Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2017 z dne 29. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2017 z dne 29. 12. 2017

Kazalo

3867. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Suhi vrh-Podgora (2016–2025), stran 12387.

  
Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in 77/16) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K 
o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Suhi vrh-Podgora (2016–2025) 
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Suhi vrh-Podgora (2016–2025), št. 05-39/16 z dne 16. 10. 2017, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2016do 31. decembra 2025 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Postojna.
2. člen 
Gozdnogospodarska enota Suhi vrh-Podgora, ki meri 5.817,38 ha, se nahaja v Gozdnogospodarskem območju Postojna, v občini Postojna, oziroma v katastrskih občinah Studeno, Bukovje, Šmihel pod Nanosom, Landol, Strane in Razdrto.
3. člen 
V gozdnogospodarski enoti Suhi vrh-Podgora je s 1. januarjem 2016 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
1. lastništvo: 94,1 % zasebnih gozdov v lasti fizičnih ali pravnih oseb, 5,5 % državnih gozdov in 0,4 % gozdov lokalnih skupnosti;
2. površina: 3.447,70 ha, od katere je 2.808,70 ha gozdov večnamenskih; 412,82 ha gozdov s posebnim namenom, v katerih so ukrepi dovoljeni, ter 226,18 ha varovalnih gozdov;
3. lesna zaloga: 276,2 m3/ha, od tega 119,9 m3/ha iglavcev in 156,4 m3/ha listavcev;
4. tekoči letni prirastek: 6,29 m3/ha, od tega 3,24 m3/ha iglavcev in 156,4 m3/ha listavcev.
4. člen 
(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Suhi vrh-Podgora (2016–2025) je ob upoštevanju usmeritev iz gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarskega območja Postojna, izdelanega za obdobje od 1. januarja 2011 do 31. decembra 2020, ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov in pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski enoti Suhi vrh-Podgora določeno, da so najbolj poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom:
– proizvodne funkcije na površini 2.905,85 ha,
– ekološke funkcije na površini 1.135,01 ha ter
– socialne funkcije na površini 286 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Suhi vrh-Podgora (2016–2025) določeni cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen 
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Suhi vrh-Podgora za obdobje od 1. januarja 2016 do 31. decembra 2025 določeni naslednji ukrepi:
– najvišji možni posek v višini 188.129 m3, od tega 85.806 m3 iglavcev in 102.323 m3 listavcev,
– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na površini 1.940,23 ha,
– nega drogovnjaka na površini 128,62 ha,
– nega prebiralnega gozda na 50,51 ha,
– premazi vršičkov na 449,24 ha,
– zaščita mladja s 600 m ograje,
– vzdrževanje 600 m ograje,
– vzdrževanje 300 kosov tulcev,
– odstranjevanje 200 tulcev,
– vzdrževanje 43,74 ha grmišč,
– vzdrževanje 15,3 ha travinja,
– vzdrževanje s ponavljanjem 4 vodnih površin,
– spravilo sena z odvozom s 15,3 ha ter
– naravni razvoj biotopa s 6.415 m3.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Suhi vrh-Podgora (2016–2025) so določeni ukrepi in načini njihove izvedbe tudi na ravneh rastiščnogojitvenih razredov in odsekov.
6. člen 
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Suhi vrh- Podgora v obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra 2025 se morajo upoštevati cilji, usmeritve in ukrepi, določeni v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Suhi vrh-Podgora (2016–2025).
7. člen 
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Suhi vrh-Podgora (2016–2025) je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Postojna, Vojkova 9, 6230 Postojna, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Bukovje, Bukovje 28, 6230 Postojna, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Suhi vrh-Podgora (2016–2025).
8. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-362/2016
Ljubljana, dne 27. decembra 2017
EVA 2016-2330-0009
Mag. Dejan Židan l.r.
minister 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano