Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2017 z dne 29. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2017 z dne 29. 12. 2017

Kazalo

3866. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Dletvo (2016–2025), stran 12387.

  
Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in 77/16) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K 
o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Dletvo (2016–2025) 
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Dletvo (2016–2025), št. 05-23/16 z dne 16. 10. 2017, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2016do 31. decembra 2025 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Postojna.
2. člen 
Gozdnogospodarska enota Dletvo, ki meri 1.798,84 ha, se nahaja v gozdnogospodarskem območju Postojna, v občini Ilirska Bistrica, oziroma v katastrski občini Zabiče.
3. člen 
V gozdnogospodarski enoti Dletvo je s 1. januarjem 2016 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
1. lastništvo: 50,1 % zasebnih gozdov v lasti fizičnih ali pravnih oseb, 49,7 % državnih gozdov in 0,2 gozdov lokalnih skupnosti;
2. površina: 1.532,36 ha, od katere so vsi gozdovi večnamenski;
3. lesna zaloga: 293,7 m3/ha, od tega 38,3 m3/ha iglavcev in 255,4 m3/ha listavcev;
4. tekoči letni prirastek: 6,40 m3/ha, od tega 0,74 m3/ha iglavcev in 5,66 m3/ha listavcev.
4. člen 
(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Dletvo (2016–2025) je ob upoštevanju usmeritev iz gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarskega območja Postojna, izdelanega za obdobje od 1. januarja 2011 do 31. decembra 2020, ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov in pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski enoti Dletvo določeno, da so najbolj poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom:
– proizvodne funkcije na površini 1.310,92 ha,
– ekološke funkcije na površini 478,26 ha ter
– socialne funkcije na površini 32,69 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Dletvo (2016–2025) določeni cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen 
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Dletvo za obdobje od 1. januarja 2016 do 31. decembra 2025 določeni naslednji ukrepi:
– najvišji možni posek v višini 70.126 m3, od tega 10.849 m3 iglavcev in 59.277 m3 listavcev,
– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na površini 331,14 ha,
– nega drogovnjaka na površini 66,52 ha,
– zaščita s premazom na 0,26 ha,
– vzdrževanje 190 m ograje,
– vzdrževanje 102,8 ha travinja,
– vzdrževanje 5 vodnih površin ter
– naravni razvoj biotopa z 2.556 m3.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Dletvo (2016–2025) so določeni ukrepi in načini njihove izvedbe tudi na ravneh rastiščnogojitvenih razredov in odsekov.
6. člen 
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Dletvo v obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra 2025 se morajo upoštevati cilji, usmeritve in ukrepi, določeni v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Dletvo (2016–2025).
7. člen 
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Dletvo (2016–2025) je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Postojna, Vojkova 9, 6230 Postojna, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Knežak, revirna pisarna Ilirska Bistrica, Bazoviška 4, 6250 Ilirska Bistrica, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Dletvo (2016–2025).
8. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-364/2016
Ljubljana, dne 27. decembra 2017
EVA 2016-2330-0008
 
Mag. Dejan Židan l.r.
minister 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano