Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2017 z dne 28. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2017 z dne 28. 12. 2017, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

3781. Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o kmetijskih zemljiščih (ZKZ-F)
3782. Zakon o spremembah Zakona o dodatni koncesijski dajatvi od prejemkov, izplačanih za občasna in začasna dela študentov in dijakov (ZDKDPŠ-B)
3783. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o nagradah in priznanjih za izjemne dosežke v znanstveno-raziskovalni in razvojni dejavnosti (ZNPZRRD-A)

DRŽAVNI SVET

3784. Sklep o ustanovitvi in nalogah komisij Državnega sveta Republike Slovenije
3785. Sklep o izvolitvi predsednikov, podpredsednikov in članov komisij Državnega sveta Republike Slovenije

MINISTRSTVA

3786. Pravilnik o vsebini zahtevka za uveljavljanje višjih normiranih stroškov ali dejanskih stroškov nerezidenta – nastopajočega izvajalca ali športnika
3787. Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja pravosodja v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
3788. Pravilnik o spremembah Pravilnika o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb
3789. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu
3790. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o davčnem obračunu akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti
3791. Pravilnik o spremembah Pravilnika o obrazcih za napovedi za odmero akontacije dohodnine ter obrazcih za napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz kapitala in dohodka iz oddajanja premoženja v najem

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3792. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti
3793. Poročilo o gibanju plač za oktober 2017

OBČINE

Brezovica

3794. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Brezovica

Dravograd

3795. Odlok o proračunu Občine Dravograd za leto 2018
3796. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Dravograd
3797. Sklep o določitvi skupne vrednosti nepredvidenih pravnih poslov, ki niso zajeti v Načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Dravograd za leto 2018
3798. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun občinskih taks v Občini Dravograd za leto 2018
3799. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Koper

3800. Odlok o proračunu Mestne občine Koper za leto 2018
3801. Odlok o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora za prostorsko enoto KC – 53 in kontaktne prometne površine
3802. Odlok o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora za del prostorske enote KC – 56 in KZ – 25
3803. Sklep o vrednosti točk za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2018
3804. Sklep o podaljšanju veljavnosti Sklepa o znižanju najemnin poslovnih prostorov v historičnem mestnem jedru Kopra v lasti Mestne občine Koper
3805. Sklep o določitvi cen za storitve javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Mestni občini Koper

Laško

3806. Odlok o proračunu Občine Laško za leto 2018

Nova Gorica

3807. Odlok o ureditvi nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Nova Gorica

Pivka

3808. Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Pivka
3809. Pravilnik o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za namen nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Pivka
3810. Pravilnik o sofinanciranju ravnanja z azbestnimi odpadki v Občini Pivka
3811. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi javnih športnih objektov občinskega pomena v Občini Pivka

Postojna

3812. Odlok o proračunu Občine Postojna za leto 2018
3813. Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Postojna
3814. Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta Postojnska jama (OPPN PJ) – skrajšani postopek

Radeče

3815. Odlok o proračunu Občine Radeče za leto 2018
3816. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Radeče
3817. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero komunalnih taks v Občini Radeče za leto 2018
3818. Sklep o letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Radeče za leto 2018
3819. Sklep o letnem načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Radeče za leto 2018
3820. Sklep o primerljivi gradbeni ceni stanovanj in vrednosti stavbnega zemljišča v Občini Radeče za leto 2018

Rečica ob Savinji

3821. Odlok o proračunu Občine Rečica ob Savinji za leto 2018

Slovenj Gradec

3822. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Sv2 – Celjska cesta vzhod
3823. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala Slovenj Gradec d.o.o.
3824. Sklep (št. 7.7) o ukinitvi statusa javnega dobra

Slovenske Konjice

3825. Odlok o proračunu Občine Slovenske Konjice za leto 2018
3826. Odlok o krajevnih skupnostih v Občini Slovenske Konjice
3827. Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Slovenske Konjice
3828. Sklep o vrednosti elementov za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš, stanovanj in drugih nepremičnin in o določitvi odstotka od povprečne gradbene cene, s katerim se določi korist za stavbno zemljišče za leto 2018
3829. Sklep o vrednosti točke za izračun davka od premoženja v Občini Slovenske Konjice v letu 2018
3830. Sklep o določitvi izhodiščne vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2018

Šalovci

3831. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Šalovci za leto 2016
3832. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča za območje Občine Šalovci
3833. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Šalovci za leto 2017
3834. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Šalovci

Šmarje pri Jelšah

3835. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila Občine Šmarje pri Jelšah
3836. Odlok o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2018
3837. Odlok o dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda za turizem, šport in mladino Šmarje pri Jelšah
3838. Sklep o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v Otroškem vrtcu Šmarje pri Jelšah

Šmarješke Toplice

3839. Odlok o proračunu Občine Šmarješke Toplice za leto 2018
3840. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šmarjeta
3841. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko-počitniško naselje Nad Prinovcem 2

Šmartno pri Litiji

3842. Odlok o proračunu Občine Šmartno pri Litiji za leto 2018
3843. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Šmartno pri Litiji

Štore

3844. Odlok o proračunu Občine Štore za leto 2018
3845. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Draga, Severne Kompole, Laška vas, Ogorevc, industrijsko odlagališče Vrhe in gozd ob odlagališčih

Tolmin

3846. Odlok o proračunu Občine Tolmin za leto 2018
3847. Sklep o začasnem financiranju Občine Tolmin v obdobju od 1. januarja 2018 do 31. marca 2018

Tržič

3848. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2018

Turnišče

3849. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Turnišče
3850. Odlok o rebalansu proračuna Občine Turnišče za leto 2017

Vipava

3851. Odlok o proračunu Občine Vipava za leto 2018

Žalec

3852. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje PO 3/2
3853. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za zahodni del območja Mala Pirešica MA-1
3854. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2018
3855. Sklep o javni razgrnitvi z javnim naznanilom

Železniki

3856. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Železniki za leto 2017
3857. Odlok o proračunu Občine Železniki za leto 2018
3858. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Žiri

3859. Sklep o začasnem financiranju proračuna Občine Žiri v obdobju 1. 1. 2018–31. 3. 2018

POPRAVKI

3860. Tehnična popravka Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Vrhnika
3861. Popravek Sklepa o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
3862. Popravek Pravilnika o prevozu šoloobveznih otrok in povračilu stroškov prevoza otrok s posebnimi potrebami v Občini Ivančna Gorica
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti