Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2017 z dne 29. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2017 z dne 29. 12. 2017

Kazalo

3873. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Soča-Trenta (2017–2026), stran 12392.

  
Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in 77/16) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K 
o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Soča-Trenta (2017–2026) 
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Soča-Trenta (2017–2026), št. 01-01/17 z dne 26. 9. 2017, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2017do 31. decembra 2026 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Tolmin.
2. člen 
Gozdnogospodarska enota Soča-Trenta, ki meri 15.760,19 ha, se nahaja v gozdnogospodarskem območju Tolmin, v občinah Bovec in Kobarid, oziroma v katastrskih občinah Trenta leva, Trenta desna, Soča desna, Soča leva in Vrsno.
3. člen 
V gozdnogospodarski enoti Soča-Trenta je s 1. januarjem 2017 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
1. lastništvo: 28,4 % zasebnih gozdov v lasti fizičnih ali pravnih oseb, 14,1 % državnih gozdov ter 57,5 % gozdov lokalnih skupnosti;
2. površina: 7.685,82 ha, od katere je 3.473,63 ha gozdov s posebnim namenov, v katerih so ukrepi dovoljeni, 513,84 ha gozdov s posebnim namenom, v katerih ukrepi niso dovoljeni, ter 3.698,35 ha varovalnih gozdov;
3. lesna zaloga: 226,9 m3/ha, od tega 117,7 m3/ha iglavcev in 109,1 m3/ha listavcev;
4. tekoči letni prirastek: 4,8 m3/ha, od tega 2,85 m3/ha iglavcev in 1,95 m3/ha listavcev.
4. člen 
(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Soča-Trenta (2017–2026) je ob upoštevanju usmeritev iz gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarskega območja Tolmin, izdelanega za obdobje od 1. januarja 2011 do 31. decembra 2020, ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov in pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski enoti Soča-Trenta določeno, da so najbolj poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom:
– proizvodne funkcije na površini 59,05 ha,
– ekološke funkcije na površini 5.610,10 ha ter
– socialne funkcije na površini 5.173,7 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Soča-Trenta (2017–2026) določeni cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen 
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Soča-Trenta za obdobje od 1. januarja 2017 do 31. decembra 2026 določeni naslednji ukrepi:
– najvišji možni posek v višini 208.326 m3, od tega 128.755 m3 iglavcev in 79.571 m3 listavcev,
– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na površini 54,47 ha,
– nega mlajšega drogovnjaka na površini 17,41 ha,
– 5 dni varstva pred žuželkami,
– zaščita s premazom na 7,10 ha,
– zaščita z 2.000 m ograje ter
– vzdrževanje 554,3 ha travinja s ponovitvami.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Soča-Trenta (2017–2026) so določeni ukrepi in načini njihove izvedbe tudi na ravneh rastiščnogojitvenih razredov in odsekov.
6. člen 
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Soča-Trenta v obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra 2026 se morajo upoštevati cilji, usmeritve in ukrepi, določeni v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Soča- Trenta (2017–2026).
7. člen 
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Soča-Trenta (2017–2026) je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Tolmin, Tumov drevored 17, 5220 Tolmin, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Bovec, Kot 87, 8230 Bovec, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Soča-Trenta (2017–2026).
8. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-347/2017
Ljubljana, dne 27. decembra 2017
EVA 2016-2330-0045
Mag. Dejan Židan l.r.
minister 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano