Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2018 z dne 5. 1. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2018 z dne 5. 1. 2018

Kazalo

24. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, stran 106.

  
Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) in 31. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – uradno prečiščeno besedilo in 35/17)
R A Z G L A Š A M   O D L O K 
o spremembi in dopolnitvi Odloka o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne  in padavinske odpadne vode, 
ki ga je sprejel Občinski svet Občine Piran na 25. redni seji dne 5. 12. 2017.
Št. 355-1/2010
Piran, dne 5. decembra 2017
Župan 
Občine Piran 
Peter Bossman l.r.
Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08,108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15 in 30/16) in 17. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – uradno prečiščeno besedilo in 35/17) je Občinski svet Občine Piran na 25. redni seji dne 5. decembra 2017 sprejel
O D L O K 
o spremembi in dopolnitvi Odloka o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne  in padavinske odpadne vode 
1. člen 
S tem odlokom se spremeni Odlok o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (Uradne objave Primorskih novic, št. 11/2010).
2. člen 
Enajsta točka prvega odstavka 5. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Greznica je naprava v skladu z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode”.
3. člen 
Prvi stavek trinajste točke prvega odstavka 5. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Mala komunalna čistilna naprava je naprava za obdelavo komunalne odpadne vode z zmogljivostjo čiščenja, manjšo od 2.000 PE, v kateri poteka biološka razgradnja na način, določen skladno z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode”.
4. člen 
Besedilo 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
“(1) Javna služba se izvaja s skladu s programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode, ki mora vsebovati podatke, določene z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode.
(2) Program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode pripravi izvajalec javne službe vsake štiri leta in ga posreduje občini v potrditev. Izvajalec javne službe pripravi program v elektronski obliki ter ga prenese na spletni portal IJSVO in objavi na spletni strani izvajalca”.
5. člen 
Prvi in drugi odstavek 9. člena se spremenita tako, da se glasita:
“(1) Javna služba po tem odloku v naselju ali delu naselja, ki je opremljeno z javno kanalizacijo, obsega:
– odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo,
– odvajanje in čiščenje padavinske odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo s streh in javnih površin,
– druge storitve, ki jih določa Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode.
(2) V okviru javne službe po tem odloku mora izvajalec javne službe v naselju ali njegovem delu, ki ni opremljeno z javno kanalizacijo, in za stavbo ali za funkcionalno zaokroženo skupino stavb zunaj naselja zagotoviti:
– redno praznjenje nepretočnih greznic in odvoz ter obdelavo njihove vsebine v komunalni čistilni napravi, in sicer na poziv lastnika oziroma uporabnika, če je možen dostop s komunalnim vozilom,
– prevzem blata iz malih komunalnih čistilnih naprav ter obstoječih greznic pri uporabniku storitev in njegovo obdelavo najmanj enkrat na tri leta, če je možen dostop s komunalnim vozilom,
– pregled malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE v skladu z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode,
– izdajo poročil o pregledu malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo, manjšo od 50PE v skladu z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode,
– druge storitve, ki jih določa Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode”.
6. člen 
Drugi, tretji in šesti odstavek 10. člena se spremenijo tako, da se glasijo:
“(2) Komunalna odpadna voda, ki nastaja v stavbi v naselju ali delu naselja, opremljenem z javno kanalizacijo, se mora obvezno neposredno odvajati v javno kanalizacijo, če je dolžina kanalizacijskega priključka manjše od 100 m.
(3) V javno kanalizacijo se mora neposredno odvajati tudi komunalna odpadna voda, ki nastaja v stavbi zunaj območja naselja ali dela naselja, ki je opremljeno z javno kanalizacijo, če je dolžina kanalizacijskega priključka manjše od 100 m.
(6) Na območjih iz prejšnjega odstavka lahko lastniki stavb odvajajo komunalno odpadno vodo tudi neposredno v malo komunalno čistilno napravo v skladu z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode”.
7. člen 
Druga alineja drugega odstavka 11. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Komunalnih in malih komunalnih čistilnih napravah v naseljih za odpadne vode, ki se odvajajo preko sekundarnih kanalizacijskih omrežij z območij, ki so nanj priključena”.
8. člen 
V 12. členu se črta besedilo “na katerega izda župan soglasje”.
V drugem odstavku 13. člena se besedilo “bodočega uporabnika” nadomesti z besedilom “lastnika”.
V tretjem odstavku 13. člena se besedilo “stroški nadzora bremenijo uporabnika” nadomesti z besedilom “stroški nadzora bremenijo lastnika”.
9. člen 
Naslov 16. člena se spremeni tako, da se glasi “priključitev objektov na kanalizacijo“.
V prvem in drugem odstavku 16. člena se beseda “uporabnik” nadomesti z besedo “lastnik”.
Tretji odstavek 16. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Strokovni pregled o pravilnem priklopu objekta pri priključitvi na javno kanalizacijo izvede izvajalec javne službe na stroške lastnika, za kar izda ustrezno strokovno mnenje.
Stroške strokovnega pregleda izvajalec javne službe zaračuna na podlagi tarife, ki ga določi izvajalec javne službe”.
Peti odstavek 16. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Za objekte, ki so zgrajeni pred 31. decembrom 1967, ni potrebno prilagati gradbenega dovoljenja”.
Za petim odstavkom se doda novi, šesti odstavek, ki se glasi:
“(6) Lastnik se je dolžan – po prejetem soglasju za priključitev – v roku šest mesecev priključiti na javno kanalizacijo pod nadzorom izvajalca javne službe. V primeru obvestila o obvezni priključitvi s strani izvajalca javne službe se ne glede od dneva izdaje soglasja za priključitev šteje rok šest mesecev od dneva prejema obvestila o obvezni priključitvi”.
10. člen 
Naslov 2. poglavja se spremeni tako, da se glasi “naloge javne službe”.
Naslov 18. člena se spremeni tako, da se glasi: “(splošne naloge)”.
V prvem stavku prvega odstavka se beseda “obveznosti” spremeni tako, da se glasi: “naloge”.
Tretja točka 18. člena se črta.
Preostale točke se ustrezno preštevilčijo.
11. člen 
V prvem odstavku 19. člena se za besedo “naprav” doda besedilo “na spletni strani izvajalca”.
V drugem odstavku 19. člena se besedilo “Izvajalec javne službe redno obvešča upravljavce površin” nadomesti z besedilom ”Izvajalec javne službe redno obvešča lastnike oziroma upravljavce površin”.
12. člen 
V prvem odstavku 20. člena se na koncu odstavka doda besedilo:
“V skladu z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode”.
Drugi odstavek 20. člena se črta.
13. člen 
V prvem odstavku 21. člena se besedilo “najmanj enkrat na štiri leta” nadomesti z besedilom “najmanj na tri leta”.
14. člen 
Naslov 22. člena se spremeni tako, da se glasi “praznjenje nepretočnih greznic”.
Prvi odstavek 22. člena se spremeni tako, da se glasi:
“(1) Izvajalec javne službe zagotovi redno praznjenje nepretočnih greznic najmanj enkrat na tri leta v naselju ali delu naselja, ki ni opremljeno z javno kanalizacijo, če je možen dostop s komunalnim vozilom”.
15. člen 
V prvem odstavku 23. člena se besedilo “najmanj enkrat na štiri leta” nadomesti z besedilom “najmanj enkrat na tri leta”.
V drugem odstavku 23. člena se besedilo “v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi iz malih komunalnih čistilnih naprav” nadomesti z besedilom “v skladu z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode”.
16. člen 
Prvi odstavek 24. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Izvajalec javne službe posreduje na spletni portal IJSVO, najkasneje do 31. marca tekočega leta, letno poročilo o izvajanju javne službe za preteklo leto”.
Drugi odstavek se črta.
17. člen 
V prvi alineji prvega odstavka 26. člena se na koncu doda besedilo “ali kopalne vode, morje ter jezera”.
V prvem odstavku 26. člena se doda nova alineja, ki se glasi:
“uporabnik odvaja komunalno odpadno vodo v meteorno kanalizacijo”.
V drugem odstavku se za besedo “priključitve” doda besedilo “ ter morebitne povzročene škode na zapori”.
18. člen 
V 30. členu se besedilo v prvem stavku ''Uporabnikom je prepovedano:'' spremeni tako, da pravilno glasi ''Prepovedano je:''.
Peta alineja 30. člena se spremeni tako, da se glasi:
“– izpuščati ali odvajati odpadno komunalno vodo in vsebino iz greznic v okolje”,
V 30. členu se doda šesta, sedma in osma alineja, ki se glasijo:
“– odvajati komunalno odpadno vodo v meteorno kanalizacijo,
– poseganje v vse naprave in objekte javne kanalizacije in spreminjanje pogojev njihove dostopnosti,
– na vplivnem območju javne kanalizacije se ne sme graditi objektov, spreminjati višine nadkritja (zasipa) kanalizacijskega omrežja, zasipavati pokrovov jaškov in izvajati drugih aktivnosti, ki bi lahko povzročile poškodbe na kanalizacijskem omrežju ali ovirali njegovo delovanje in vzdrževanje”.
19. člen 
V prvem odstavku 32. člena se doda nova, druga alineja, ki se glasi:
“– priključiti na javno kanalizacijo v roku šest mesecev od prejetega poziva k priključitvi oziroma ko ni poziva šest mesecev od izdanega soglasja za priključitev s strani izvajalca javne službe”.
V četrti alineji 32. člena se na koncu doda novo besedilo, ki se glasi: “ter jih prazniti na poziv izvajalca”.
Osma alineja 32. člena se spremeni tako, da se glasi:
“za objekt, v katerem nastaja komunalna odpadna voda, plačevati stroške za odvajanje in čiščenje odpadne vode z okoljskimi dajatvami”.
Doda se nova, šestnajsta alineja, ki se glasi:
“omogočiti izvajalcu dostop do javne kanalizacije za izvajanje vzdrževalnih in obnovitvenih del na javni kanalizaciji, kadar le-ta poteka po njegovem zemljišču”.
Dosedanja druga do štirinajsta alineja postanejo tretja do šestnajsta alineja.
20. člen 
V prvem odstavku 33. člena se na koncu doda besedilo “ter vzdrževati interno kanalizacijo”.
Drugi odstavek 33. člena se spremeni tako, da se glasi:
“(2) Upravljavec stavbe na območju, kjer ni javne kanalizacije, mora pod pogoji, ki jih določajo predpisi o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo, zagotoviti, da se komunalna odpadna voda, ki nastane v stavbi, pred odvajanjem v vode očisti v skladu z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode”.
21. člen 
Prva alineja 36. člena se spremeni tako, da se glasi:
“iz plačil uporabnikov storitev javne službe (omrežnine)”.
22. člen 
Prvi odstavek 37. člena se spremeni tako, da se glasi:
“(1) Cena storitev javne službe mora izvajalec javne službe oblikovati v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja”.
Besedilo prvega stavka drugega odstavka 37. člena se spremeni tako, da se glasi:
“(2) Osnova za plačilo odvajanja in čiščenje komunalne odpadne vode je količina porabljene vode iz javnega vodovoda oziroma drugih vodnih virov v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja”.
V tretjem stavku drugega odstavka 37. člena se črta beseda “in”.
23. člen 
V 38. členu se doda novi, četrti odstavek, ki se glasi:
“Pristojna inšpekcija ali služba občinskega redarstva lahko zaradi varstva okolja v primeru neupoštevanja odločb inšpekcije s strani uporabnikov odredi začasno prekinitev dobave le tem”.
24. člen 
V prvem odstavku 39. člena se besedilo “z globo 1.400 EUR” nadomesti z besedilom “z globo 1.500 EUR”,
V drugem odstavku 39. člena se besedilo “z globo 400 EUR” nadomesti z besedilom “z globo 500 EUR”,
V tretjem odstavku 39. člena se besedilo “z globo 1.400 EUR” nadomesti z besedilom “z globo 3.500 EUR”,
V četrtem odstavku 39. člena se besedilo “z globo 400 EUR” nadomesti z besedilom “z globo 500 EUR”,
V petem odstavku 39. člena se besedilo “z globo 300 EUR” nadomesti z besedilom “z globo 400 EUR”.
25. člen 
Z dnem uveljavitve sprememb odloka preneha veljati Odlok o pogojih odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda (Uradne objave Primorskih novic, št. 7/1996, 43/1997, 41/2000 in 35/2007).
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Za vsa vprašanja, ki niso urejena s tem odlokom, veljajo določila Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode.
Št. 355-1/2010
Piran, dne 5. decembra 2017
Župan 
Občine Piran 
Peter Bossman l.r.
Visto l’articolo 33 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 94/07 – Testo Consolidato Ufficiale, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO e 76/16 – Sentenza della Corte Costituzionale) e visto l'articolo 31 dello Statuto del Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 5/14 – Testo Consolidato Ufficiale e 35/17)
P R O M U L G O   I L   D E C R E T O 
di modifica e integrazione al Decreto sulle modalità di esercizio del servizio pubblico locale di rilevanza economica obbligatorio  di smaltimento e depurazione delle acque reflue urbane e piovane, 
approvato dal Consiglio comunale del Comune di Pirano nella 25ª seduta ordinaria del 5 dicembre 2017.
N. 355-1/2010
Pirano, 5 dicembre 2017
Il Sindaco 
del Comune di Pirano 
Peter Bossman m.p.
Visti gli artt. 3 e 7 della Legge sui servizi pubblici di rilevanza economica (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN e 57/11 – ORZGJS40), l’art. 149 della Legge sulla tutela dell'ambiente (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 39/06 – Testo Consolidato Ufficiale, 49/06 – ZMetD, 66/06 – Sentenza della Corte costituzionale, 33/07 –ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15 e 30/16) e l’art. 17 dello Statuto del Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale, n. 5/14 – Testo Consolidato Ufficiale e 35/17), il Consiglio Comunale del Comune di Pirano, nella 25ª seduta ordinaria il giorno 5 dicembre 2017 approva il seguente
D E C R E T O 
di modifica e integrazione al Decreto sulle modalità di esercizio del servizio pubblico locale di rilevanza economica obbligatorio  di smaltimento e depurazione delle acque reflue urbane e piovane 
Art. 1 
Con il presente Decreto è modificato il Decreto sulle modalità di esercizio del servizio pubblico locale di rilevanza economica obbligatorio di smaltimento e depurazione delle acque reflue urbane e piovane (Bollettino Ufficiale delle Primorske Novice, n. 11/2010).
Art. 2 
Il punto 11, comma 1, dell'articolo 5 è modificato come segue:
»La fossa settica è un dispositivo in conformità al Regolamento che disciplina lo smaltimento e la depurazione delle acque reflue urbane«.
Art. 3 
La prima frase del punto 13, comma 1 dell’art. 5 è modificata come segue:
»Sono piccoli impianti di depurazione i depuratori delle acque reflue urbane della capacità di trattamento inferiore a 2000 AE, in cui la degradazione biologica è conforme al Regolamento che disciplina lo smaltimento e la depurazione delle acque reflue urbane«.
Art. 4 
Il testo dell'art. 8 è modificato come segue:
»(1) Il servizio pubblico è svolto conformemente al programma di smaltimento e depurazione delle acque reflue urbane e pluviali che deve contenere i dati prescritti dal Regolamento che disciplina lo smaltimento e la depurazione delle acque reflue urbane.
(2) Il programma di smaltimento e depurazione delle acque reflue urbane e pluviali è predisposto dal gestore del servizio pubblico ogni quattro anni ed è trasmesso al Comune per approvazione. Il programma di servizio pubblico redatto in forma elettronica, deve essere trasmesso al portale online del Sistema informativo nazionale ambientale – IJSVO e pubblicato sul sito web del gestore.«
Art. 5 
I commi 1 e 2 dell'art. 9 sono modificati come segue:
»(1) Ai sensi del presente Decreto il servizio pubblico esercitato in un insediamento residenziale o in una parte dello stesso, dotato di un sistema fognario pubblico, comprende:
– smaltimento e depurazione delle acque reflue urbane, scaricate nella pubblica fognatura,
– smaltimento e depurazione delle acque reflue pluviali, scaricate nella fognatura pubblica da tetti e aree pubbliche,
– altri servizi previsti dal Regolamento in materia di smaltimento e depurazione delle acque reflue urbane.
(2) Nel contesto del servizio pubblico, ai sensi del presente decreto, il gestore del servizio pubblico nell’insediamento residenziale o in una parte di esso, non dotato di pubbliche fognature, e nel caso di un edificio o di un gruppo di edifici, funzionalmente circoscritti, è tenuto a fornire come segue:
– svuotamento regolare delle fosse settiche impermeabili, trasporto e trattamento del loro contenuto nell'impianto di depurazione delle acque reflue, su invito del proprietario o dell’utente, a condizione che sia possibile accedervi con i mezzi della nettezza urbana,
– trasporto di fanghi provenienti da piccoli impianti di depurazione e da fosse settiche esistenti presso l’utente e loro trattamento almeno una volta ogni tre anni, a condizione che sia possibile accedervi con i mezzi della nettezza urbana,
– ispezione di piccoli impianti comunali di trattamento delle acque reflue con una capacità inferiore a 50 AE in conformità al Regolamento in materia di smaltimento e depurazione delle acque reflue urbane,
– rilasciare relazioni sull'ispezione di piccoli impianti di trattamento delle acque reflue urbane in conformità al Regolamento in materia di smaltimento e depurazione delle acque reflue urbane,
– altri servizi stabiliti dal Regolamento in materia di smaltimento e depurazione delle acque reflue urbane«.
Art. 6 
I commi 2, 3 e 6 dell'Art. 10 sono modificati come segue:
»(2) Le acque reflue urbane provenienti dagli edifici di un insediamento o di una parte dello stesso, dotato delle rete di fognatura pubblica, devono essere obbligatoriamente scaricate direttamente nella fognatura pubblica se la lunghezza della condotta di allacciamento alle fognature è inferiore a 100 m.
(3) Anche le acque reflue urbane provenienti dagli edifici siti al di fuori dell’insediamento o di una parte dello stesso, dotato di pubbliche fognature, devono essere scaricate direttamente nelle pubbliche fognature se la lunghezza della condotta di allacciamento alle fognature è inferiore a 100 m.
(6) Nelle zone di cui nel comma precedente, i proprietari degli immobili possono smaltire anche direttamente le acque reflue urbane nei piccoli impianti di depurazione, conformemente al Regolamento in materia di smaltimento e depurazione delle acque reflue urbane«.
Art. 7 
All'art. 11, comma 2, l’alinea 2 è modificato come segue:
»da depuratori di acque reflue urbane e da e piccoli impianti di depurazione negli insediamenti residenziali, per le acque reflue scaricate attraverso la rete fognaria secondaria in aree collegate alla stessa«.
Art. 8 
All'art. 12, il testo »previo consenso del sindaco« è soppresso.
All'art. 13, comma 2, le parole »il potenziale utente« sono sostituite da »il proprietario«.
All'art. 13, comma 3, la frase »Le spese di controllo sono a carico dell’utente.« è sostituita con il testo »Le spese di controllo sono a carico del proprietario«.
Art. 9 
Il titolo dell'articolo 16 è modificato come segue »allacciamento di edifici alla rete fognaria.«
All'art. 16, al comma 1 e 2, il termine »utente« è sostituito dal termine »proprietario«.
Il comma 3 dell'art. 16 è modificato come segue:
»Il controllo tecnico sull’allacciamento corretto dell’edificio alla rete fognaria pubblica è svolto dal gestore del servizio pubblico a spese dell'utente, al quale emette un parere tecnico qualificato. I costi del controllo tecnico sono conteggiati in base alla tariffa stabilita dal gestore del servizio pubblico.«
All'art. 16, il comma 5 è modificato come segue:
»Per gli edifici che sono stati costruiti prima del 31 dicembre 1967 non è necessario allegare il permesso di costruire«.
Un nuovo comma 6 è aggiunto dopo il comma 5, come segue:
»(6) Il proprietario è tenuto, entro sei mesi dall’ ottenimento del consenso per l’allacciamento, a effettuare l’allacciamento sotto la supervisione del gestore del servizio pubblico. In caso di notifica di allacciamento obbligatorio da parte del gestore del servizio pubblico, a prescindere dalla data di rilascio del consenso per l’allacciamento, il termine è di sei mesi dalla data di ricevimento della notifica stessa«.
Art. 10 
Il titolo del capitolo 2 è modificato come segue: »Compiti del gestore del servizio pubblico«.
Il titolo dell'articolo 18 è modificato come segue: »(compiti generali)«.
Nella prima frase del primo comma, la parola »Obblighi« è modificata come segue: »Compiti«.
Il punto 3 dell'articolo 18 è soppresso.
I punti rimanenti sono rinumerati di conseguenza.
Art. 11 
Al comma 1 dell'articolo 19, dopo le parole »impianti di depurazione« si aggiunge »tramite il proprio sito web«.
Nel comma 2 dell'articolo 19, il testo »L’esecutore del servizio pubblico informa regolarmente i gestori delle superfici« è sostituito da »L’esecutore del servizio pubblico informa regolarmente i proprietari rispettivamente i gestori delle superfici«.
Art. 12 
All'articolo 20, alla fine del comma 1 è aggiunto quanto segue:
»In conformità al Regolamento che disciplina lo smaltimento e la depurazione delle acque reflue urbane«.
Il comma 2 dell'articolo 20 è soppresso.
Art. 13 
Nel primo comma dell'articolo 21, le parole »almeno una volta ogni quattro anni« sono sostituite da »almeno ogni tre anni.«
Art. 14 
Il titolo dell'articolo 22 è modificato come segue: »svuotamento di fosse settiche impermeabili.«
Il primo comma dell'articolo 22 è modificato come segue:
»(1) Il gestore del servizio pubblico deve garantire il regolare svuotamento delle fosse settiche impermeabili nell’insediamento civile o in una parte dello stesso, non dotato di fognatura pubblica, se è possibile accedervi con i mezzi della nettezza urbana.«
Art. 15 
Al primo comma dell'articolo 23, le parole »almeno una volta ogni quattro anni« sono sostituite da »almeno una volta ogni tre anni.«
Al comma 2 dell'articolo 23, le parole »in conformità alla normativa che disciplina l'emissione di sostanze derivanti dal trattamento delle acque reflue nei piccoli depuratori« sono sostituite da »in conformità al Regolamento che disciplina lo smaltimento e la depurazione delle acque reflue urbane«.
Art. 16 
Il comma 1 dell'articolo 24 è modificato come segue:
»Il gestore del servizio pubblico invia al portale istituzionale del Sistema informativo nazionale ambientale – IJSVO, entro e non oltre il 31 marzo dell’anno corrente, la relazione annuale sull’esercizio del servizio pubblico per l'anno precedente.«
Il comma 2 è soppresso.
Art. 17 
All'art. 26, comma 1, alla fine del primo alinea è aggiunto il testo »oppure per le acque di balneazione, per il mare e i laghi«.
All'art. 26, comma 1, è aggiunto un nuovo alinea che recita:
»l'utente scarica le acque reflue urbane nella rete fognaria di acque bianche (meteoriche)«.
Nel comma 2, dopo la parola »riconnessione«, sono aggiunte le parole »e altresì risarcire eventuali danni causati allo sbarramento«.
Art. 18 
All'articolo 30, il testo nella prima frase: »È fatto divieto agli utenti: « è modificato come segue: »È fatto divieto:«.
Il quinto alinea dell'articolo 30 è modificato come segue:
»– scaricare o smaltire le acque reflue urbane e i contenuti delle fosse settiche nell’ambiente.«
All'articolo 30 sono aggiunti il sesto, settimo e ottavo alinea, che recitano come segue:
»– scaricare le acque reflue urbane nella rete fognaria delle acque meteoriche,
– eseguire interventi in tutti gli impianti e strutture della pubblica fognatura e modificare le condizioni della loro accessibilità,
– costruire nell'area di impatto delle pubbliche fognature edifici, modificare la profondità di interramento e/o copertura delle tubature della rete fognaria, coprire con del materiale le coperture dei pozzi della rete fognaria e svolgere altre attività che potrebbero causare danni alla rete fognaria o ostacolare il suo corretto funzionamento e la manutenzione«.
Art. 19 
All'articolo 32, comma 1, è aggiunto un nuovo secondo alinea come segue:
»– eseguire l’allacciamento alla rete fognaria pubblica, entro sei mesi dal ricevimento dell’invito a proposito, ossia in mancanza dell’invito entro sei mesi dalla data del rilascio dell’autorizzazione a eseguire l’allacciamento, rilasciata da parte del gestore del servizio pubblico.«
All'articolo 32, alla fine del quarto alinea, è aggiunto un nuovo testo che recita come segue: »ed effettuare lo svuotamento su invito dell’esecutore«.
All'articolo 32, l’ottavo alinea è modificato come segue:
»– pagare le spese di smaltimento e depurazione delle acque reflue, incluse le tasse ambientali, per i fabbricati in cui sono generate le acque reflue urbane«.
È aggiunto un nuovo, sedicesimo alinea come segue:
»consentire all'operatore di accedere alle pubbliche fognature per eseguire lavori di manutenzione e ristrutturazione sulle pubbliche fognature stesse, allorquando le stesse insistono su terreni di proprietà dell’utente,«
Gli attuali alinea dal secondo al quattordicesimo, acquistano la nuova numerazione progressiva rispettivamente dal terzo al sedicesimo.
Art. 20 
All'art. 33, primo comma, alla fine è aggiunto il testo »e provvedere alla manutenzione degli impianti di fognature e scarichi domestici.«
L'art. 33, comma 2, è modificato come segue:
»(2) L'amministratore dell’edificio in una zona sprovvista di pubblica fognatura, deve garantire alle condizioni stabilite dalle normative sulle emissioni di sostanze e di calore nello scarico di acque reflue in corpo idrico e in pubbliche fognature, che le acque reflue urbane generate all'interno della struttura, prima dello scarico in corpo idrico, siano depurate in conformità al Regolamento in materia di smaltimento e depurazione delle acque reflue urbane«.
Art. 21 
Il primo alinea dell'art. 36 è modificato come segue:
»pagamenti degli utenti per le prestazioni del servizio pubblico (costi di rete)«.
Art. 22 
L'art. 37, comma 1, è modificato come segue:
»(1) I prezzi delle prestazioni del servizio pubblico devono essere stabiliti dal gestore del servizio pubblico secondo i criteri del Regolamento sulla formazione dei prezzi dei servizi pubblici di rilevanza economica obbligatori concernenti la tutela dell’ambiente«.
Il testo della prima frase dell'art. 37, secondo comma, è modificato come segue:
»(2) La base per il pagamento del servizio di smaltimento e depurazione delle acque reflue è la quantità di acqua consumata da rubinetto o da altre fonti in conformità al Regolamento sulla formazione dei prezzi dei servizi pubblici di rilevanza economica obbligatori concernenti la tutela dell’ambiente«.
All'articolo 37, nella terza frase del secondo comma, la parola »e« è soppressa.
Art. 23 
All'articolo 38, è aggiunto un nuovo quarto comma, come segue:
»L’organo ispettivo competente ossia il servizio di vigilanza comunale, allo scopo di proteggere l'ambiente, può disporre un’interruzione temporanea di erogazione del servizio agli utenti in caso di mancato rispetto dei provvedimenti dell’organo ispettivo da parte degli stessi.«
Art. 24 
All'articolo 39, comma 1, le parole »con una multa di 1.400 EUR« sono sostituite da »con una multa di 1.500 EUR«,
All'articolo 39, comma 2, le parole »con una multa a di 400 EUR« sono sostituite da »con una multa di 500 EUR«,
All'articolo 39, comma 3, le parole »con una multa di 1.400 EUR« sono sostituite da »con una multa di 3.500 EUR«,
All'articolo 39, comma 4, le parole »con una multa di 400 EUR« sono sostituite da »con una multa di 500 EUR«,
Al quinto comma dell'articolo 39, le parole »con una multa di 300 EUR« sono sostituite da »con una multa di 400 EUR«.
Art. 25 
A decorrere dalla data di entrata in vigore delle modifiche al Decreto cessa di avere effetto il Decreto concernente le norme di smaltimento e di depurazione delle acque reflue urbane e piovane (Bollettino Ufficiale delle Primorske novice, n. 7/1996, 43/1997, 41/2000 e 35/2007).
Il presente Decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
Per tutte le questioni non espressamente regolate dal presente Decreto valgono le disposizioni del Regolamento in materia di smaltimento e depurazione delle acque reflue urbane.
N. 355-1/2010
Pirano, 5 dicembre 2017
Il Sindaco 
del Comune di Pirano 
Peter Bossman m.p.