Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2017 z dne 29. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2017 z dne 29. 12. 2017

Kazalo

3871. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Ljutomer (2016–2025), stran 12391.

  
Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in 77/16) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K 
o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Ljutomer (2016–2025) 
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Ljutomer (2016–2025), št. 13-5/2016 z dne 10. 10. 2017, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2016do 31. decembra 2025 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Murska Sobota.
2. člen 
Gozdnogospodarska enota Ljutomer, ki meri 17.878,71 ha, se nahaja v gozdnogospodarskem območju Murska Sobota, v občinah Križevci, Ljutomer, Razkrižje, Sveti Jurij in Veržej, oziroma v katastrskih občinah Krištanci, Grlava, Krapje, Mota, Cven, Babinci, Noršinci, Precetinci, Kuršinci, Bučkovci, Drakovci, Moravci, Godemarci, Radoslavci, Branoslavci, Cezanjevci, Ljutomer, Kamenščak, Stara cesta, Desnjak, Mekotnjak, Radomerje, Gresovščak, Plešivica, Ilovci, Slamnjak, Rinčetova Graba, Nunska Graba, Presika, Stročja vas, Pristava, Globoka, Vučja vas, Bučečovci, Stara Nova vas, Iljaševci, Križevci, Lukavci, Ključarovci, Boreci, Logarovci, Berkovci, Zasadi, Veščica, Razkrižje, Šafarsko, Gibina, Bunčani, Veržej in Bolehnečici.
3. člen 
V gozdnogospodarski enoti Ljutomer je s 1. januarjem 2016 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
1. lastništvo: 89,3 % zasebnih gozdov v lasti fizičnih ali pravnih oseb, 10,1 % državnih gozdov ter 0,6 % gozdov lokalnih skupnosti;
2. površina: 4.315,71 ha, od katere je 2.950,75 ha večnamenskih gozdov, 524,99 ha gozdov s posebnim namenom, v katerih so ukrepi dovoljeni, 20,59 ha gozdov s posebnim namenom, v katerih ukrepi niso dovoljeni, in 819,38 ha varovalnih gozdov;
3. lesna zaloga: 338 m3/ha, od tega 38 m3/ha iglavcev in 300 m3/ha listavcev;
4. tekoči letni prirastek: 8,7 m3/ha, od tega 0,94 m3/ha iglavcev in 7,76 m3/ha listavcev.
4. člen 
(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Ljutomer (2016–2025) je ob upoštevanju usmeritev iz gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarskega območja Murska Sobota, izdelanega za obdobje od 1. januarja 2011 do 31. decembra 2020, ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov in pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski enoti Ljutomer določeno, da so najbolj poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom:
– proizvodne funkcije na površini 3.563,81 ha,
– ekološke funkcije na površini 900,79 ha ter
– socialne funkcije na površini 117,02 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Ljutomer (2016–2025) določeni cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen 
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Ljutomer za obdobje od 1. januarja 2016 do 31. decembra 2025 določeni naslednji ukrepi:
– najvišji možni posek v višini 284.036 m3, od tega 30.772 m3 iglavcev in 253.264 m3 listavcev,
– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na površini 383,97 ha,
– nega drogovnjaka na površini 50,01 ha,
– ostala biomeliorativna dela 1,06 ha in vzdrževanje grmišč in obrežij 2 ha,
– vzdrževanje dveh vodnih virov in kalov,
– sajenje 800 plodonosnih dreves in grmovnic,
– postavitev 65 gnezdilnic,
– osnovanje pasišč v gozdu na 0,2 ha,
– ohranjanje 140 biotopov oz zatočišč,
– ohranjanje biotopov s sečnjo 50 m3 in nego 1 ha,
– naravni razvoj biotopov na 317 m3 in puščanje 330 m3 stoječe biomase,
– odstranjevanje vzpenjavk na 10,02 ha,
– premazovanje vršičkov na 2,22 ha,
– zaščita s količenjem 9.000 količki ter zaščita z 8.410 tulci oziroma mrežo.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Ljutomer (2016–2025) so določeni ukrepi in načini njihove izvedbe tudi na ravneh rastiščnogojitvenih razredov in odsekov.
6. člen 
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Ljutomer v obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra 2025 se morajo upoštevati cilji, usmeritve in ukrepi, določeni v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Ljutomer (2016–2025).
7. člen 
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Ljutomer (2016–2025) je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Murska Sobota, Arh. Novaka 17, 9000 Murska Sobota, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Radenci, izpostava Ljutomer, Kolodvorska 16, 9240 Ljutomer, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Ljutomer (2016–2025).
8. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-372/2017
Ljubljana, dne 27. decembra 2017
EVA 2016-2330-0023
Mag. Dejan Židan l.r.
minister 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano