Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2017 z dne 29. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2017 z dne 29. 12. 2017

Kazalo

3882. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Rog (2017–2026), stran 12399.

  
Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in 77/16) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K 
o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Rog (2017–2026) 
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Rog (2017–2026), št. 06-11/17 z dne 28. 8. 2017, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2017 do 31. decembra 2026 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Kočevje.
2. člen 
Gozdnogospodarska enota Rog, ki meri 4.018,21 ha, se nahaja v gozdnogospodarskem območju Kočevje, v občini Kočevje, oziroma v katastrskih občinah Rog, Rajhenav, Koprivnik, Resa in Nemška Loka.
3. člen 
V gozdnogospodarski enoti Rog je s 1. januarjem 2017 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
1. lastništvo: 1,7 % zasebnih gozdov v lasti fizičnih ali pravnih oseb, 89,9 % državnih gozdov ter 8,4 % gozdov lokalnih skupnosti;
2. površina: 3.709,50 ha, od katere je 3.549,77 ha večnamenskih gozdov ter 159,73 gozdov s posebnim namenom, v katerih ukrepi niso dovoljeni;
3. lesna zaloga: 331,6 m3/ha, od tega 113,9 m3/ha iglavcev in 217,7 m3/ha listavcev;
4. tekoči letni prirastek: 8,22 m3/ha, od tega 3,27 m3/ha iglavcev in 4,95 m3/ha listavcev.
4. člen 
(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Rog (2017–2026) je ob upoštevanju usmeritev iz gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarskega območja Kočevje, izdelanega za obdobje od 1. januarja 2011 do 31. decembra 2020, ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov in pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski enoti Rog določeno, da so najbolj poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom:
– proizvodne funkcije na površini 3.267,12 ha,
– ekološke funkcije na površini 583,66 ha ter
– socialne funkcije na površini 178,29 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Rog (2017–2026) določeni cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen 
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Rog za obdobje od 1. januarja 2017 do 31. decembra 2026 določeni naslednji ukrepi:
– najvišji možni posek v višini 240.000 m3, od tega 82.500 m3 iglavcev in 157.500 m3 listavcev,
– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na površini 551,9 ha,
– nega mlajšega drogovnjaka na površini 62,72 ha,
– zaščita z ograjo v skupni dolžini 2.000 m,
– vzdrževanje 6.250 m zaščitnih ograj,
– vzdrževanje 18,2 ha grmišč in 11,9 ha travinj,
– vzdrževanje 20 vodnih površin,
– sadnja 115 in vzdrževanje 30 plodonosnih dreves,
– ostala biomeliorativna dela na skupni površini 2,2 ha,
– osnovanje pasišč v gozdu na površini 9,5 ha,
– naravni razvoj biotopov na 303,36 ha,
– vzdrževanje 5.000 m stez ter
– 100 dni ostalega varstva oziroma varstva pred podlubniki.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Rog (2017–2026) so določeni ukrepi in načini njihove izvedbe tudi na ravneh rastiščnogojitvenih razredov in odsekov.
6. člen 
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Rog v obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra 2026 se morajo upoštevati cilji, usmeritve in ukrepi, določeni v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Rog (2017–2026).
7. člen 
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Rog (2017–2026) je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Kočevje, Rožna ulica 39, 1330 Kočevje, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Rog, Rožna ulica 39, 1330 Kočevje, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Rog (2017–2026).
8. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-359/2017
Ljubljana, dne 27. decembra 2017
EVA 2016-2330-0056
 
Mag. Dejan Židan l.r.
minister 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano