Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2017 z dne 29. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2017 z dne 29. 12. 2017

Kazalo

Št. 330-18/2017 Ob-3718/17, Stran 3070
Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13), Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 – odl. US in 17/08), Odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v občini Krško (Uradni list RS, št. 72/11) in Odloka o proračunu občine Krško za leto 2018 (Uradni list RS, št. 86/16 in 38/17) objavlja Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško
javni razpis 
za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo v Občini Krško iz leta 2016
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo, in sicer ukrepov varstva divjadi in biomeliorativnih ukrepov (kot so: vzdrževanje pasišč, grmišč, gozdnih jas, mokrišč in remiz za malo divjad, vzdrževanje gozdnega roba, izdelava in vzdrževanje kaluž, sadnja in vzdrževanje plodonosnega drevja in grmovja, postavitev in vzdrževanje gnezdilnic, solnic in prež, v nadaljevanju: aktivnosti), izvajanje čistilnih akcij in čiščenje divjih odlagališč v posameznih loviščih, katerih lovna površina leži v občini. S tem se želi vzpodbuditi upravljavce lovišč k še boljšemu trajnostnemu gospodarjenju z divjadjo in loviščem. Sofinancirale se bodo aktivnosti, ki so se izvajale v letu 2016.
Aktivnosti se morajo izvajati v skladu s programi in načrti upravljanja z divjadjo, predpisi s področja lovstva, ohranjanja narave, varstva okolja in zaščite živali ter drugimi veljavnimi predpisi.
2. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Vlagatelj mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– je v Republiki Sloveniji registriran kot lovska družina,
– ima sklenjeno veljavno koncesijsko pogodbo za trajnostno gospodarjenje z divjadjo za lovišče, ki leži v občini Krško,
– ni v postopku prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskem postopku,
– ima poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve državi in občini.
3. Merila za dodelitev sredstev: vsak vlagatelj prejme sorazmerni del sredstev glede na lovno površino lovišča, ki leži v občini Krško. V primeru, da se sredstva ne porabijo, se ostanek sredstev prenese v naslednje proračunsko leto. Sredstva se dodelijo na osnovi opravljenih del, ki so dokazljiva z računi.
4. Višina sredstev: višina sredstev je 2.700,91 € (znesek sredstev, ki jih je prejela Občina Krško od koncesijske dajatve od lova za leto 2016 v višini 2.700,86 € in ostanek sredstev preteklih let). Sredstva so planirana v proračunu Občine Krško za leto 2018 na postavki: 5070-Trajnostno gospodarjenje z divjadjo.
5. Upravičeno obdobje: upravičeno obdobje financiranja je od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016. Priloženi računi o opravljenih aktivnostih naštetih v prvi točki tega razpisa morajo biti izdani v prej navedenem obdobju in priloženi k vlogi na javni razpis.
6. Način, čas in kraj oddaje prijav na javni razpis
Vloga s prilogami za dodelitev sredstev se odda v vložišče Občine Krško, ali po pošti na naslov: Občina Krško, Oddelek za gospodarske dejavnosti, CKŽ 14, 8270 Krško, najkasneje do 12. 2. 2018.
Na hrbtni strani ovojnice ali prednji strani levo zgoraj mora biti naveden naziv in naslov vlagatelja. Vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici in z obvezno navedbo razpisnega področja na prednji strani ovojnice:
– Ne odpiraj – JR – divjad;
– Ime lovišča na katerega se vloga nanaša, oziroma naziv lovske družine.
Nepravočasne vloge bodo zavržene.
7. Čas in kraj odpiranja prispelih vlog: odpiranje vlog bo v roku 10 dni po zaključku javnega razpisa v prostorih Občine Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško. Odpiranje vlog ni javno.
8. Odločanje v postopku razpisa
O dodelitvi sredstev bo upravičencem po tem razpisu odločeno z odločbo občinske uprave.
Odločba bo prosilcem posredovana v 30 dneh po odločitvi.
9. Dodatne informacije v zvezi z razpisom
Vse dodatne informacije v zvezi s tem javnim razpisom dobijo zainteresirani po tel. 07/498-13-19, vsak delovni dan od 8. do 14. ure oziroma e-pošti: magdalena.kroselj@krsko.si.
Pooblaščena oseba za dajanje informacij med javnim razpisom je Magdalena Krošelj.
Občina Krško