Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2017 z dne 29. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2017 z dne 29. 12. 2017

Kazalo

3865. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Podkraj-Nanos (2016–2025), stran 12386.

  
Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in 77/16) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K 
o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Podkraj-Nanos (2016–2025) 
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Podkraj-Nanos (2016–2025), št. 01-13/16 z dne 26. 9. 2017, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2016 do 31. decembra 2025 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Tolmin.
2. člen 
Gozdnogospodarska enota Podkraj-Nanos, ki meri 7.259,73 ha, se nahaja v gozdnogospodarskem območju Tolmin, v občinah Ajdovščina in Vipava, oziroma v katastrskih občinah Podkraj, Višnje, Vodice ter Nanos.
3. člen 
V gozdnogospodarski enoti Podkraj-Nanos je s 1. januarjem 2016 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
1. lastništvo: 68,2 % zasebnih gozdov v lasti fizičnih ali pravnih oseb, 31,4 % državnih gozdov ter 0,4 % gozdov lokalnih skupnosti;
2. površina: 6.138,02 ha, od katere je 6.121,27 ha večnamenskih gozdov ter 16,75 gozdov s posebnim namenom, v katerih ukrepi niso dovoljeni;
3. lesna zaloga: 296,7 m3/ha, od tega 137,8 m3/ha iglavcev in 159,0 m3/ha listavcev;
4. tekoči letni prirastek: 6,77 m3/ha, od tega 3,48 m3/ha iglavcev in 3,29 m3/ha listavcev.
4. člen 
(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Podkraj-Nanos (2016–2025) je ob upoštevanju usmeritev iz gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarskega območja Tolmin, izdelanega za obdobje od 1. januarja 2011 do 31. decembra 2020, ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov in pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski enoti Podkraj-Nanos določeno, da so najbolj poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom:
– proizvodne funkcije na površini 4.100,64 ha,
– ekološke funkcije na površini 51,92 ha ter
– socialne funkcije na površini 1.156,90 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Podkraj-Nanos (2016–2025) določeni cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen 
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Podkraj-Nanos za obdobje od 1. januarja 2016 do 31. decembra 2025 določeni naslednji ukrepi:
– najvišji možni posek v višini 364.318 m3, od tega 168.028 m3 iglavcev in 196.290 m3 listavcev,
– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na površini 352,22 ha,
– nega mlajšega drogovnjaka na površini 78,38 ha,
– vzdrževanje protipožarnih objektov v dolžini 5.000 m,
– varstvo pred žuželkami 15,16 dni,
– zaščita s premazom na 160,64 ha,
– zaščita s 4.000 m ograje,
– vzdrževanje grmišč na 7,85 ha ter
– vzdrževanje travinj na 144,8 ha.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Podkraj-Nanos (2016–2025) so določeni ukrepi in načini njihove izvedbe tudi na ravneh rastiščnogojitvenih razredov in odsekov.
6. člen 
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Podkraj-Nanos v obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra 2025 se morajo upoštevati cilji, usmeritve in ukrepi, določeni v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Podkraj-Nanos (2016–2025).
7. člen 
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Podkraj-Nanos (2016–2025) je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Tolmin, Tumov drevored 17, 5220 Tolmin, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Ajdovščina, Gregorčičeva 44, 5270 Ajdovščina, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Podkraj-Nanos (2016–2025).
8. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-369/2016
Ljubljana, dne 27. decembra 2017
EVA 2016-2330-0002
Mag. Dejan Židan l.r.
minister 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano