Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2017 z dne 29. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2017 z dne 29. 12. 2017

Kazalo

3887. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Plešivec (2017–2026), stran 12404.

  
Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in 77/16) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K 
o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Plešivec (2017–2026) 
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Plešivec (2017–2026), št. 11-04/17 z dne 7. 9. 2017, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2017do 31. decembra 2026 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Slovenj Gradec.
2. člen 
Gozdnogospodarska enota Plešivec, ki meri 11.336,60 ha, se nahaja v gozdnogospodarskem območju Slovenj Gradec, v občini Slovenj Gradec oziroma v katastrskih občinah Vrhe, Sele, Stari trg, Šmartno pri Slovenj Gradcu, Podgorje, Zgornji Razbor, Spodnji Razbor, Veluna, Graška Gora, Vodriž, Šmiklavž in Dobrava.
3. člen 
V gozdnogospodarski enoti Plešivec je s 1. januarjem 2017 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
1. lastništvo: 79,6 % zasebnih gozdov v lasti fizičnih ali pravnih oseb ter 20,4 % državnih gozdov;
2. površina: 6.980,63 ha, od katere je 6.667,41 ha večnamenskih gozdov in 313,22 ha varovalnih gozdov;
3. lesna zaloga: 379,9 m3/ha, od tega 314,1 m3/ha iglavcev in 65,8 m3/ha listavcev;
4. tekoči letni prirastek: 9,29 m3/ha, od tega 7,25 m3/ha iglavcev in 2,04 m3/ha listavcev.
4. člen 
(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Plešivec (2017–2026) je ob upoštevanju usmeritev iz gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarskega območja Slovenj Gradec, izdelanega za obdobje od 1. januarja 2011 do 31. decembra 2020, ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov in pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski enoti Plešivec določeno, da so najbolj poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom:
– proizvodne funkcije na površini 6.483,18 ha,
– ekološke funkcije na površini 3.799,31 ha ter
– socialne funkcije na površini 1.965,24 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Plešivec (2017–2026) določeni cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen 
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Plešivec za obdobje od 1. januarja 2017 do 31. decembra 2026 določeni naslednji ukrepi:
– najvišji možni posek v višini 488.737 m3, od tega 402.908 m3 iglavcev in 85.829 m3 listavcev,
– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na površini 1.580,85 ha, od tega obžetev na 172,16 ha,
– nega mlajšega drogovnjaka na površini 417,9 ha,
– zaščita s tulci in mrežo v 107.100 kosih,
– vzdrževanje grmišč in obrežij na 21,36 ha,
– vzdrževanje pašnikov in travnikov v gozdu 33 ha,
– sadnja plodonosnega drevja s 2.210 kosi,
– ohranjanje biotopov s sečnjo 500 m3 ter nego na 48,38 ha.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Plešivec (2017–2026) so določeni ukrepi in načini njihove izvedbe tudi na ravneh rastiščnogojitvenih razredov in odsekov.
6. člen 
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Plešivec v obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra 2026 se morajo upoštevati cilji, usmeritve in ukrepi, določeni v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Plešivec (2017–2026).
7. člen 
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Plešivec (2017–2026) je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Slovenj Gradec, Vorančev trg 1, 2380 Slovenj Gradec, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Slovenj Gradec, Celjska cesta 7, 2380 Slovenj Gradec, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Plešivec (2017–2026).
8. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-366/2017
Ljubljana, dne 27. decembra 2017
EVA 2016-2330-0063
Mag. Dejan Židan l.r.
minister 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano