Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2017 z dne 29. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2017 z dne 29. 12. 2017

Kazalo

3926. Sklep o ekonomski ceni vrtca, stran 12473.

  
Na podlagi 30. in 31. člena Zakona o vrtcih (ZVrt-UPB-2) (Uradni list RS, št. 100/05 s spremembami), 17., 18., 20.a in 22. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05), določil Pravilnika o plačilih staršev za programe vrtca (Uradni list RS, št. 129/06, 79/08, 119/08, 102/09, 62/10 – ZUPJS, 40/11) in 14. člena Statuta Občine Razkrižje (Uradni list RS, št. 12/99, 2/01, 38/04, 28/12) je Občinski svet Občine Razkrižje na 17. redni seji dne 22. 12. 2017 sprejel naslednje
S K L E P E 
1. Ekonomska cena dnevnega programa v Vrtcu pri Osnovni šoli Razkrižje znaša 440,76 EUR.
Cene veljajo od 1. 1. 2018.
2. Stroški živil znotraj cene programa znaša 33,33 EUR mesečno. Plačilo staršev se za vsak dan odsotnosti otroka zniža za stroške neporabljenih živil.
3. Za dneve odsotnosti, ko ni zagotovljeno varstvo, se za vsak dan odsotnosti otroka, staršem odšteje odbitek celotne dnevne oskrbnine.
4. V času daljše odsotnosti (strnjeno nad 15 delovnih dni) se na osnovi vloge staršev ob predložitvi ustreznih zdravniških potrdil zaračuna 50 % z odločbo določenega prispevka (zmanjšano za stroške neporabljenih živil).
5. Za manjkajoče število otrok do zgornje meje oblikovanja oddelka se vrtcu s strani Občine Razkrižje zagotovijo finančna sredstva v višini cene programa brez stroškov živil.
6. Starši, ki otroka ob enomesečni ali dvomesečni odsotnosti v času poletnih počitnic (julij, avgust) želijo rezervirati mesto, plačajo v mesecu, ko je otrok odsoten, 25 % višine njihovega plačilnega razreda določenega z odločbo o višini plačila za program vrtca zmanjšanega za stroške živil kot rezervacijo. V kolikor imajo starši v vrtec vključenih več otrok hkrati, velja to določilo samo za najstarejšega otroka, za vse druge otroke pa ne.
Določilo pod to točko velja samo za starše s stalnim bivališčem v Občini Razkrižje.
7. Stanovanjski kredit kot dodatna ugodnost znižanega plačila za vrtec se staršem več ne upošteva. Sredstva predvidena za ta namen, se uporabijo za novorojence.
8. Z dnem uveljavitve tega sklepa prenehajo veljati sklepi OS Občine Razkrižje št.: 032-0013/2012-14 z dne 21. 12. 2012, 032-0008/2013-1 z dne 12. 7. 2013, 032-0012/2013-5 z dne 29. 11. 2013.
9. Sklepi se posredujejo vrtcu, CSD Ljutomer in objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0008/2017-3
Šafarsko, dne 22. decembra 2017
 
Župan 
Občine Razkrižje 
Stanko Ivanušič l.r.