Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2017 z dne 29. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2017 z dne 29. 12. 2017

Kazalo

3914. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Lendava, stran 12462.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 3. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 3. in 5. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16) in 18. člena Statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 32/17) je Občinski svet Občine Lendava na 18. redni seji dne 22. 12. 2017 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Lendava 
1. člen 
S tem odlokom se spreminja in dopolnjuje Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Lendava (Uradni list RS, št. 45/09, 61/10 in 101/11, v nadaljevanju: Odlok).
2. člen 
Spremeni se 5. člen Odloka, tako da se glasi:
»Občina na svojem območju, kot obvezne javne službe, zagotavlja naslednje dejavnosti:
1. oskrba s pitno vodo
2. odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode
3. zbiranje komunalnih odpadkov
4. obdelava komunalnih odpadkov
5. odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov
6. urejanje in čiščenje javnih površin
7. redno vzdrževanje občinskih javnih cest
8. javna gasilska služba
9. pomoč, oskrba in namestitev zapuščenih živali v zavetišču
10. 24-urna dežurna služba kot del pogrebne dejavnosti.«
3. člen 
Spremeni se 6. člen Odloka, tako da sedaj glasi:
»Občina na svojem območju kot izbirne javne službe zagotavlja naslednje dejavnosti:
1. upravljanje in urejanje pokopališč
2. dejavnost distribucije toplote in dejavnost distribucije drugih energetskih plinov
3. plakatiranje
4. izobešanje zastav
5. dejavnosti varstva pred požarom
6. lokalna geodetska služba
7. vzdrževanje prometnih površin, objektov in naprav na, ob ali nad vozišči državnih cest, ki so v funkciji javnih površin naselja.
Občinski svet lahko določi, da se kot izbirne javne službe izvajajo tudi druge dejavnosti, ki so z zakonom določene kot gospodarske javne službe.«
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0049/2009-8
Lendava, dne 22. decembra 2017
Župan 
Občine Lendava 
mag. Anton Balažek l.r.