Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2018 z dne 5. 1. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2018 z dne 5. 1. 2018

Kazalo

10. Pravilnik o evidenci posebnih kultur, stran 77.

  
Na podlagi petega odstavka 162.c člena in za izvrševanje tretjega odstavka 169. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15 in 27/17) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K 
o evidenci posebnih kultur 
1. člen 
(vsebina) 
Ta pravilnik določa podrobnejšo vsebino evidence posebnih kultur, način zbiranja in posredovanja podatkov.
2. člen 
(pomen izrazov) 
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, pomenijo:
1. posebne kulture so kulture, kot so opredeljene v zakonu, ki ureja ugotavljanje katastrskega dohodka, in zakonu, ki ureja kmetijstvo;
2. celotna rastna doba je celotna rastna sezona posameznega koledarskega leta in traja do 30. septembra tekočega leta;
3. površina posebnih kultur, ki izpolnjuje pogoje za obravnavo posebnih kultur, je površina v tleh, na prostem ali v tunelih, na kateri:
– celotno rastno dobo raste ena vrsta zelenjadnice oziroma zelišča,
– je do konca celotne rastne dobe po prvi zelenjadnici posejana vsaj še ena zelenjadnica,
– rastejo jagode,
– rastejo mešane rastline za rejo polžev ali
– se pridelujejo semena in sadike posebnih kultur.
3. člen 
(seznam posebnih kultur) 
Seznam posebnih kultur se objavi v Šifrantu vrst oziroma skupin kmetijskih rastlin ter pomoči na spletni strani Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljevanju: agencija) in Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano vsako leto, do roka za vložitev zbirnih vlog v skladu s predpisom, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike za posamezno leto.
4. člen 
(vsebina evidence) 
V evidenci posebnih kultur se vodijo naslednji podatki:
1. identifikacijska številka kmetijskega gospodarstva (KMG-MID);
2. podatki o nosilcu kmetije: ime in priimek, enotna matična številka (EMŠO), davčna številka ter naslov nosilca kmetije. Podatki o nosilcu kmetije se prevzamejo iz registra kmetijskih gospodarstev;
3. podatki o posebnih kulturah na kmetiji:
– identifikacijska oznaka grafične enote rabe kmetijskega gospodarstva (v nadaljnjem besedilu: GERK-PID),
– domače ime GERK-PID,
– naziv in površina kmetijske rastline iz seznama posebnih kultur iz prejšnjega člena,
– površina kmetijske rastline, ki izpolnjuje pogoje iz 3. točke 2. člena tega pravilnika.
5. člen 
(prijava posebnih kultur) 
Vlogo za prijavo površin posebnih kultur, ki je kot Priloga 1 sestavni del tega pravilnika, nosilec kmetije iz prejšnjega člena vloži na agencijo v skladu z določbami o prijavi površin posebnih kultur iz zakona, ki ureja kmetijstvo.
KONČNA DOLOČBA 
6. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-309/2017/34
Ljubljana, dne 3. januarja 2018
EVA 2017-2330-0051
Mag. Dejan Židan l.r.
minister za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano