Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2018 z dne 5. 1. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2018 z dne 5. 1. 2018

Kazalo

17. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju finančnih spodbud za obnovo objektov v starem mestnem jedru Laško, stran 88.

  
Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 7. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617), Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13 in 32/16), 21. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/15 – UPB1) je Občinski svet Občine Laško na 23. seji dne 20. decembra 2017 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju finančnih spodbud za obnovo objektov v starem mestnem jedru Laško 
1. člen 
S tem pravilnikom se spreminja in dopolnjuje Pravilnik o dodeljevanju finančnih spodbud za obnovo objektov v starem mestnem jedru Laško (Uradni list RS, št. 63/08).
2. člen 
3. člen pravilnika se dopolni in spremeni, tako da glasi:
»Ukrepi, opredeljeni s tem pravilnikom se izvajajo na območju starega mestnega jedra Laško, ki je opredeljeno v Odloku o ureditvenem načrtu starega mestnega jedra Laško (Uradni list RS, št. 26/92, 40/02 in 83/13).
Območje starega mestnega jedra in spomeniškovarstvena valorizacija prostora ter osnovne smernice varovanja v procesu prenov so razvidne tudi iz karte št. 13 Odloka o ureditvenem načrtu starega mestnega jedra Laško (Uradni list RS, št. 26/92, 40/02 in 83/13).
Območje starega mestnega jedra zajema naslednje ulice in trge ter hišne številke: Aškerčev trg; Cesta na Svetino 1, 3, 5 in 7; Kidričeva ulica 1, 2, 4, 5, 5/a in 5/b; Mestna ulica; Orožnov trg; Pod Gradom 5 in 5/a; Savinjsko nabrežje 2, 4, 6 in 6/a; Stegenškova ulica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6/a in 8; Trubarjevo nabrežje 1, 1a in 1/b, 3, 5, 7, 9 in 11; Trubarjeva ulica do vključno hišne številke 31, brez hišnih številk 26, 28 in 30, ter Valvasorjev trg.«
3. člen 
Drugi odstavek 4. člena pravilnika se dopolni tako, da glasi:
»Glede na zastavljeno strategijo obnove SMJ v posameznem obdobju, ter razpoložljiva proračunska sredstva, strokovne službe ob pripravi vsakokratnega javnega razpisa, s soglasjem Odbora za gospodarski razvoj Občine Laško, omejijo območje in predmet obnov (fasade, strehe, stavbno pohištvo)«.
4. člen 
Doda se nov 7.a člen, ki glasi:
»Merila za dodeljevanje v razpisu zagotovljenih sredstev:
– Pomen objekta z vidika kulturne dediščine in arhitekturne vrednosti;
– Objekti, katerih fasade so nevarne za okolico in mimoidoče;
– Starost objekta;
– Namembnost objekta;
– Prenova fasade glede na lego stavbe;
– Prenova fasade in/ali strehe glede na finančno zahtevnost obnove;
– Druga merila, ki jih lahko določijo strokovne službe v javnem razpisu za dodelitev sredstev za posamezno leto ob predhodnem soglasju odbora za gospodarski razvoj.«
5. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0015/2017-10503
Laško, dne 20. decembra 2017
Župan 
Občine Laško 
Franc Zdolšek l.r.