Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2017 z dne 29. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2017 z dne 29. 12. 2017

Kazalo

3872. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Gorica (2017–2026), stran 12392.

  
Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in 77/16) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K 
o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Gorica (2017–2026) 
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Gorica (2017–2026), št. 01-18/17 z dne 26. 9. 2017, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2017 do 31. decembra 2026 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Tolmin.
2. člen 
Gozdnogospodarska enota Gorica, ki meri 12.989,12 ha, se nahaja v gozdnogospodarskem območju Tolmin, v občinah Nova Gorica, Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko in Miren-Kostanjevica, oziroma v katastrskih občinah Trnovo, Ravnica, Kromberk, Solkan, Nova Gorica, Rožna dolina, Stara Gora, Loke, Šmihel, Ozeljan, Vitovlje, Osek, Šempas, Prvačina, Dornberk, Branik, Mravljevi, Spodnja Branica, Šempeter, Vrtojba, Vogrsko, Bukovica, Bilje, Orehovlje, Miren in Rupa.
3. člen 
V gozdnogospodarski enoti Gorica je s 1. januarjem 2017 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
1. lastništvo: 78,8 % zasebnih gozdov v lasti fizičnih ali pravnih oseb, 14,8 % državnih gozdov ter 6,4 % gozdov lokalnih skupnosti;
2. površina: 5.945,36 ha, od katere je 4.513,18 ha večnamenskih gozdov, 1.159,92 ha gozdov s posebnim namenom, v katerih so ukrepi dovoljeni, 18,86 ha gozdov s posebnim namenom, v katerih ukrepi niso dovoljeni, ter 253,40 ha varovalnih gozdov;
3. lesna zaloga: 179,5 m3/ha, od tega 48,0 m3/ha iglavcev in 131,5 m3/ha listavcev;
4. tekoči letni prirastek: 7,10 m3/ha, od tega 1,08 m3/ha iglavcev in 6,03 m3/ha listavcev.
4. člen 
(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Gorica (2017–2026) je ob upoštevanju usmeritev iz gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarskega območja Tolmin, izdelanega za obdobje od 1. januarja 2011 do 31. decembra 2020, ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov in pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski enoti Gorica določeno, da so najbolj poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom:
– proizvodne funkcije na površini 2.884,30 ha,
– ekološke funkcije na površini 2.755,26 ha ter
– socialne funkcije na površini 1.870,77 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Gorica (2017–2026) določeni cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen 
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Gorica za obdobje od 1. januarja 2017 do 31. decembra 2026 določeni naslednji ukrepi:
– najvišji možni posek v višini 283.227 m3, od tega 50.561 m3 iglavcev in 232.666 m3 listavcev,
– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na površini 242,53 ha,
– nega mlajšega drogovnjaka na površini 2,02 ha,
– vzdrževanje 10 km protipožarnih presek,
– 10 dni varstva pred žuželkami,
– zaščita s 6.000 tulci ali količki,
– zaščita s 350 m ograje, ter
– vzdrževanje 29 ha travinj.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Gorica (2017–2026) so določeni ukrepi in načini njihove izvedbe tudi na ravneh rastiščnogojitvenih razredov in odsekov.
6. člen 
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Gorica v obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra 2026 se morajo upoštevati cilji, usmeritve in ukrepi, določeni v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Gorica (2017–2026).
7. člen 
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Gorica (2017–2026) je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Tolmin, Tumov drevored 17, 5220 Tolmin, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Gorica, Vipavska cesta 57, 5000 Nova Gorica, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Gorica (2017–2026).
8. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-348/2017
Ljubljana, dne 27. decembra 2017
EVA 2016-2330-0044
Mag. Dejan Židan l.r.
minister 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano