Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2017 z dne 29. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2017 z dne 29. 12. 2017

Kazalo

3890. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Vrhe (2017–2026), stran 12406.

  
Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in 77/16) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K 
o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Vrhe (2017–2026) 
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Vrhe (2017–2026), št. 14-03/17 z dne 15. 9. 2017, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2017do 31. decembra 2026 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Sežana.
2. člen 
Gozdnogospodarska enota Vrhe, ki meri 9.989 ha, se nahaja v gozdnogospodarskem območju Sežana, v občinah Divača, Komen in Sežana, oziroma v katastrskih občinah Dolenja vas, Senadole, Gabrče, Potoče, Laže, Senožeče, Koboli, Štjak, Dolanci, Kodreti, Griže in Veliko polje.
3. člen 
V gozdnogospodarski enoti Vrhe je s 1. januarjem 2017 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
1. lastništvo: 83,9 % zasebnih gozdov v lasti fizičnih ali pravnih oseb, 5,2 % državnih gozdov ter 10,9 % gozdov lokalnih skupnosti;
2. površina: 6.776,25 ha, od katere je 6.520,82 ha večnamenskih gozdov ter 255,43 ha varovalnih gozdov;
3. lesna zaloga: 186,6 m3/ha, od tega 26,6 m3/ha iglavcev in 160,0 m3/ha listavcev;
4. tekoči letni prirastek: 4,56 m3/ha, od tega 0,50 m3/ha iglavcev in 4,06 m3/ha listavcev.
4. člen 
(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Vrhe (2017–2026) je ob upoštevanju usmeritev iz gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarskega območja Sežana, izdelanega za obdobje od 1. januarja 2011 do 31. decembra 2020, ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov in pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski enoti Vrhe določeno, da so najbolj poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom:
– proizvodne funkcije na površini 1.962,93 ha,
– ekološke funkcije na površini 1.320,05 ha ter
– socialne funkcije na površini 113,52 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Vrhe (2017–2026) določeni cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen 
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Vrhe za obdobje od 1. januarja 2017 do 31. decembra 2026 določeni naslednji ukrepi:
– najvišji možni posek v višini 275.617 m3, od tega 42.071 m3 iglavcev in 233.546 m3 listavcev,
– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na površini 472,21 ha,
– nega mlajšega drogovnjaka na površini 44,51 ha,
– vzdrževanje protipožarnih objektov v skupni dolžini 102,05 km,
– zaščita s premazom na 0,06 ha,
– zaščita s tulci ali količenje z 200 kosi,
– zaščita z 850 m ograje,
– vzdrževanje s ponovitvami 87 ha skupne površine travinja,
– vzdrževanje s ponovitvami 16 vodnih virov in kalov v gozdnem prostoru,
– naravni razvoj biotopov na 28,2 ha ter
– ostala varstvena dela v trajanju 576 dni.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Vrhe (2017–2026) so določeni ukrepi in načini njihove izvedbe tudi na ravneh rastiščnogojitvenih razredov in odsekov.
6. člen 
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Vrhe v obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra 2026 se morajo upoštevati cilji, usmeritve in ukrepi, določeni v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Vrhe (2017–2026).
7. člen 
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Vrhe (2017–2026) je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Sežana, Partizanska 49, 6210 Sežana, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Senožeče 75, 6224 Senožeče, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Vrhe (2017–2026).
8. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-370/2017
Ljubljana, dne 27. decembra 2017
EVA 2016-2330-0067
Mag. Dejan Židan l.r.
minister 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano