Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2017 z dne 29. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2017 z dne 29. 12. 2017

Kazalo

3913. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Lendava, stran 12459.

  
Na podlagi določb VI. poglavja Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85 – popr., 33/89, Uradni list RS, št. 24/92 – odl. US, 44/97 – ZSZ in 101/13 – ZDavNepr; ZSZ 1984), 218. in 218.a do 218.d člen Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odločba US, 120/06 – odločba US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odločba US, 57/12 in 101/13 – ZDavNepr, 47/04), Zakona o izvrševanju proračuna RS za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, št. 96/15, 46/16 in 80/16 – ZIPRS1718) in 403. do 406. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11, 32/12, 94/12, 101/13 – ZDavNepr, 111/13, 25/14 – ZFU, 40714 – ZIN-B, 90/14, 91/15, 93/16) ter na podlagi 18. člena Statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 32/17) na 18. redni seji dne 22. 12. 2017 sprejel
O D L O K 
o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Lendava 
I. SPLOŠNA DOLOČILA 
1. člen 
Ta odlok določa območja, na katerih se v Občini Lendava plačuje nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (v nadaljnjem besedilu: nadomestilo), zavezance za plačilo, merila za določitev višine nadomestila ter merila za oprostitev plačila nadomestila.
2. člen 
Nadomestilo se odmerja zavezancu na podlagi odločbe pristojnega davčnega organa, glede na lego nepremičnine. Davčni organ izda odločbo po uradni dolžnosti na podlagi predpisa, ki ureja davčni postopek, tega odloka in sklepa o vrednosti točke, veljavne na dan 1. januarja leta, za katero se odmerja nadomestilo. Davčni organ izda odločbo na podlagi podatkov, ki mu jih posreduje občinska uprava Občine Lendava do 31. marca za tekoče leto oziroma v roku treh mesecev po prejemu podatkov.
Če se med letom spremeni zavezanec za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, ima zavezanec, ki mu je bila izdana odločba, v 15 dneh po spremembi, od davčnega organa pravico zahtevati, da se odločba spremeni tako, da se njegova obveznost zmanjša in se novemu zavezancu določi sorazmeren znesek nadomestila.
Nadomestilo plačujejo zavezanci v dveh obrokih. Datum zapadlosti posameznega obroka predlaga davčnemu organu občinska uprava Občine Lendava.
II. OPREDELITEV POJMOV 
3. člen 
Zavezanec za plačilo nadomestila je lastnik ali neposredni uporabnik zemljišča oziroma stavbe ali dela stavbe oziroma drugega objekta (imetnik pravice razpolaganja oziroma lastnik, najemnik stanovanja oziroma poslovnega prostora). V primeru, če do dogovora glede obveznosti plačila nadomestila med lastnikom in neposrednim uporabnikom stavbnega zemljišča ne pride, je za obveznost plačila nadomestila odgovoren lastnik stavbnega zemljišča.
V primeru solastništva je zavezanec za plačevanje nadomestila le tisti od solastnikov, ki je neposredni uporabnik stavbnega zemljišča oziroma tisti, za katerega se solastniki dogovorijo. Odločba o odmeri nadomestila se praviloma izda večinskemu solastniku oziroma enemu od solastnikov, če jih je več v istem deležu oziroma na zahtevo solastnika tudi vsakemu solastniku posebej. V primeru, da do dogovora med solastniki o zavezancu ne pride, se nadomestilo odmeri vsakemu solastniku sorazmerno z njegovim lastniškim deležem.
4. člen 
Na območju Občine Lendava se odmerja in plačuje nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč, ki so lahko zazidana stavbna zemljišča (pozidana) in nezazidana stavbna zemljišča (zazidljiva).
5. člen 
Za zazidana stavbna zemljišča po tem členu se štejejo tista zemljišča, na katerih so gradbene parcele z zgrajenimi stavbami in gradbenimi inženirskimi objekti, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture in tista zemljišča, na katerih se je na podlagi dokončnega gradbenega dovoljenja začelo z gradnjo stavb in gradbenih inženirskih objektov, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture. Če določena stavba gradbene parcele še nima določene, se do njene določitve za zazidano stavbno zemljišče šteje tisti del površine zemljiške parcele, na kateri stoji takšna stavba (fundus), pomnožena s faktorjem 1.5, preostali del površine takšne zemljiške parcele pa se šteje za nezazidano stavbno zemljišče.
Objekti gospodarske javne infrastrukture so tisti gradbeno inženirski objekti, ki tvorijo omrežje, ki služi določeni vrsti gospodarske javne službe državnega ali lokalnega pomena ali tvorijo omrežje, ki je v javno korist.
6. člen 
Za nezazidana stavbna zemljišča se štejejo tista zemljišča, za katera je z izvedbenim prostorskim aktom določeno, da je na njih dopustna gradnja stanovanjskih in poslovnih stavb, ki niso namenjene za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave in da je na njih dopustna gradnja gradbenih inženirskih objektov, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture in tudi niso namenjeni za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave.
III. OBMOČJA, NA KATERIH SE PLAČUJE NADOMESTILO 
7. člen 
Nadomestilo se plačuje na celotnem območju Občine Lendava. Nadomestilo se plačuje za zazidana in nezazidana stavbna zemljišča (gradbene parcele) na območjih z oznako:
PUP ML: v mejah ureditvenega območja mesta Lendave (mesto Lendava),
PUP ND: v mejah ureditvenih območij ostalih strnjenih naselji v Občini Lendava (nižinski del),
PUP GD: območja razpršene gradnje, v katero spadajo tudi vinorodni okoliši, ki se vsa nahajajo znotraj meja, v prostorskih sestavinah planskih aktov opredeljenih območij stavbnih zemljišč v Občini Lendava (gričevnat del).
Grafične karte s prikazom navedenih območij so izdelane na katastrski podlagi digitalnega katastrskega načrta. Zavezancu se na njegovo zahtevo omogoči vpogled v grafične karte na sedežu občinske uprave Občine Lendava.
IV. MERILA ZA DOLOČITEV VIŠINE NADOMESTILA 
8. člen 
Za določitev višine nadomestila se upoštevajo naslednja merila:
1. opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi in drugimi objekti in napravami ter dejanska možnost priključitve na te objekte in naprave,
2. lega in namembnost stavbnega zemljišča iz 10. člena tega odloka,
3. izjemne ugodnosti v zvezi s pridobivanjem dohodka v gospodarskih dejavnostih,
4. večje motnje pri uporabi zemljišč.
9. člen 
Opremljenost stavbnega zemljišča (zazidanega in nezazidanega) s komunalnimi in drugimi objekti in napravami individualne in skupne rabe in možnosti priključka na te objekte in naprave se ovrednotijo z naslednjimi točkami:
Opremljenost
Število točk
1. cesta (protiprašna cestna površina)
10
2. javna razsvetljava
10
3. vodovodno omrežje
15
4. električno omrežje
15
5. kanalizacijsko omrežje
15
6. telekomunikacijsko omrežje
10
7. urejeni pločniki (asfalt, tlakovci)
10
8. plinovodno omrežje
10
Pri izračunu nadomestila po prejšnjem odstavku tega člena se upošteva tudi možnost priklopa oziroma možnost uporabe omrežja, če je priklop na omrežje možen v razdalji 50 m ali manj od meje stavbnega zemljišča.
10. člen 
Pri merilu glede na lego in namen uporabe se ta del nadomestila za stavbna zemljišča (zazidana in nezazidana) obračunava po naslednji tabeli:
LEGA ZEMLJIŠČA (območja)
NAMEN UPORABE
Stanovanjski
Neprofitne dejavnosti
Ostale profitne dejavnosti
Proizvodnja (po IPPC, BAT, pridobivanje energentov, rudarstvo, skladiščenje kmetijskih izdelkov, prodaja naftnih derivatov)
Vinske kleti, zidanice
PUP ML
40
50
100
1.500
50
PUP ND
30
40
80
1.000
40
PUP GD
20
30
60
500
30
11. člen 
Podatek o dejanski rabi objekta in površini, na podlagi katere se določa nadomestilo, je podatek iz Registra nepremičnin (v nadaljnjem besedilu: REN).
Kot površina stanovanjskega objekta, od katere se določa nadomestilo, se upošteva uporabna površina stavbe ali dela stavbe iz REN.
Kot površina vinske kleti ali zidanice, od katere se določa nadomestilo, se upošteva neto tlorisna površina stavbe ali dela stavbe iz REN.
Med poslovno površino se šteje neto tlorisna površina poslovnih prostorov iz REN in neto tlorisna površina vseh prostorov, ki so funkcionalno povezani s poslovnim prostorom, v katerih se opravlja dejavnost.
12. člen 
Pri posameznih dejavnostih se pri uporabi stavbnega zemljišča lahko upoštevajo izjemne ugodnosti v zvezi s pridobivanjem dohodka v gospodarskih dejavnostih, kar je posledica izjemno ugodne lokacije gradbene parcele. Izjemne ugodnosti v zvezi s pridobivanjem dohodka v gospodarskih dejavnostih ugotovi Občinski svet Občine Lendava s svojim aktom, v katerem določi način povišanja vrednosti nadomestila zaradi izjemnih ugodnosti v zvezi s pridobivanjem dohodka v gospodarskih dejavnostih.
13. člen 
Kriterij večjih motenj pri uporabi zemljišč se lahko upošteva za stavbna zemljišča, ki se uporabljajo za stanovanjske namene. Večje motnje pri uporabi zemljišč ugotovi Občinski svet Občine Lendava s svojim aktom, v katerem določi način zmanjšanja vrednosti nadomestila zaradi večjih motenj pri uporabi stavbnega zemljišča.
V. DOLOČANJE VIŠINE NADOMESTILA 
14. člen 
Vrednost točke za izračun nadomestila na območju Občine Lendava na predlog župana določi občinski svet s sklepom za vsako leto posebej. V primeru, da vrednost točke za prihodnje leto ni določena, velja za izračun zadnja veljavna vrednost točke, ki jo je s sklepom sprejel občinski svet.
15. člen 
Višina nadomestila se določi po naslednji formuli:
Nadomestilo = površina x višina točk x vrednost točke x korekcijski faktor K x 12 (št. mesecev)
Korekcijski faktorji, ki se upoštevajo pri izračunu nadomestila so naslednji:
– za vinske kleti in zidanice, ki so vezane na obdelavo vinogradov
K = 1
– za vinske kleti in zidanice, ki niso vezane na obdelavo vinogradov
K = 3
– za ostala zazidana stavbna zemljišča
K = 1
– za nezazidana stavbna zemljišča
K = 0,1
Korekcijski faktor iz prve alineje prvega odstavka tega člena, se uporabi za vinske kleti oziroma zidanice, katerih lastniki ali uporabniki so vpisani v register pridelovalcev grozdja, mošta, vina in drugih proizvodov. Podatki o zavezancih za nadomestilo, se pridobijo na podlagi predpisanega registra, ki ga vodi pristojna upravna enota.
Za lastnike oziroma uporabnike vinskih kleti ali zidanic, ki niso vpisani v register pridelovalcev grozdja, mošta, vina in drugih proizvodov, se uporabi korekcijski faktor iz druge alineje prvega odstavka tega člena.
Nadomestilo se izračuna ločeno za zazidano in nezazidano stavbno zemljišče. V stavbah, kjer so razen stanovanjskih tudi poslovni prostori, se izračun nadomestila opravi ločeno.
16. člen 
Občinska uprava Občine Lendava lahko zavezance pozove, da ji posredujejo vse potrebne podatke za izračun oziroma za ugotavljanje okoliščin odmere nadomestila. Zavezanci so dolžni v 15 dneh po prejemu poziva občinski upravi Občine Lendava sporočiti vse zahtevane podatke.
Zavezanci so dolžni sporočiti vse okoliščine, ki vplivajo na odmero nadomestila v 15 dneh po nastopu teh okoliščin (nakup ali prodaja nezazidanega ali zazidanega stavbnega zemljišča, spremenjena namenska raba, spremenjena površina ipd.).
Zavezancem za plačilo nadomestila, ki občinski upravi Občine Lendava v 15 dneh ne sporočijo zahtevanih podatkov za izračun oziroma za ugotavljanje okoliščin odmere nadomestila, ali ne sporočijo vseh okoliščin, ki vplivajo na odmero nadomestila v 15 dneh po nastopu teh okoliščin, se odmeri nadomestilo na podlagi podatkov, ki so dostopni v uradnih ali drugih evidencah, ali na podlagi dejstev, ki so organu znana.
VI. OPROSTITVE PLAČILA NADOMESTILA 
17. člen 
Nadomestilo se ne plačuje za zemljišče, ki se uporablja:
– za objekte tujih držav, ki jih uporabljajo tuja diplomatska in konzularna predstavništva ali v njih stanuje njihovo osebje,
– za objekte mednarodnih in meddržavnih organizacij, ki jih uporabljajo te organizacije ali v njih stanuje njihovo osebje, če ni v mednarodnem sporazumu drugače določeno,
– za objekte za potrebe obrambe in zaščite,
– za objekte, ki so v lasti Občine Lendava in so namenjeni za opravljanje njene lastne dejavnosti,
– za objekte, ki so v lasti krajevnih skupnosti in so namenjeni za opravljanje njenih lastnih dejavnosti,
– za objekte javnih zavodov, skladov in agencij, katerih ustanovitelj je Občina Lendava (šole, vrtci itd.) in javne srednje šole, ki jih je ustanovila Vlada Republike Slovenije,
– za objekte, ki jih verske skupnosti uporabljajo za svojo versko dejavnost,
– za objekte za potrebe humanitarnih organizacij,
– za objekte javne gospodarske infrastrukture,
– za objekte, ki služijo za požarno varnost,
– za objekte, ki služijo za dejavnosti društev in drugih neprofitnih organizacij.
18. člen 
Fizične osebe lahko uveljavljajo oprostitev plačila nadomestila zaradi materialne ogroženosti. O oprostitvah plačila nadomestila odloča na podlagi pisne vloge zavezanca občinska uprava za vsako leto posebej. Vloga za oprostitev plačila nadomestila skupaj z dokazili vloži zavezanec do konca meseca februarja za tekoče leto.
Plačevanja nadomestila so oproščeni zavezanci, ki prejemajo denarno socialno pomoč ali varstveni dodatek, kar morajo dokazovati z ustrezno prilogo k vlogi.
O vlogi odloči občinska uprava Občine Lendava po pravilih splošnega upravnega postopka.
19. člen 
Plačila nadomestila se na njegovo zahtevo za dobo 5 let oprosti zavezanca, ki je kupil novo stanovanje kot posamezen del stavbe ali zgradil, dozidal ali nadzidal družinsko stanovanjsko hišo, če je plačal stroške za urejanje stavbnega zemljišča (komunalni prispevek).
Zavezanca se za dobo 5 let oprosti plačila nadomestila od dneva vselitve v stanovanje ali stanovanjsko hišo.
O vlogi odloči občinska uprava Občine Lendava po pravilih splošnega upravnega postopka.
VII. KAZENSKE DOLOČBE 
20. člen 
Z globo 1.000 EUR se za prekršek kaznuje pravna oseba, ki v 15 dneh po prejemu poziva občinski upravi Občine Lendava ne sporoči vseh zahtevanih podatkov oziroma ne sporoči vseh okoliščin, ki vplivajo na odmero nadomestila v 15 dneh po nastopu teh okoliščin (16. člen).
Z globo 700 EUR se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.
Z globo 400 EUR se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje odgovorna oseba pravne osebe.
Z globo 250 EUR se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje fizična oseba.
VIII. NADZOR 
21. člen 
Nadzor nad izvajanjem tega odloka vrši občinska inšpekcijska služba.
IX. KONČNI DOLOČBI 
22. člen 
Z dnem ko začne veljati ta odlok, preneha veljati Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Lendava (Uradni list RS, št. 141/04, s spremembami in dopolnitvami).
23. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 03504-0010/2017
Lendava, dne 22. decembra 2017
Župan – Polgármester 
Občine Lendava 
mag. Anton Balažek l.r.