Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2017 z dne 29. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2017 z dne 29. 12. 2017

Kazalo

3879. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Trbovlje-Zagorje (2017–2026), stran 12397.

  
Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 –ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in 77/16) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K 
o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Trbovlje-Zagorje (2017–2026) 
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Trbovlje-Zagorje (2017–2026), št. 04-90/17 z dne 15. 9. 2017, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2017do 31. decembra 2026 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Ljubljana.
2. člen 
Gozdnogospodarska enota Trbovlje-Zagorje, ki meri 6.180,33 ha, se nahaja v gozdnogospodarskem območju Ljubljana, v občinah Trbovlje in Zagorje, oziroma v katastrskih občinah Knezdol, Čeče, Ojstro, Trbovlje, Vrhe I, Čebine, Prapreče, Bevško, Kotredež, Potoška vas, Zagorje-mesto, Zagorje in Vrhe II.
3. člen 
V gozdnogospodarski enoti Trbovlje-Zagorje je s 1. januarjem 2017 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
1. lastništvo: 72,4 % zasebnih gozdov v lasti fizičnih ali pravnih oseb, 25,8 % državnih gozdov ter 1,8 % gozdov lokalnih skupnosti;
2. površina: 3.687,19 ha, od katere je 2.613,83 ha večnamenskih in 1.073,36 ha varovalnih gozdov;
3. lesna zaloga: 312,4 m3/ha, od tega 114,9 m3/ha iglavcev in 197,5 m3/ha listavcev;
4. tekoči letni prirastek: 7,47 m3/ha, od tega 2,83 m3/ha iglavcev in 4,64 m3/ha listavcev.
4. člen 
(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Trbovlje-Zagorje (2017–2026) je ob upoštevanju usmeritev iz gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarskega območja Ljubljana, izdelanega za obdobje od 1. januarja 2011 do 31. decembra 2020, ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov in pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski enoti Trbovlje-Zagorje določeno, da so najbolj poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom:
– proizvodne funkcije na površini 1.211,76 ha,
– ekološke funkcije na površini 2.343,53 ha ter
– socialne funkcije na površini 1.850,41 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Trbovlje-Zagorje (2017–2026) določeni cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen 
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Trbovlje-Zagorje za obdobje od 1. januarja 2017 do 31. decembra 2026 določeni naslednji ukrepi:
– najvišji možni posek v višini 198.900 m3, od tega 80.676 m3 iglavcev in 118.224 m3 listavcev,
– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na površini 233,15 ha ter
– nega mlajšega drogovnjaka na površini 142,35 ha.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Trbovlje-Zagorje (2017–2026) so določeni ukrepi in načini njihove izvedbe tudi na ravneh rastiščnogojitvenih razredov in odsekov.
6. člen 
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Trbovlje-Zagorje v obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra 2026 se morajo upoštevati cilji, usmeritve in ukrepi, določeni v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Trbovlje-Zagorje (2017–2026).
7. člen 
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Trbovlje-Zagorje (2017–2026) je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Ljubljana, Tržaška c. 2, 1000 Ljubljana, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Zagorje, ulica 9. avgusta 78a, Zagorje, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Trbovlje-Zagorje (2017–2026).
8. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-355/2017
Ljubljana, dne 27. decembra 2017
EVA 2016-2330-0052
Mag. Dejan Židan l.r.
minister 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano