Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2017 z dne 29. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2017 z dne 29. 12. 2017

Kazalo

3889. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Polenšak (2017–2026), stran 12405.

  
Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in 77/16) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K 
o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Polenšak (2017–2026) 
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Polenšak (2017–2026), št. 12-35/17 z dne 14. 9. 2017, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2017do 31. decembra 2026 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Maribor.
2. člen 
Gozdnogospodarska enota Polenšak, ki meri 11.817,59 ha, se nahaja v gozdnogospodarskem območju Maribor, v občinah Dornava, Gorišnica, Juršinci, Markovci in Sv. Andraž v Slovenskih Goricah, oziroma v katastrskih občinah Polenšak, Bratislavci, Polenci, Prerad, Tibolci, Slomi, Mezgovci, Dornava, Zagojiči, Moškanjci, Gorišnica, Zamušani, Formin, Gajevci, Mala vas, Muretinci, Grlinci, Zagorci, Senčak, Sakušak, Bodkovci, Juršinci, Dragovič, Gradiščak, Mostje, Kukava, Rotman, Hlaponci, Borovci, Prvenci, Sobetinci, Stojnci, Bukovci, Novinci, Slavšina in Rjavci.
3. člen 
V gozdnogospodarski enoti Polenšak je s 1. januarjem 2017 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
1. lastništvo: 92,2 % zasebnih gozdov v lasti fizičnih ali pravnih oseb ter 7,8 % državnih gozdov;
2. površina: 2.734,00 ha, od katere je 2.208,30 ha večnamenskih gozdov, 118,91 ha gozdov s posebnim namenom, v katerih so ukrepi dovoljeni, 28,99 ha gozdov s posebnim namenom, v katerih ukrepi niso dovoljeni, in 377,80 ha varovalnih gozdov;
3. lesna zaloga: 339,3 m3/ha, od tega 48,0 m3/ha iglavcev in 291,3 m3/ha listavcev;
4. tekoči letni prirastek: 8,86 m3/ha, od tega 1,12 m3/ha iglavcev in 7,73 m3/ha listavcev.
4. člen 
(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Polenšak (2017–2026) je ob upoštevanju usmeritev iz gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarskega območja Maribor, izdelanega za obdobje od 1. januarja 2011 do 31. decembra 2020, ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov in pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski enoti Polenšak določeno, da so najbolj poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom:
– proizvodne funkcije na površini 2.147,45 ha,
– ekološke funkcije na površini 621,94 ha ter
– socialne funkcije na površini 27,11 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Polenšak (2017–2026) določeni cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen 
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Polenšak za obdobje od 1. januarja 2017 do 31. decembra 2026 določeni naslednji ukrepi:
– najvišji možni posek v višini 175.609 m3, od tega 22.383 m3 iglavcev in 153.226 m3 listavcev,
– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na površini 346,39 ha,
– nega mlajšega drogovnjaka na površini 16,40 ha,
– zaščita s tulci ali količenje s 38.829 kosi,
– vzdrževanje 0,38 ha grmišč in
– ostala biomeliorativna dela v skupnem trajanju 70,72 dni.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Polenšak (2017–2026) so določeni ukrepi in načini njihove izvedbe tudi na ravneh rastiščnogojitvenih razredov in odsekov.
6. člen 
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Polenšak v obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra 2026 se morajo upoštevati cilji, usmeritve in ukrepi, določeni v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Polenšak (2017–2026).
7. člen 
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Polenšak (2017–2026) je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Maribor, Tyrševa 15, 2000 Maribor, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Ptuj, Zoisova pot 5, 2250 Ptuj, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Polenšak (2017–2026).
8. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-368/2017
Ljubljana, dne 27. decembra 2017
EVA 2016-2330-0065
 
Mag. Dejan Židan l.r.
minister 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano