Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2017 z dne 29. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2017 z dne 29. 12. 2017

Kazalo

3874. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Škofja Loka (2017–2026), stran 12393.

  
Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in 77/16) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K 
o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Škofja Loka (2017–2026) 
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Škofja Loka (2017–2026), št. 03-15/17 z dne 6. 9. 2017, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2017 do 31. decembra 2026 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Kranj.
2. člen 
Gozdnogospodarska enota Škofja Loka, ki meri 10.279,20 ha, se nahaja v gozdnogospodarskem območju Kranj, v občini Škofja Loka, oziroma v katastrskih občinah Reteče, Godešič, Suha, Stari Dvor, Dorfarje, Pevno, Križna Gora, Stara Loka, Škofja Loka, Sopotnica, Zminec, Staniše, Ožbolt, Barbara, Draga in Puštal.
3. člen 
V gozdnogospodarski enoti Škofja Loka je s 1. januarjem 2017 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
1. lastništvo: 96,70 % zasebnih gozdov v lasti fizičnih ali pravnih oseb, 3,10 % državnih gozdov in 0,20 % gozdov lokalnih skupnosti;
2. površina: 6.643,04 ha, od katere je 5.815,10 ha večnamenskih gozdov, 650,11 ha gozdov s posebnim namenom, v katerih so ukrepi dovoljeni, 42,78 ha gozdov s posebnim namenom, v katerih ukrepi niso dovoljeni, in 135,05 ha varovalnih gozdov;
3. lesna zaloga: 311,2 m3/ha, od tega 138,2 m3/ha iglavcev in 173,0 m3/ha listavcev;
4. tekoči letni prirastek: 7,21 m3/ha, od tega 3,06 m3/ha iglavcev in 4,14 m3/ha listavcev.
4. člen 
(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Škofja Loka (2017–2026) je ob upoštevanju usmeritev iz gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarskega območja Kranj, izdelanega za obdobje od 1. januarja 2011 do 31. decembra 2020, ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov in pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski enoti Škofja Loka določeno, da so najbolj poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom:
– proizvodne funkcije na površini 5.700,16 ha,
– ekološke funkcije na površini 879,79 ha ter
– socialne funkcije na površini 1.255,62 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Škofja Loka (2017–2026) določeni cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen 
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Škofja Loka za obdobje od 1. januarja 2017 do 31. decembra 2026 določeni naslednji ukrepi:
– najvišji možni posek v višini 421.944 m3, od tega 198.301 m3 iglavcev in 223.643 m3 listavcev,
– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na površini 962,65 ha,
– nega mlajšega drogovnjaka na površini 106,51 ha,
– zaščita s tulci ali količenje s 7.910 kosi,
– odstranjevanje vzpenjavk na površini 1 ha, ter
– zaščita s premazom na 50,38 ha.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Škofja Loka (2017–2026) so določeni ukrepi in načini njihove izvedbe tudi na ravneh rastiščnogojitvenih razredov in odsekov.
6. člen 
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Škofja Loka v obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra 2026 se morajo upoštevati cilji, usmeritve in ukrepi, določeni v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Škofja Loka (2017–2026).
7. člen 
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Škofja Loka (2017–2026) je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Kranj, Cesta Staneta Žagarja 27b, 4000 Kranj, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Poljane, revirna pisarna Škofja Loka, Partizanska cesta 22, 4220 Škofja Loka, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Škofja Loka (2017–2026).
8. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-350/2017
Ljubljana, dne 27. decembra 2017
EVA 2016-2330-0047
 
Mag. Dejan Židan l.r.
minister 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano