Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2018 z dne 5. 1. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2018 z dne 5. 1. 2018

Kazalo

6. Uredba o metodologiji za izračun deleža dohodnine, ki pripada Mestni občini Ljubljana, stran 73.

  
Na podlagi drugega odstavka 6.a člena Zakona o glavnem mestu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 22/04, 110/09 in 59/17) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o metodologiji za izračun deleža dohodnine, ki pripada Mestni občini Ljubljana 
1. člen 
(vsebina) 
(1) Ta uredba določa metodologijo za izračun sredstev, ki v skladu s 6.a členom Zakona o glavnem mestu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 22/04, 110/09 in 59/17) pripada Mestni občini Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: MO Ljubljana).
(2) Višina sredstev, ki pripada MO Ljubljana, se izračuna kot delež dohodnine in pomeni razmerje med povprečnimi vrednostmi tekočih stroškov vseh občin, tekočih stroškov MO Ljubljana, tekočih stroškov mestnih občin, tekočih prihodkov MO Ljubljana in tekočih prihodkov mestnih občin.
2. člen 
(podatki) 
Osnove za izračune po tej metodologiji so:
– povprečni stroški za financiranje občinskih nalog (v nadaljnjem besedilu: tekoči stroški), določeni v skladu z zakonom, ki ureja financiranje občin v letih od (t – 5) do (t – 2), in po podprogramih, določenih v pravilniku, ki določa podprograme, ki jih občine sporočajo ministrstvu, pristojnemu za finance, na podlagi zakona oziroma predpisa, izdanega na njegovi podlagi, ter se v skladu z uredbo, ki določa metodologijo za izračun povprečnih stroškov financiranja občinskih nalog, upoštevajo za izračun povprečnih stroškov za financiranje občinskih nalog,
– prihodki občin za financiranje primerne porabe oziroma primernega obsega sredstev za financiranje primerne porabe (v nadaljnjem besedilu: tekoči prihodki) v letih od (t – 5) do (t – 2) glede na leto (t), za katero se do 1. avgusta leta (t – 1) izračuna delež dohodnine, ki pripada MO Ljubljana za leto (t),
– dohodnina, vplačana v letu (t – 2), in
– število prebivalcev na dan 1. januarja.
3. člen 
(povprečna vrednost tekočih stroškov) 
Povprečna vrednost tekočih stroškov (TStr) za obdobje od leta (t – 5) do leta (t – 2) se izračuna po enačbi:
TStr = ¼Σ(TStra).
Pri tem je:
TStra
povprečna vrednost tekočih stroškov vseh občin na prebivalca za posamezno leto (a) znotraj obdobja od (t – 5) do (t – 2) in se izračuna po enačbi
TStra = (ΣΣTStrij)/O.
Pri tem je:
ΣΣTStrij
vsota tekočih stroškov vseh občin (i) za financiranje občinskih nalog, določenih v skladu z zakonom, ki ureja financiranje občin, in po vseh podprogramih, določenih v pravilniku, ki določa podprograme, ki se upoštevajo za izračun povprečnih stroškov za financiranje občinskih nalog (j);
O
število prebivalcev v državi po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije na dan 1. januarja leta, za katero se računa povprečna vrednost tekočih stroškov na prebivalca.
4. člen 
(povprečna vrednost tekočih stroškov MO Ljubljana) 
Povprečna vrednost tekočih stroškov MO Ljubljana (TSMOL) za obdobje od leta (t – 5) do leta (t – 2) se izračuna po enačbi:
TSMOL = ¼Σ(TSMOLa).
Pri tem je:
TSMOLa
povprečna vrednost tekočih stroškov MO Ljubljana na prebivalca za posamezno leto (a) znotraj obdobja od (t – 5) do (t – 2) in se izračuna po enačbi
TSMOLa = (ΣΣTSMOLij)/Oi.
Pri tem je:
ΣΣTSMOLij
vsota tekočih stroškov MO Ljubljana (i) za financiranje občinskih nalog, določenih v skladu z zakonom, ki ureja financiranje občin, in po vseh podprogramih, določenih v pravilniku, ki določa podprograme, ki se upoštevajo za izračun povprečnih stroškov za financiranje občinskih nalog (j);
Oi
število prebivalcev MO Ljubljana po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije na dan 1. januarja leta, za katero se računa povprečna vrednost tekočih stroškov na prebivalca.
5. člen 
(povprečna vrednost tekočih stroškov mestnih občin) 
Povprečna vrednost tekočih stroškov mestnih občin (TSMO) za obdobje od leta (t – 5) do leta (t – 2) se izračuna po enačbi:
TSMO = ¼Σ(TSMOa).
Pri tem je:
TSMOa
povprečna vrednost tekočih stroškov mestnih občin na prebivalca za posamezno leto (a) znotraj obdobja od (t – 5) do (t – 2) in se izračuna po enačbi
TSMOa = (ΣΣTSMOij)/Omi.
Pri tem je:
ΣΣTSMOij
vsota tekočih stroškov mestnih občin (i) za financiranje občinskih nalog, določenih v skladu z zakonom, ki ureja financiranje občin, in po vseh podprogramih, določenih v pravilniku, ki določa podprograme, ki se upoštevajo za izračun povprečnih stroškov za financiranje občinskih nalog (j);
Omi
število prebivalcev mestnih občin po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije na dan 1. januarja leta, za katero se računa povprečna vrednost tekočih stroškov na prebivalca.
6. člen 
(povprečna vrednost tekočih prihodkov MO Ljubljana) 
Povprečna vrednost tekočih prihodkov MO Ljubljana (TPMOL) za obdobje od leta (t – 5) do leta (t – 2) se izračuna po enačbi:
TPMOL = ¼Σ(TPMOLa).
Pri tem je:
TPMOLa
povprečna vrednost tekočih prihodkov MO Ljubljana na prebivalca za posamezno leto (a) znotraj obdobja od (t – 5) do (t – 2) in se izračuna po enačbi
TPMOLa = (ΣΣTPMOLi)/Oi.
Pri tem je:
ΣΣTPMOLi
vsota tekočih prihodkov MO Ljubljana (i) za izvajanje z zakonom določenih obveznih nalog občine;
Oi
število prebivalcev MO Ljubljana po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije na dan 1. januarja leta, za katero se računa povprečna vrednost tekočih stroškov na prebivalca.
7. člen 
(povprečna vrednost tekočih prihodkov mestnih občin) 
Povprečna vrednost tekočih prihodkov mestnih občin (TPMO) za obdobje od leta (t – 5) do leta (t – 2) se izračuna po enačbi:
TPMO = ¼Σ(TPMOa).
Pri tem je:
TPMOa
povprečna vrednost tekočih prihodkov mestnih občin na prebivalca za posamezno leto (a) znotraj obdobja od (t – 5) do (t – 2) in se izračuna po enačbi
TPMoa = (ΣΣTPMOi)/Omi.
Pri tem je:
ΣΣTPMOi
vsota tekočih prihodkov mestnih občin (i) za izvajanje z zakonom določenih obveznih nalog občin;
Omi
število prebivalcev mestnih občin po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije na dan 1. januarja leta, za katero se računa povprečna vrednost tekočih stroškov na prebivalca.
8. člen 
(izračun deleža) 
Delež dohodnine se izračuna po enačbi:
Rt = (1,15*(TStr/TSMOL)*Oi*((TSMOL – TSMO) –
(TPMOL – TPMO)))/D(t – 2).
Pri tem je:
Rt
delež dohodnine, ki pripada MO Ljubljana v letu (t);
TStr
povprečna vrednost tekočih stroškov vseh občin;
TSMOL
povprečna vrednost tekočih stroškov MO Ljubljana;
TSMO
povprečna vrednost tekočih stroškov mestnih občin;
TPMOL
povprečna vrednost tekočih prihodkov MO Ljubljana;
TPMO
povprečna vrednost tekočih prihodkov mestnih občin;
Oi
število prebivalcev glavnega mesta po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije na dan 1. januarja leta (t – 1);
D(t – 2)
dohodnina, vplačana v predpreteklem letu pred letom, za katero se izračunava delež.
KONČNA DOLOČBA 
9. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, prvič pa se uporabi za izračun deleža dohodnine, ki pripada MO Ljubljana za leto 2019.
Št. 00714-33/2017
Ljubljana, dne 4. januarja 2018
EVA 2017-3130-0048
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik