Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2017 z dne 29. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2017 z dne 29. 12. 2017

Kazalo

Št. 35405-6/2017-3 Ob-3727/17, Stran 3073
Občina Benedikt, Čolnikov trg 5, 2234 Benedikt (koncedent), na podlagi Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16 in 61/17 – GZ), Zakona o javno zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06, v nadaljevanju ZJZP), Odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Benedikt (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 20/2017) objavlja
javni razpis 
za podelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Benedikt
1. Naročnik – koncedent: Občina Benedikt, Čolnikov trg 5, 2234 Benedikt.
2. Predmet in obseg razpisa: predmet javnega razpisa je podelitev ene koncesije na področju odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Benedikt.
3. Koncesijski akt: Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Benedikt (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 20/2017).
4. Območje izvajanja dejavnosti: dejavnost se bo opravljala na območju Občine Benedikt.
5. Začetek in čas trajanja koncesije: koncesijsko razmerje se sklepa za določen čas 10 let. Koncesijsko razmerje se prične opravljati v najkrajšem možnem času, najkasneje pa v roku 90 dni od sklenitve koncesijske pogodbe.
6. Postopek izbire izvajalca: izvajalec se bo izbral na podlagi postopka konkurenčnega dialoga skladno s 46. členom Zakona o javno zasebnem partnerstvu. Prijave bo obravnavala razpisna komisija, ki jo imenuje župan in jo sestavljajo predsednik in dva člana. Koncesionarja bo izbrala občinska uprava z upravno odločbo na podlagi predloga komisije.
7. Kraj in čas dviga razpisne dokumentacije: razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletnih straneh Občine Benedikt (www.benedikt.si). Razpisna dokumentacija je na voljo zainteresiranim osebam brezplačno. Dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko dobijo kandidati preko elektronske pošte na naslovu: bina.sijanec@benedikt.si (kontaktna oseba: Bina Šijanec).
8. Kraj in rok za predložitev prijav: prijave so lahko oddajo po pošti ali osebno v vložišču na naslovu Občina Benedikt, Čolnikov trg 5, 2234 Benedikt, v času uradnih ur do roka določenega za oddajo prijav. Prijave morajo ne glede na način dostave (osebno ali po pošti) do vložišča prispeti do spodaj navedenega roka, sicer bodo štele za prepozne (prejemna teorija). Rok za oddajo prijav je 25. 1. 2018 do 10. ure. Prijave morajo kandidati oddati v zaprti ovojnici, na kateri mora biti vidna označba »Prijava – ne odpiraj«.
9. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati: za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa, morajo kandidati izpolnjevati naslednje pogoje:
– da so registrirani za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javne službe,
– da so organizacijsko, kadrovsko in tehnično usposobljeni za izvajanje javne službe,
– da razpolagajo s tehničnimi sredstvi za izvajanje javne službe, da imajo ustrezna dovoljenja za izvajanje dejavnosti, če so z zakonom predpisana.
Kandidati morajo izpolnjevati tudi druge ekonomske, kadrovske tehnične in druge pogoje določene z razpisno dokumentacijo.
10. Merila za izbiro najugodnejšega kandidata: ponudbe ponudnikov bodo ocenjene v skladu z naslednjimi merili: ponudbena cena, dodatne reference ponudnika, odzivni čas v primeru nujnih intervencij.
11. Pogoj za veljavnost vlog: kandidati morajo za veljavnost vloge predložiti finančno zavarovanje za resnost vloge, in sicer izvršnico v višini 5.000,00 EUR.
12. Kraj in čas odpiranja vlog: javno odpiranje ponudb bo 25. 1. 2018 ob 12. uri v prostorih Občine Benedikt, Čolnikov trg 5, 2234 Benedikt.
13. Rok v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu javnega razpisa: o izidu razpisa bodo kandidati pisno obveščeni predvidoma v roku 30 dneh od roka za oddajo končnih ponudb.
14. Prijava na razpis: kandidati lahko prijavo na razpis oddajo samo na originalni razpisni dokumentaciji ali dokumentaciji, ki ji je po vsebini enaka, na kateri je lahko samo ena kandidatura. Razpisno dokumentacijo je potrebno dosledno izpolniti in priložiti vse zahtevane priloge.
Občina Benedikt