Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2017 z dne 29. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2017 z dne 29. 12. 2017

Kazalo

3922. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, stran 12472.

  
Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12 in 18/17) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 21. decembra 2017 sprejel
S P R E M E M B E   I N   D O P O L N I T V E   P O S L O V N I K A 
Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica 
1. člen 
V Poslovniku Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 108/12 in 77/16) se prvi odstavek 49. člena spremeni tako, da se glasi:
»(1) Zaradi zagotavljanja javnosti dela mestnega sveta, dokumentiranja in priprave zapisnikov sej se potek seje snema na elektronski nosilec zvoka in slike. Pri tem se javnost zagotavlja z neposrednim prenosom zvoka in slike na svetovnem spletu in preko izbranega izvajalca TV programa, ki se izbere v skladu s predpisi o javnem naročanju.«.
Za prvim odstavkom 49. člena so doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Z namenom zagotavljanja obveščenosti javnosti glede vsebine predstavljenih stališč na sejah mestnega sveta zaradi odprtosti delovanja javne oblasti in z namenom zagotavljanja nadzora javnosti nad delovanjem oblasti, se zvočni in slikovni posnetek seje iz prejšnjega odstavka tega člena objavi na spletni strani Mestne občine Nova Gorica, in sicer do sprejetja zapisnika te seje. Po potrditvi zapisnika postane posnetek del dokumentarnega gradiva in ni več neposredno dostopen javnosti.«.
Dosedanji drugi do četrti odstavek 49. člena se preštevilčijo in postanejo tretji do peti odstavek.
Dosedanji tretji odstavek 49. člena, ki je postal četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Zvočni in slikovni zapis iz prvega ter zvočni zapis iz tretjega odstavka tega člena se hranita še eno leto po izteku mandata mestnega sveta, in sicer v sejnem dosjeju. V tem času imajo pravico do vpogleda v zapise v prostorih občinske uprave mestni svetniki, člani nadzornega odbora in župan. Javnost v tem času dostopa do posnetkov za javnost odprtih sej v obsegu in na način iz prvega in drugega odstavka tega člena, po umiku posnetka s spletne strani pa po določbah zakona, ki ureja dostop do informacij javnega značaja.«.
2. člen 
Te spremembe in dopolnitve poslovnika začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-17/2012-21
Nova Gorica, dne 21. decembra 2017
 
Župan 
Mestne občine Nova Gorica 
Matej Arčon l.r.