Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2017 z dne 29. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2017 z dne 29. 12. 2017

Kazalo

3877. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Dobrova (2017–2026), stran 12396.

  
Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in 77/16) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K 
o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Dobrova (2017–2026) 
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Dobrova (2017–2026), št. 04-51/17 z dne 15. 9. 2017, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2017do 31. decembra 2026 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Ljubljana.
2. člen 
Gozdnogospodarska enota Dobrova, ki meri 8.288,72 ha, se nahaja v gozdnogospodarskem območju Ljubljana, v občinah Dobrova-Polhov Gradec in Horjul, oziroma v katastrskih občinah Šujica, Butajnova, Šentjošt, Dobrova, Podsmreka, Žažar, Vrzdenec, Horjul in Zaklanec.
3. člen 
V gozdnogospodarski enoti Dobrova je s 1. januarjem 2017 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
1. lastništvo: 97,6 % zasebnih gozdov v lasti fizičnih ali pravnih oseb, 2,3 % državnih gozdov ter 0,1 % gozdov lokalnih skupnosti;
2. površina: 4.971,03 ha, od katere je 4.926,33 ha večnamenskih gozdov ter 44,7 ha varovalnih gozdov;
3. lesna zaloga: 282,4 m3/ha, od tega 104,0 m3/ha iglavcev in 178,4 m3/ha listavcev;
4. tekoči letni prirastek: 7,44 m3/ha, od tega 2,50 m3/ha iglavcev in 4,94 m3/ha listavcev.
4. člen 
(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Dobrova (2017–2026) je ob upoštevanju usmeritev iz gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarskega območja Ljubljana, izdelanega za obdobje od 1. januarja 2011 do 31. decembra 2020, ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov in pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski enoti Dobrova določeno, da so najbolj poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom:
– proizvodne funkcije na površini 2.168,88 ha,
– ekološke funkcije na površini 2.148,72 ha ter
– socialne funkcije na površini 376,06 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Dobrova (2017–2026) določeni cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen 
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Dobrova za obdobje od 1. januarja 2017 do 31. decembra 2026 določeni naslednji ukrepi:
– najvišji možni posek v višini 248.831 m3, od tega 96.708 m3 iglavcev in 152.123 m3 listavcev,
– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na površini 235,61 ha, ter
– nega mlajšega drogovnjaka na površini 112,37 ha.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Dobrova (2017–2026) so določeni ukrepi in načini njihove izvedbe tudi na ravneh rastiščnogojitvenih razredov in odsekov.
6. člen 
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Dobrova v obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra 2026 se morajo upoštevati cilji, usmeritve in ukrepi, določeni v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Dobrova (2017–2026).
7. člen 
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Dobrova (2017–2026) je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Ljubljana, Tržaška c. 2, 1000 Ljubljana, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Ljubljana, na sedežu revirjev Horjul in Dobrova, Zaklanec 2c (Gasilski dom), 1354 Horjul, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Dobrova (2017–2026).
8. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-352/2017
Ljubljana, dne 27. decembra 2017
EVA 2016-2330-0050
Mag. Dejan Židan l.r.
minister 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano