Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2018 z dne 5. 1. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2018 z dne 5. 1. 2018

Kazalo

4. Uredba o pomožni policiji, stran 70.

  
Na podlagi 106. člena Zakona o organiziranosti in delu v policiji (Uradni list RS, št. 15/13, 11/14, 86/15, 77/16 in 77/17) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o pomožni policiji 
I. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(vsebina) 
Ta uredba podrobneje določa način popolnjevanja pomožne policije in izvajanja nalog, merila za izbor kandidatov, vrste in način usposabljanja, višino plačila za pripravljenost in opravljanje nalog policije, nadomestila, povračila in druge prejemke, odsotnost, pravice in dolžnosti pomožnih policistov in kandidatov za pomožne policiste ter razloge za prenehanje in odpoved pogodbe.
II. POSTOPEK POPOLNJEVANJA POMOŽNE POLICIJE 
2. člen 
(letni načrt popolnitve) 
Generalni direktor policije sprejme letni načrt popolnitve s pomožnimi policisti na predlog policijskih uprav, in sicer najpozneje do konca oktobra za naslednje leto.
3. člen 
(javni razpis) 
Za kadrovske zadeve pristojna notranjeorganizacijska enota ministrstva, pristojnega za notranje zadeve, na predlog policije in na podlagi sprejetega letnega načrta popolnitve objavi javni razpis za kandidate za pomožne policiste.
4. člen 
(komisija za izbor kandidatov za pomožne policiste in pomožnih policistov) 
Tričlansko komisijo, ki odloča o izboru kandidatov za pomožne policiste in pomožnih policistov (v nadaljnjem besedilu: komisija), imenuje generalni direktor policije.
5. člen 
(izbor kandidatov za pomožne policiste) 
(1) Komisija preveri, ali na javni razpis prijavljene osebe izpolnjujejo pogoje, določene v Zakonu o organiziranosti in delu v policiji (Uradni list RS, št. 15/13, 11/14, 86/15, 77/16 in 77/17; v nadaljnjem besedilu: zakon).
(2) Prednost pri izboru kandidatov za pomožne policiste imajo osebe, ki pri preverjanju psihofizičnih sposobnosti dosežejo boljše rezultate.
(3) Komisiji neizbranim kandidatom ni treba sporočiti razlogov za odločitev.
6. člen 
(izjemni način popolnjevanja pomožne policije) 
(1) Ne glede na 3., 4. in 5. člen te uredbe se pomožna policija lahko popolnjuje z osebami, ki jim je v policiji prenehalo delovno razmerje policista po lastni volji ali zaradi upokojitve, če od dneva prenehanja delovnega razmerja do dneva sklenitve pogodbe o prostovoljni službi v pomožni policiji ni preteklo več kot pet let.
(2) Z osebami iz prejšnjega odstavka se na podlagi njihove vloge in po predhodnem mnenju matične enote lahko neposredno sklene pogodba o prostovoljni službi v pomožni policiji.
III. POGODBA O PROSTOVOLJNI SLUŽBI V POMOŽNI POLICIJI 
7. člen 
(začasna pogodba) 
(1) Policija z izbranim kandidatom sklene pogodbo za čas osnovnega usposabljanja.
(2) Pogodba iz prejšnjega odstavka se sklene v pisni obliki in vsebuje podatke o matični enoti, enoti, v kateri bo potekalo usposabljanje, trajanju usposabljanja, višini plačila, razlogih za odpoved pogodbe, dolžini odpovednih rokov ter razlogih in pogojih povrnitve stroškov osnovnega usposabljanja.
(3) Po podpisu pogodbe se kandidat vpiše v evidenco kandidatov za pomožne policiste in pomožnih policistov.
8. člen 
(sklenitev pogodbe) 
(1) Po uspešno opravljenem osnovnem usposabljanju komisija izbere kandidate za opravljanje nalog pomožne policije, s katerimi bo sklenjena pogodba o prostovoljni službi v pomožni policiji. Prednost pri izboru imajo kandidati, ki so na osnovnem usposabljanju dosegli boljše rezultate.
(2) Komisiji neizbranim kandidatom ni treba sporočiti razlogov za odločitev.
(3) Pogodba se sklene v pisni obliki in mora vsebovati podatke o dnevu začetka službe v pomožni policiji, matični enoti, višini plačila za pripravljenost, plačila med usposabljanjem in za izvajanje nalog policije, pogojih za opravljanje nalog policije v pomožni policiji, času trajanja pogodbe, razlogih za odpoved pogodbe, dolžini odpovednih rokov, načinu izračuna višine in pogojih povrnitve stroškov usposabljanj.
(4) Pogodba se praviloma sklene za najmanj pet let in se lahko podaljšuje za krajše ali enako obdobje, do konca koledarskega leta, v katerem pomožni policist doseže starost 60 let.
(5) Po podpisu pogodbe se pomožni policist vpiše v evidenco kandidatov za pomožne policiste ter pomožnih policistov in se mu izda službena izkaznica, ki se hrani v matični enoti.
(6) Če izbrani kandidat za pomožnega policista po uspešno opravljenem usposabljanju s policijo ne sklene ponujene pogodbe o prostovoljni službi v pomožni policiji, mora povrniti stroške osnovnega usposabljanja na podlagi zahtevka za plačilo obveznosti.
9. člen 
(obvestilo delodajalcu) 
Kandidat za pomožnega policista oziroma pomožni policist najpozneje osem dni po podpisu pogodbe iz 7. oziroma 8. člena te uredbe o tem obvesti svojega delodajalca.
IV. PRAVICE IN DOLŽNOSTI POMOŽNIH POLICISTOV IN KANDIDATOV ZA POMOŽNE POLICISTE 
10. člen 
(dolžnosti med trajanjem pogodbe) 
(1) Kandidat za pomožnega policista se mora na poziv policije udeležiti osnovnega usposabljanja.
(2) Pomožni policist se mora odzvati na poziv policije k nadaljevalnemu in dopolnilnemu usposabljanju ter izvajanju nalog policije.
11. člen 
(odsotnost in obveščanje) 
(1) Pomožni policist mora matično enoto takoj ob nastanku razloga obvestiti o vsaki odsotnosti ali nezmožnosti, zaradi katere ne bi mogel prispeti v matično enoto v 12 urah od ure zglasitve, določene v pozivu, oziroma ne bi mogel opravljati nalog policije. Takoj ko je mogoče, mora predložiti dokazila o teh dejstvih.
(2) Med odsotnostjo iz prejšnjega odstavka pomožnemu policistu mirujejo vse pravice in dolžnosti iz te uredbe.
12. člen 
(osnovno, nadaljevalno in dopolnilno usposabljanje) 
(1) Osnovno, nadaljevalno in dopolnilno usposabljanje potekajo po programih, ki jih predpiše generalni direktor policije.
(2) Generalni direktor policije v letnem načrtu usposabljanj določi notranjeorganizacijske enote, ki bodo nosilke in izvajalke usposabljanj.
(3) Policija pomožnega policista seznani z načrtom usposabljanja najpozneje 15 dni pred začetkom usposabljanja.
(4) Policija kandidata za pomožnega policista ali pomožnega policista vpokliče na usposabljanje s pozivom, ki se mu vroči najmanj 15 dni pred začetkom usposabljanja.
13. člen 
(odobritev odsotnosti na osnovnem usposabljanju) 
(1) Kandidatu za pomožnega policista se na njegovo pisno prošnjo lahko odobri odsotnost z usposabljanja za največ tri dni:
1. na podlagi potrdila o začasni zadržanosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe oziroma ustreznega zdravniškega potrdila,
2. zaradi rojstva otroka,
3. zaradi smrti ožjega družinskega člana (starši, zakonec, zunajzakonski partner, otroci, bratje in sestre),
4. zaradi nujne pomoči družini ob naravnih ali drugih nesrečah,
5. zaradi udeležbe na izpitu ali kolokviju oziroma zaradi drugih neodložljivih študijskih obveznosti,
6. na prošnjo delodajalca zaradi neodložljivega dela, ki ga je treba opraviti neposredno pred ali med usposabljanjem in ga ne more opraviti drug delavec,
7. iz drugega upravičenega razloga.
(2) Odsotnost odobri vodja usposabljanja ustno takoj, pisno pa najpozneje v treh dneh od prejema prošnje.
14. člen 
(odložitev nadaljevalnega ali dopolnilnega usposabljanja) 
(1) Pomožnemu policistu se na njegovo prošnjo lahko odloži usposabljanje iz razlogov, navedenih v prvem odstavku prejšnjega člena.
(2) Prošnjo za odložitev usposabljanja pomožni policist vloži pri matični enoti pred začetkom usposabljanja.
(3) Pomožni policist odloženo usposabljanje opravi v naslednjem terminu, ki ga določi policija.
(4) Vodja matične enote o odložitvi usposabljanja ustno odloči takoj, pisno pa najpozneje v treh dneh od prejema prošnje pomožnega policista.
V. NADOMESTILA TER DRUGI PREJEMKI IN POVRAČILA 
15. člen 
(plačilo za pripravljenost) 
(1) Pomožnemu policistu pripada plačilo za pripravljenost, določeno od osnove, ki jo predstavlja bruto znesek minimalne plače v Republiki Sloveniji. Izplačuje se najpozneje zadnji dan v mesecu za pretekli mesec.
(2) Plačilo za pripravljenost znaša 0,8 odstotka osnove na dan.
(3) Med opravljanjem nalog policije, usposabljanjem ter v primerih iz prvega odstavka 11. člena te uredbe pomožnemu policistu plačilo za pripravljenost ne pripada.
16. člen 
(plačilo med usposabljanjem) 
(1) Kandidat za pomožnega policista in pomožni policist sta med usposabljanjem upravičena do:
– nadomestila plače,
– prejemka za udeležbo na usposabljanju, ki znaša v delovnih dneh 45 odstotkov, ob sobotah 60 odstotkov, ob nedeljah in dela prostih dnevih pa 90 odstotkov sorazmernega dela osnovne plače javnega uslužbenca v 21. plačnem razredu glede na število dni, ko se usposablja,
– povračila stroškov prehrane, prenočišča in prevoza v skladu s kriteriji in merili, ki veljajo za zaposlene v javnem sektorju, pri čemer se mu stroški prevoza povrnejo od naslova prebivanja do zbirnega mesta sklica usposabljanja in nazaj.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek nezaposleni kandidat za pomožnega policista in nezaposleni pomožni policist med usposabljanjem namesto nadomestila plače prejema plačilo 100 odstotkov sorazmernega dela plače javnega uslužbenca v 21. plačnem razredu glede na število dni, ko se usposablja.
(3) Plačilo za usposabljanje se izplača najpozneje zadnji dan v mesecu za pretekli mesec.
(4) Nadomestilo plače se izplača za dni, ko bi kandidat za pomožnega policista in pomožni policist dejansko delala.
17. člen
(plačilo za opravljanje nalog policije) 
(1) Pomožni policist je med opravljanjem nalog policije upravičen do:
– nadomestila plače,
– plačila za opravljanje nalog policije v višini 100 odstotkov sorazmernega dela osnovne plače javnega uslužbenca v 21. plačnem razredu, glede na število dni, ko opravlja naloge policije,
– povračila stroškov prehrane, prenočišča in prevoza v skladu s kriteriji in merili, ki veljajo za zaposlene v javnem sektorju, pri čemer se mu stroški prevoza povrnejo od naslova prebivanja do zbirnega mesta sklica in nazaj.
(2) Plačilo iz prejšnjega odstavka se izplača najpozneje zadnji dan v mesecu za pretekli mesec.
(3) Nadomestilo plače se izplača za dni, ko bi pomožni policist dejansko delal.
18. člen
(zavarovanje) 
Policija kandidate za pomožne policiste in pomožne policiste med usposabljanjem in opravljanjem nalog policije zavaruje v obsegu, določenem v prvem odstavku 83. člena zakona.
VI. ODPOVED IN PRENEHANJE POGODBE 
19. člen 
(prenehanje pogodbe) 
Pogodba iz 7. in 8. člena te uredbe preneha veljati:
1. s potekom časa, za katerega je bila sklenjena,
2. s potekom odpovednega roka,
3. z dnem sklenitve pogodbe o zaposlitvi, če kandidat za pomožnega policista ali pomožni policist sklene pogodbo o zaposlitvi kot uslužbenec policije, uslužbenec ministrstva, pristojnega za notranje zadeve, na področju logistično-podpornih nalog in usmerjanja in nadzora policije, poklicni pripadnik Slovenske vojske, uradna oseba Finančne uprave Republike Slovenije, pravosodni policist ali se zaposli v gospodarski družbi, zavodu ali drugi organizaciji, katere dejavnost je po odločitvi Vlade Republike Slovenije posebnega pomena za obrambo,
4. s smrtjo kandidata za pomožnega policista ali pomožnega policista,
5. s sporazumom pogodbenih strank.
20. člen 
(odpoved pogodbe) 
(1) Policija kandidatu za pomožnega policista oziroma pomožnemu policistu brez odpovednega roka enostransko odpove pogodbo, če:
1. kandidat za pomožnega policista oziroma pomožni policist preneha izpolnjevati splošne pogoje, določene v zakonu,
2. kandidat za pomožnega policista ne opravi preizkusa znanja in usposobljenosti v skladu s programom osnovnega usposabljanja,
3. pomožni policist v tekočem letu brez upravičenega razloga ne opravi vseh usposabljanj, predpisanih z letnim načrtom,
4. se kandidat za pomožnega policista oziroma pomožni policist brez upravičenega razloga ni odzval pozivu za izvajanje nalog policije oziroma usposabljanje ali predčasno samovoljno zapusti usposabljanje ali izvajanje nalog policije,
5. kandidat za pomožnega policista oziroma pomožni policist uveljavlja pravico do ugovora vesti vojaški dolžnosti.
(2) Policija lahko kandidatu za pomožnega policista oziroma pomožnemu policistu brez odpovednega roka enostransko odpove pogodbo, če:
1. kandidat za pomožnega policista oziroma pomožni policist krši pogodbene določbe,
2. se zmanjšajo kadrovske potrebe v pomožni policiji oziroma policiji,
3. kandidat za pomožnega policista oziroma pomožni policist ne ravna v skladu z 11. členom te uredbe.
(3) Kandidat za pomožnega policista, ki odpove pogodbo, mora policiji povrniti do odpovedi nastale stroške usposabljanja.
(4) Pomožni policist lahko odpove pogodbo z enomesečnim odpovednim rokom.
(5) V primeru odpovedi iz 3., 4. in 5. točke prvega odstavka ter 1. in 3. točke drugega odstavka tega člena mora pomožni policist policiji vrniti neto znesek prejetega plačila za pripravljenost v zadnjih 12 mesecih pred prenehanjem pogodbe.
(6) V primeru odpovedi iz 2., 3., 4. in 5. točke prvega odstavka ter 1. in 3. točke drugega odstavka tega člena mora kandidat za pomožnega policista policiji vrniti do odpovedi nastale stroške usposabljanja.
(7) Kandidat za pomožnega policista in pomožni policist morata policiji povrniti obveznosti iz tretjega, petega in šestega odstavka tega člena na podlagi zahtevka za plačilo obveznosti.
VII. PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI 
21. člen 
(veljavnost sklenjenih pogodb) 
(1) Že sklenjene pogodbe s pomožnimi policisti se uskladijo z določbami te uredbe v dveh mesecih od uveljavitve te uredbe.
(2) Če pomožni policist predloga nove pogodbe ne podpiše v 15 dneh po prejemu, že sklenjena pogodba o prostovoljni službi v pomožni policiji preneha veljati naslednji dan po izteku 15-dnevnega roka. V tem primeru pomožnemu policistu ni treba vrniti prejetega plačila za pripravljenost.
(3) Že sklenjene pogodbe s kandidati za pomožne policiste ostanejo veljavne do izteka. Kandidati lahko odstopijo od pogodbe, izbrani kandidati pa lahko odklonijo sklenitev pogodbe o prostovoljni službi v pomožni policiji brez obveznosti vračila stroškov usposabljanja.
22. člen 
(razveljavitev in uporaba) 
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o pomožni policiji (Uradni list RS, št. 51/14 in 87/15), ki se uporablja do začetka uporabe te uredbe.
23. člen 
(uveljavitev in uporaba) 
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. februarja 2018.
Št. 00717-13/2017
Ljubljana, dne 4. januarja 2018
EVA 2017-1711-0004
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik