corna« oziroma nameravajo izvajati to prodajo s premičnimi vozički lahko to opravljajo le v primeru, če imajo ob tem še stalni gostinski obrat v kraju, kjer bi prodajo izvajali na začasnem prodajnem mestu ali s premičnim vozičkom in pridobijo za to ustrezno dokazilo o izpolnjevanju predpisanih pogojev pristojne institucije. Mobilne kuhinje niso dovoljene, razen ob sejemskih prireditvah, vendar najdlje za čas trajanja prireditve. Za mobilne kuhinje veljajo enaka določila kot za prodajo s premičnimi vozički.
8. člen 
– Upravljavec prodajnih mest na javni površini Trga prekomorskih brigad (točka a 3. člena odloka) so JZ Obalne galerije Piran.
– Upravljavec vseh drugih prodajnih mest je Javno podjetje OKOLJE Piran, d.o.o.
– Prodajna mesta v centru Strunjana se oddajo KS Strunjan na podlagi letne vloge oziroma predloga za zaprošeno obdobje za prodajo lokalnih kmetijskih pridelkov oziroma če ni izkazanega interesa, se izdajo dovoljenja drugim zainteresiranim za prodajo lokalnih kmetijskih pridelkov.
9. člen 
Vsa prodajna mesta (tako tista, ki delujejo kot stalna, in tista, ki delujejo kot začasna) se oddajajo na podlagi ustrezne zakonodaje, ki velja v času, ko se oddajajo. Pogoje za oddajo mora potrditi župan občine.
10. člen 
Prihodki od oddaje vseh prodajnih mest (stalnih in začasnih) se delijo v razmerju 30 odstotkov občina – 70 odstotkov upravljavec.
11. člen 
Upravljavec začasnih prodajnih mest si mora pred oddajo le-teh pridobiti odločbo ustreznega občinskega organa. K vlogi mora upravljavec priložiti skico razmestitve začasnih prodajnih mest s pripisom, kaj se bo na začasnih mestih prodajalo. To ne velja za stalna prodajna mesta, ki so že opredeljena v samem odloku.
12. člen 
Vsa ustrezna dovoljenja za prodajo in opravljanje dejavnosti morajo pridobiti najemniki sami.
13. člen 
Urniki poslovanja na stalnih in začasnih prodajnih mestih se določijo s pogoji o poslovanju na prodajnih mestih, ki ga pripravi upravljavec prodajnih mest. V pravilniku se določijo tudi drugi pogoji poslovanja.
Urnik poslovanja na zelenjavnih tržnicah v Piranu in Luciji se določijo v tržnem redu, ki ga prav tako pripravi upravljavec. V tržnem redu se določijo tudi drugi pogoji poslovanja.
14. člen 
Za prodajna mesta na javnih površinah, ki jih oddajajo upravljavci v skladu z določili tega odloka in za katere se zaračunava najemnina, se ne obračunava taksa za uporabo javne površine.
15. člen 
Videz oziroma urejenost začasnih prodajnih mest (kioskov) mora biti skladen z idejno zasnovo Kiosk – element urbane opreme za opremljanje javnih površin v Občini Piran. Tudi urejenost stojnic mora biti skladno z idejno zasnovo, ki jo bo najemodajalec izbral skupaj z občinskimi službami (mestna arhitektka).
Pogoj iz prejšnjega člena ne veljajo za prodajna mesta na plaži v Portorožu, v Fiesi in na centralni ploščadi v Portorožu. Na teh lokacijah so začasna prodajna mesta lahko tudi drugačna, postavijo pa se lahko po predhodni potrditvi upravljavca in pristojnih občinskih služb.
16. člen 
Javno podjetje OKOLJE Piran, d.o.o., je kot upravljavec tržnic v Piranu in Luciji dolžno v roku dveh mesecev od uveljavitve tega odloka pripraviti tržni red za tržnici v Luciji in Piranu. Upravljavci prodajnih mest iz 8. člena tega odloka so dolžni pripraviti – vsak za območje s katerim upravlja – pogoje o poslovanju na prodajnih mestih. Tako tržne rede kot tudi pogoje o poslovanju na prodajnih mestih potrdi župan občine.
Upravljavci začasnih prodajnih mest so pristojni občinski službi (služba za prostorsko urejanje – če gre za umestitve objektov v nov prostor in služba za določitev urbane opreme) dolžni predlagati ustrezno idejno zasnovo za opremo (stojnice, drugo …) potrebno za postavitev začasnih prodajnih mest. Usklajeni predlog nove urbane opreme potrdi župan.
17. člen 
Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvaja pristojna občinska inšpekcijska služba.
18. člen 
Z globo 600,00 EUR se kaznuje prodajalec pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, če:
– opravlja prodajo blaga izven prodajalne na javnih površinah, ki so v lasti občine, brez ali v nasprotju z izdanim dovoljenjem občine.
Z globo 200,00 EUR se kaznuje:
– odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena;
– fizična oseba, če opravlja prodajo blaga izven prodajalne na javnih površinah, ki so v lasti občine, brez ali v nasprotju z izdanim dovoljenjem občine.
Z globo 100,00 EUR se kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik in fizična oseba, ki samostojno opravlja dejavnost, če po končani prodaji ne očisti prodajnega mesta.
19. člen 
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o tržnicah in začasnih prodajnih mestih zunaj prodajaln v Občini Piran (Uradne objave Primorskih novic, št. 11/96, 28/98, 37/99, 34/02, 14/03).
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-2/2017
Piran, dne 5. decembra 2017
Župan 
Občine Piran 
Peter Bossman l.r.
Visto l’art. 33 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 94/07 – Testo Consolidato Ufficiale, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO e 76/16 – Sentenza della Corte Costituzionale) e visto l'art. 31 dello Statuto del Comune di Pirano – (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 5/14 – Testo Consolidato Ufficiale e 35/17)
P R O M U L G O   I L   D E C R E T O 
in materia di mercati pubblici e commercio ambulante su aree pubbliche nel Comune di Pirano, 
approvato dal Consiglio comunale del Comune di Pirano nella 25ª seduta ordinaria del 5 dicembre 2017.
N. 007-2/2017
Pirano 5 dicembre 2017
Il Sindaco 
del Comune di Pirano 
Peter Bossman m.p.
Visto l'art. 6 della Legge in materia di commercio (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 24/08 e n. 47/15) e l'art. 17 dello Statuto del Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 5/14 – Testo Consolidato Ufficiale e 35/17) il Consiglio comunale del Comune di Pirano nella 25ª seduta ordinaria del 5 dicembre 2017 approva il seguente
D E C R E T O 
in materia di mercati pubblici e commercio ambulante su aree pubbliche nel Comune di Pirano 
Art. 1 
Il presente Decreto definisce e regola i mercati pubblici e altri posteggi di vendita temporanea su aree pubbliche nel Comune di Pirano (più avanti, per brevità, denominati »punti vendita«), i gestori dei mercati e dei punti vendita nonché i termini e le modalità di esercizio.
Art. 2 
Nel Comune di Pirano vi sono due mercati ortofrutticoli, e precisamente a Pirano, in Piazza delle Erbe (particella catastale n. 754, c.c. Pirano) e a Lucia, davanti al Centro commerciale TPC (particella catastale n. 5528/1, c.c. Portorose).
Le condizioni commerciali nei mercati ortofrutticoli devono essere definite dal Regolamento di mercato predisposto dal gestore.
Oltre ai mercati ortofrutticoli, il commercio su aree pubbliche può essere esercitato anche sotto forma di punti vendita itineranti su banchi di vendita mobili e mediante distributori automatici. I banchi di vendita mobili possono essere organizzati come mercati più piccoli (con più bancarelle) in qualità di punti di vendita fissi, ma possono anche essere collocati individualmente – come punti di vendita temporanei.
L'esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande nei punti vendita temporanei deve essere svolto in conformità al Regolamento recante le condizioni tecniche di minima e i limiti stabiliti per l’esercizio di tale attività. L’attività di somministrazione di alimenti e bevande stessa può essere svolta nei punti vendita con banco a posto fisso o temporaneo, qualora sia previsto dagli atti di pianificazione territoriale del Comune, e ove si tratti di fiere o eventi speciali e nelle vicinanze non vi sia un’offerta idonea, e a patto che sussistano i requisiti necessari per tale esercizio.
Art. 3 
Nell’intento di garantire un’offerta migliore nel corso della stagione turistica, nel Comune di Pirano si stabiliscono i seguenti punti vendita, che durante la stagione estiva assumono il carattere di commercio ambulante con posteggio fisso:
a. il mercatino in Piazza delle Brigate d’Oltremare (parte lastricata) – 30 posteggi
b. l’area del marciapiede davanti alla Piazza delle Brigate d'Oltremare – 2 posteggi
c. il mercatino presso il Caffè Cacao – 6 posteggi
d. il mercato in Piazza dei Pescatori a Pirano – 10 posteggi
e. l'area nei pressi della zona di balneazione dell'Hotel Piran e della zona di balneazione di Punta – 5 posteggi
f. lo spazio di fronte al ristorante Marička – 1 posteggio
g. la spiaggia a Fiesso – 10 posteggi
h. la spiaggia centrale di Portorose – 11 posteggi
i. il centro di Strugnano – di regola 2 posteggi fino ad un massimo di 4 posteggi.
Art. 4 
Il commercio nei punti vendita fissi è autorizzato per:
– alla voce a.)
– la vendita di dipinti e altri oggetti artistici, di artigianato e souvenir, 
– alla voce b.)
– la vendita di mandorle tostate, frutta candita, prodotti di cioccolato fatti in casa, mais tostato ecc., 
– alla voce c.)
– la vendita di frutta e verdura – 1 posteggio 
– la vendita di prodotti locali e nostrani (vino di produzione propria, olio, erbe aromatiche, marmellate …) – 5 posteggi 
– alla voce d.)
– la vendita di dipinti e altri oggetti artistici, di manufatti, di articoli d’artigianato e souvenir locali, 
– alla voce e.)
– la vendita di bigiotteria, gioielli, souvenir, dipinti e altri oggetti artistici, articoli e/o attrezzature da spiaggia, 
– alla voce f.)
– la vendita di frutta e verdura di produzione propria, 
– alla voce g.)
– la vendita di articoli vari – 5 posteggi 
– l’esercizio dell’attività di ristorazione e/o catering – 3 posteggi, 
– l’esercizio del parco giochi per bambini – 1 posteggio, 
– l’ attività di sport acquatici e il noleggio di imbarcazioni e di altre attrezzature sportive – 1 posteggio, 
– alla voce h.)
– l’esercizio dell’attività di ristorazione – 3 posteggi, 
– l’attività di parco giochi per bambini – 1 posteggio, 
– l’attività di parco acquatico per bambini – 1 posteggio, 
– le attività di sport acquatici e noleggio di imbarcazioni e altre attrezzature sportive – 1 posteggio, 
– l’esercizio di altre attività sportive (noleggio di attrezzature, aerobica, altri sport, ecc.) – 2 posteggi, 
– l’attività di massaggi – 2 posteggi, 
– la vendita di zucchero filato, crespelle o pancake, mandorle tostate, caldarroste, mais arrostito – 1 posteggio, 
– alla voce i.)
– la vendita di frutta e verdura di produzione propria. 
Il Sindaco decide sulla possibile definizione della vendita di articoli per altri scopi in tutte le ubicazioni di cui alla presente voce.
Art. 5 
Oltre ai punti vendita fissi di cui all'articolo 3 del presente Decreto, su proposta del gestore o dell'organizzatore della manifestazione, allo scopo di provvedere ad un’offerta più ampia e variegata e in vista di una maggiore richiesta durante la stagione turistica, durante le festività e in caso di eventi fieristici maggiori, l’organo comunale competente per il rilascio delle autorizzazioni commerciali, su proposta del gestore o di un titolare del diritto d’uso, può stabilire altri punti vendita temporanei autorizzati per la vendita di beni non espressamente specificati all'articolo 4. Su istanza del gestore l'organo comunale competente emette decisione, previa delibera di conferma da parte del Sindaco. La decisione determina l'ubicazione del punto di vendita temporaneo, la durata della vendita e le finalità della vendita. L’autorizzazione di ulteriori punti vendita temporanei può essere richiesta anche dal gestore o da chi abbia il diritto di godimento ovvero d’uso di altre aree qualora si dimostri la necessità di tale commercio (ad es. in prossimità di piscine, di campeggi e in presenza di eventi sportivi e altri eventi...). Il diritto di svolgere l’attività ai sensi del presente Decreto non è trasferibile a terzi.
I punti vendita temporanei sono stabiliti di norma ogni anno entro il 31 marzo. Dopo tale periodo, i punti vendita temporanei possono essere istituiti solo eccezionalmente.
Sia i punti vendita fissi sia quelli temporanei possono essere ceduti in concessione per un periodo di tempo più esteso (più stagioni), soprattutto nei casi in cui il contraente è tenuto ad investire risorse proprie nell’allestimento del punto vendita (ad es. nel caso di chioschi e/o edicole …).
Art. 6 
Fra i criteri per la valutazione dell'ammissibilità di un nuovo punto vendita temporaneo e per la definizione della sua destinazione d’uso figurano:
– la distanza dei punti vendita in strutture edificate, che esercitano la medesima attività o commercio di articoli simili a quelli cui si riferisce la domanda,
– la densità di edificazione del territorio in cui insiste il nuovo punto vendita temporaneo, Nelle aree urbane ovvero aree densamente edificate (di Pirano, Portorose, Lucia) non verrebbero istituiti dei nuovi punti vendita temporanei, salvo casi eccezionali (ad es. vendita di caldarroste),
– la disponibilità di beni – cui si riferisce la domanda – nelle vicinanze, tenuto conto del tempo necessario per acquistare tali beni,
– l’ubicazione non deve limitare o pregiudicare le condizioni di percorso pedonale o ciclabile.
Art. 7 
I concessionari del diritto d’uso dei punti fissi o temporanei i quali intendono esercitare l’attività commerciale di “somministrazione al pubblico di bevande e di gelato o di pop corn”, ossia intendono effettuare la vendita itinerante su carretti, possono farlo solo qualora dispongano di licenza per l’esercizio di attività alberghiera ubicata nella medesima località in cui intendono svolgere il commercio itinerante e abbiano ottenuto l’apposita autorizzazione dall'istituzione competente. Non sono ammesse cucine mobili, salvo in occasione di manifestazioni fieristiche, tuttavia per un periodo non superiore a quello della loro durata. Per le cucine mobili si applicano le stesse disposizioni previste per il commercio in forma itinerante svolto su carretti.
Art. 8 
– Il gestore dei punti vendita in area pubblica corrispondente a Piazza delle Brigate d’Oltremare (come alla voce a) dell'art. 3 del presente Decreto), è l’Ente pubblico Gallerie costiere di Pirano.
– Il gestore di tutti gli altri punti vendita è l’Azienda pubblica Okolje Piran d.o.o. – s.r.l.
– I punti vendita nel centro di Strugnano vengono assegnati alla Comunità locale di Strugnano, in base alle domande presentate annualmente, ovvero in base alla richiesta di autorizzazione per il periodo prestabilito per la vendita di prodotti agricoli locali. In assenza di altre manifestazioni di interesse, le autorizzazioni si rilasciano alle altre parti interessate per la vendita di prodotti agricoli locali.
Art. 9 
Tutti i punti vendita (sia quelli fissi sia quelli temporanei) sono ceduti in concessione in base alla legislazione vigente al momento della stipulazione dell’atto di concessione medesimo. Le condizioni di cessione in concessione devono essere approvate dal Sindaco del Comune.
Art. 10 
I ricavi derivanti dalle concessioni di tutti i punti vendita (fissi e temporanei) sono suddivisi nella misura del 30 percento che va al Comune e del 70 percento che va al gestore.
Art. 11 
Prima di procedere alla concessione in uso dei punti vendita temporanei, il gestore deve ottenere apposita decisione dell'autorità comunale competente. All'atto di presentazione della domanda, il gestore deve allegare un progetto concernente l'ubicazione dei punti vendita temporanei con l'indicazione dei beni che vi saranno messi in vendita. Ciò non vale per i punti vendita fissi, già definiti nel Decreto stesso.
Art. 12 
Tutte le autorizzazioni per la vendita e l’esercizio di attività devono essere acquisite dai concessionari stessi.
Art. 13 
L'orario di apertura vigente nei punti di vendita fissi e temporanei è determinato dal Regolamento di esercizio del punto vendita, predisposto dal gestore dei punti vendita. Nel regolamento sono determinate anche le altre condizioni di esercizio. Gli orari di apertura validi per i mercati ortofrutticoli di Pirano e Lucia sono determinati dal Regolamento di mercato, che è altresì predisposto dal gestore stesso. Nel Regolamento di mercato si stabiliscono anche le altre condizioni di esercizio.
Art. 14 
Per i punti di vendita su aree pubbliche, locati dai gestori in conformità alle disposizioni del presente Decreto e per i quali è corrisposto un canone, non è riscossa alcuna tassa per l'uso di suolo pubblico.
Art. 15 
L'aspetto ovvero la tenuta in ordine dei punti vendita temporanei (chioschi) devono essere conformi al progetto preliminare di Chiosco – elemento di arredo urbano negli spazi pubblici nel Comune di Pirano. La sistemazione delle bancarelle dovrà essere altresì in armonia con il progetto preliminare che sarà scelto dal concedente in accordo con i servizi comunali (l’architetto cittadino).
Le condizioni di cui al precedente articolo non si applicano ai punti vendita che insistono sulla spiaggia di Portorose, a Fiesso e sulla piazza centrale di Portorose. In queste ubicazioni, i punti vendita temporanei possono anche avere un aspetto diverso, ma possono comunque essere collocati solo previa approvazione da parte del gestore e dei servizi comunali competenti.
Art. 16 
L’Azienda pubblica Okolje Piran, d.o.o. – s.r.l. in qualità di gestore dei mercati a Pirano e Lucia, entro due mesi dall’entrata in vigore del presente Decreto, è tenuta a predisporre il Regolamento di mercato per i mercati pubblici di Lucia e Pirano. I gestori dei singoli punti vendita, di cui all’art. 8, sono tenuti a loro volta, a redigere ciascuno per il territorio in cui opera – le condizioni di gestione dei punti vendita. Sia il Regolamento di mercato sia le condizioni di gestione dei punti di vendita devono essere approvati dal Sindaco del Comune.
I gestori dei punti vendita temporanei sono tenuti a presentare al servizio comunale competente (al servizio per la pianificazione territoriale – quando si tratta di posizionamento di strutture su nuove ubicazioni e al servizio per la determinazione dell’arredo urbano) un progetto concettuale dell’arredo (per le bancarelle e simile), necessario per installare i punti vendita temporanei. La proposta coordinata del nuovo arredo urbano è approvata dal Sindaco.
Art. 17 
Il controllo sull’attuazione del presente Decreto è esercitato dal competente Servizio d’ispezione comunale.
Art. 18 
Con sanzione amministrativa di 600,00 EUR è punito il venditore – la persona giuridica o l’imprenditore individuale autonomo che:
– esercita il commercio su aree pubbliche di proprietà del Comune, senza l’autorizzazione emessa dal Comune o contrariamente alla stessa.
Una sanzione amministrativa di 200,00 EUR è inflitta alla:
– persona responsabile della persona giuridica che commette una violazione di cui al primo comma del presente articolo;
– persona fisica che esercita il commercio su aree pubbliche di proprietà del Comune, senza l’autorizzazione emessa dal Comune o contrariamente alla stessa.
Con sanzione amministrativa di 100,00 EUR sono puniti la persona giuridica, l’imprenditore autonomo o la persona fisica che esercitano autonomamente un'attività commerciale, qualora non provvedano alla pulizia del posteggio dopo la conclusione delle vendite.
Art. 19 
Con l’entrata in vigore del presente Decreto cessa di avere effetto il Decreto in materia di mercati pubblici e commercio ambulante su aree pubbliche nel Comune di Pirano (Bollettino Ufficiale delle Primorske novice, nn. 11/96, 28/98, 37/99, 34/02, 14/03).
Il presente Decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 007-2/2017
Pirano, 5 dicembre 2017
Il Sindaco 
del Comune di Pirano 
Peter Bossman m.p.