Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2017 z dne 29. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2017 z dne 29. 12. 2017

Kazalo

3886. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Ljubno (2017–2026), stran 12403.

  
Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in 77/16) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K 
o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Ljubno (2017–2026) 
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Ljubno (2017–2026), št. 10-05/17 z dne 19. 9. 2017, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2017do 31. decembra 2026 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Nazarje.
2. člen 
Gozdnogospodarska enota Ljubno, ki meri 7.433,44 ha, se nahaja v gozdnogospodarskem območju Nazarje, v občinah Ljubno in Gornji Grad, oziroma v katastrskih občinah Primož pri Ljubnem, Ter, Ljubno, Savina, Radmirje in Florjan pri Gornjem Gradu.
3. člen 
V gozdnogospodarski enoti Ljubno je s 1. januarjem 2017 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
1. lastništvo: 99,5 % zasebnih gozdov v lasti fizičnih ali pravnih oseb, 0,4 % državnih gozdov ter 0,1 % gozdov lokalnih skupnosti;
2. površina: 5.717,83 ha, od katere je 5.044,97 ha večnamenskih gozdov, 506,95 ha gozdov s posebnim namenom, v katerih so ukrepi dovoljeni, ter 165,91 ha varovalnih gozdov;
3. lesna zaloga: 379,1 m3/ha, od tega 307,5 m3/ha iglavcev in 71,6 m3/ha listavcev;
4. tekoči letni prirastek: 9,76 m3/ha, od tega 7,66 m3/ha iglavcev in 2,11 m3/ha listavcev.
4. člen 
(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Ljubno (2017–2026) je ob upoštevanju usmeritev iz gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarskega območja Nazarje, izdelanega za obdobje od 1. januarja 2011 do 31. decembra 2020, ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov in pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski enoti Ljubno določeno, da so najbolj poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom:
– proizvodne funkcije na površini 5.106,8 ha,
– ekološke funkcije na površini 1.897 ha ter
– socialne funkcije na površini 488 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Ljubno (2017–2026) določeni cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen 
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Ljubno za obdobje od 1. januarja 2017 do 31. decembra 2026 določeni naslednji ukrepi:
– najvišji možni posek v višini 423.281 m3, od tega 357.435 m3 iglavcev in 65.846 m3 listavcev,
– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na površini 337,85 ha,
– nega mlajšega drogovnjaka na površini 56,45 ha,
– nega prebiralnega gozda na 0,5 ha,
– zaščita s premazom na 37,24 ha,
– zaščita s 15.360 tulci ali količki,
– zaščita z 200 m ograje,
– vzdrževanje 7,8 ha travinj,
– 9,75 dni vzdrževanja vodnih površin,
– 1,63 dni sadnje plodonosnega drevja ter
– nega in ohranjanje biotopov na 7,22 ha.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Ljubno (2017–2026) so določeni ukrepi in načini njihove izvedbe tudi na ravneh rastiščnogojitvenih razredov in odsekov.
6. člen 
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Ljubno v obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra 2026 se morajo upoštevati cilji, usmeritve in ukrepi, določeni v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Ljubno (2017–2026).
7. člen 
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Ljubno (2017–2026) je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Nazarje, Savinjska cesta 4, 3331 Nazarje, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Gornji Grad, revirna pisarna Ljubno, Cesta v Rastke 60, 3333 Ljubno ob Savinji, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Ljubno (2017–2026).
8. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-365/2017
Ljubljana, dne 27. decembra 2017
EVA 2016-2330-0062
Mag. Dejan Židan l.r.
minister 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano