Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2017 z dne 29. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2017 z dne 29. 12. 2017

Kazalo

3885. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Dole (2017–2026), stran 12402.

  
Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in 77/16) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K 
o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Dole (2017–2026) 
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Dole (2017– 2026), št. 08-07/17 z dne 1. 9. 2017, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2017do 31. decembra 2026 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Brežice.
2. člen 
Gozdnogospodarska enota Dole, ki meri 8.464,0 ha, se nahaja v gozdnogospodarskem območju Brežice, v občinah Litija in Šentrupert, oziroma v katastrskih občinah Velika Goba, Dole pri Litiji, Prelesje, Vodice, Moravče, Okrog, Tihaboj in Pečice.
3. člen 
V gozdnogospodarski enoti Dole je s 1. januarjem 2017 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
1. lastništvo: 95,4 % zasebnih gozdov v lasti fizičnih ali pravnih oseb, 4,5 % državnih gozdov in 0,1 ha gozdov lokalnih skupnosti;
2. površina: 5.420,78 ha, od katere je 5.395,31 ha večnamenskih gozdov in 25,47 ha varovalnih gozdov;
3. lesna zaloga: 279,4 m3/ha, od tega 64,4 m3/ha iglavcev in 215,0 m3/ha listavcev;
4. tekoči letni prirastek: 6,87 m3/ha, od tega 1,86 m3/ha iglavcev in 5,00 m3/ha listavcev.
4. člen 
(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Dole (2017–2026) je ob upoštevanju usmeritev iz gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarskega območja Brežice, izdelanega za obdobje od 1. januarja 2011 do 31. decembra 2020, ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov in pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski enoti Dole določeno, da so najbolj poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom:
– proizvodne funkcije na površini 5.055,84 ha ter
– ekološke funkcije na površini 81,54 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Dole (2017–2026) določeni cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen 
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Dole za obdobje od 1. januarja 2017 do 31. decembra 2026 določeni naslednji ukrepi:
– najvišji možni posek v višini 343.849 m3, od tega 90.660 m3 iglavcev in 253.189 m3 listavcev,
– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na površini 669,96 ha,
– nega mlajšega drogovnjaka na površini 68,09 ha,
– zaščita s tulci ali količenje s 6.000 kosi,
– zaščita z ograjo v dolžini 1.400 m,
– varstvo pred žuželkami s 400 dnevi in
– varstvo pred boleznimi s 55 dnevi.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Dole (2017–2026) so določeni ukrepi in načini njihove izvedbe tudi na ravneh rastiščnogojitvenih razredov in odsekov.
6. člen 
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Dole v obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra 2026 se morajo upoštevati cilji, usmeritve in ukrepi, določeni v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Dole (2017–2026).
7. člen 
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Dole (2017–2026) je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Brežice, C. bratov Milavcev 61, 8250 Brežice, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Radeče-Mokronog, Slovenska vas 5, 8232 Šentrupert, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Dole (2017–2026).
8. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-362/2017
Ljubljana, dne 27. decembra 2017
EVA 2016-2330-0059
Mag. Dejan Židan l.r.
minister 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano