Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2017 z dne 28. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2017 z dne 28. 12. 2017

Kazalo

3808. Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Pivka, stran 12270.

  
Na podlagi 16. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17), Resolucije o nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023 (Uradni list RS, št. 26/14), Izvedbenega načrta Resolucije o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023 (Sklep vlade št. 00727-13/2014/7 z dne 26. 8. 2014) in 16. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05, 52/07, 54/10 in 111/13) je Občinski svet Občine Pivka na 19. seji dne 21. 12. 2017 sprejel
O D L O K 
o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Pivka 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina odloka) 
(1) Ta odlok določa pogoje, postopke, merila in kriterije za vrednotenje in delitev sredstev namenjenih za uresničevanje javnega interesa na področju športa v Občini Pivka (v nadaljevanju: občina), v okviru letnega programa športa (v nadaljevanju: LPŠ).
(2) Sredstva za sofinanciranje LPŠ se zagotovijo v proračunu občine.
2. člen 
(uporaba kratic) 
Kratice, uporabljene v tem odloku, imajo naslednji pomen:
IN NPŠ – izvedbeni načrt nacionalnega programa športa
JR – javni razpis
LPŠ – letni program športa
NPŠ – nacionalni program športa.
II. SPLOŠNA NAČELA DELOVANJA V ŠPORTU 
3. člen 
(načela) 
Na področju športa se zasleduje predvsem naslednja načela:
– vzpostavljanje možnosti za ukvarjanje s športom za vsakega prebivalca RS ne glede na spol, raso, socialni status, versko prepričanje, jezik in narodnost ali katerokoli drugo osebno okoliščino,
– vzpostavljanje možnosti za kakovostno ukvarjanje s športom v varnem in zdravem okolju,
– varstvo in krepitev moralnih in etičnih vrednot ter izogibanje nepoštenemu doseganju rezultatov,
– skrb za varstvo športne dediščine,
– skrb za trajnostni razvoj,
– spodbujanje športnega obnašanja.
4. člen 
(opredelitev javnega interesa v športu) 
Javni interes na področju športa v občini obsega dejavnosti na vseh področjih športa v skladu s prednostnimi nalogami, ki so opredeljene v NPŠ in IN NPŠ in se uresničujejo tako, da se:
– zagotavlja finančna sredstva za sofinanciranje LPŠ na ravni občine,
– spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj dejavnosti na vseh področjih športa,
– načrtuje, gradi, posodablja in vzdržuje lokalno pomembne športne objekte in površine za šport v naravi.
III. ŠPORTNI PROGRAMI, PODROČJA IN IZVAJALCI LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA 
5. člen 
(programi, področja) 
(1) ŠPORTNI PROGRAMI: so različne pojavne oblike športa, namenjene posameznikom vseh starosti, in sicer:
1. Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine – so športne dejavnosti, ki nadgrajujejo gibalne dejavnosti v predšolskem obdobju in šolsko športno vzgojo, ter obšolski športni programi, namenjeni vsem otrokom in mladini, programi, ki niso del tekmovalnih sistemov panožnih športnih zvez.
2. Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami – je prilagojeno izvajanje gibalnih programov.
3. Obštudijska športna dejavnost – so različne oblike športnih dejavnosti študentov v kraju študija.
4. Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport – so športni programi, ki jih izvajajo športna društva ter nacionalne panožne športne zveze in so namenjeni sistematični pripravi na tekmovanja in tekmovanjem.
5. Kakovostni šport – so programi priprav in tekmovanj športnikov in športnih ekip v članskih starostnih kategorijah, ki tekmujejo v tekmovalnih sistemih NPŠZ do naslova državnega prvaka ter na mednarodnih tekmovanjih.
6. Vrhunski šport – so programi priprav in tekmovanj vrhunskih športnikov, usmerjenih v doseganje vrhunskih športnih dosežkov na mednarodni ravni. Vrhunski športnik je športnik mednarodnega, svetovnega ali olimpijskega razreda in je vpisan v evidenco registriranih in kategoriziranih športnikov kot vrhunski športnik.
7. Šport invalidov – so vse pojavne oblike športa, s katerim se ukvarjajo invalidi izven šolskega sistema.
8. Športna rekreacija – so različne pojavne oblike športne gibalne dejavnosti s ciljem ohranjanja dobrega zdravja, dobrega počutja in vitalnosti, druženja, tekmovanja oziroma zabave.
9. Šport starejših – je športno-rekreativna gibalna dejavnost oseb starejših od 65 let.
(2) DRUGA PODROČJA LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA
1. ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE ZA ŠPORT V NARAVI
2. RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU NA PODPODROČJIH:
– izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev v športu,
– statusne pravice športnikov, strokovnih delavcev v športu in strokovna podpora programom,
– založništvo v športu,
– znanstvenoraziskovalna dejavnost v športu,
– informacijsko-komunikacijska tehnologija na področju športa;
3. ORGANIZIRANOST V ŠPORTU
4. ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA NA PODPODROČJIH:
– športne prireditve,
– javno obveščanje v športu,
– športna dediščina in muzejska dejavnost v športu,
5. DRUŽBENA IN OKOLJSKA ODGOVORNOST V ŠPORTU.
(3) IZVAJALCI ŠPORTNIH PROGRAMOV SO:
– športna društva in športne zveze, ki so registrirane v RS,
– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva s sedežem v občini,
– pravne osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu v RS,
– ustanove, ki so ustanovljene za splošno koristen namen na področju športa, skladno z zakonom, ki ureja ustanove,
– zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo javnoveljavne programe,
– lokalne skupnosti,
– samostojni podjetniki posamezniki, registrirani za opravljanje dejavnosti v športu v RS,
– zasebni športni delavci.
(4) Izvajalci športnih programov iz prejšnjega odstavka delujejo oziroma izvajajo športne programe skladno s svojim temeljnim oziroma ustanovitvenim aktom, izvajalci iz 1. alineje pa tudi s pravili NPŠZ za svojo športno panogo.
6. člen 
(pravica do sofinanciranja) 
Izvajalci iz prejšnjega člena imajo pravico do sofinanciranja dejavnosti na vseh področjih športa, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so registrirani in imajo sedež v občini najmanj eno leto,
– imajo za prijavljene dejavnosti:
– zagotovljene materialne in prostorske pogoje ter ustrezno izobražen in/ali usposobljen strokovni kader za opravljanje dela v športu, 
– imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere je razviden predviden vir prihodkov in stroškov za izvedbo dejavnosti, 
– izvajajo športne programe, ki so predmet razpisa, najmanj 30 vadbenih tednov letno v obsegu vsaj 60 ur, razen v primerih, ko ne gre za sofinanciranje celoletnih športnih programov in je obseg izvajanja posameznega športnega programa v merilih drugače opredeljen, 
– v skladu z lastnim temeljnim aktom urejeno evidenco članstva (športna društva in/ali zveze športnih društev) ter evidenco o udeležencih programa. 
Športna društva in zveze imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju LPŠ. Pri prostočasni vzgoji otrok in mladine imajo društva in zveze ter zavodi iz področja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo javne programe prednost pod enakimi pogoji.
IV. VSEBINSKE DOLOČBE 
7. člen 
(LPŠ) 
(1) LPŠ je dokument, ki opredeljuje vsa področja športa, ki so v danem koledarskem letu opredeljena kot javni interes občine. LPŠ pripravi pristojni organ občinske uprave.
(2) Glede na razvojne načrte, prioritete v športu, razpoložljiva proračunska sredstva ter kadrovske in prostorske razmere v lokalnem športu se v LPŠ določi:
– področja športa, ki se v proračunskem letu, za katerega se sprejema LPŠ, sofinancirajo iz občinskega proračuna,
– višino proračunskih sredstev za sofinanciranje področij športa.
(3) LPŠ sprejme občinski svet po predhodnem soglasju OŠZ. Ne glede na to lahko občinski svet LPŠ sprejme, če športna zveza ne poda soglasja v roku enega meseca.
V. POSTOPEK IZBIRE IN SOFINANCIRANJA ŠPORTNIH PROGRAMOV IN PODROČIJ LPŠ 
8. člen 
(merila) 
(1) Pri izbiri in sofinanciranju programov oziroma področij LPŠ se uporabljajo naslednja merila:
1. za športne programe:
– prostočasna športna vzgoja otrok in mladine, športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami, obštudijska športna dejavnost, športna rekreacija, šport starejših in šport invalidov:
a) cena športnega programa,
b) kompetentnost strokovnih delavcev,
c) število vadečih.
– športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, kakovostni šport in vrhunski šport:
a) kompetentnost strokovnih delavcev,
b) konkurenčnost športne panoge,
c) nacionalni oziroma lokalni pomen športne panoge,
d) uspešnost športne panoge.
2. za razvojne dejavnosti v športu:
– na področju izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja strokovnih delavcev v športu: deficitarnost,
– na področju statusnih pravic športnikov,
a) nacionalni oziroma lokalni pomen športne panoge,
b) naziv športnika oziroma športna uspešnost,
c) število športnikov oziroma razširjenost športne panoge,
d) uspešnost in konkurenčnost športne panoge.
– na področju založništva
a) deficitarnost,
b) reference.
– na področju znanstvenoraziskovalne dejavnosti:
a) izvedljivost in gospodarnost projekta,
b) razvojna kakovost,
c) relevantnost in potencialni vpliv projekta,
d) reference.
– na področju informacijsko-komunikacijskih tehnologij:
a) deficitarnost,
b) dostopnost informacijsko-komunikacijske tehnologije za uporabnike,
c) uporabnost informacijsko-komunikacijske tehnologije.
3. za organiziranost v športu:
– na področju kakovostnega in vrhunskega športa:
a) konkurenčnost športne panoge,
b) nacionalni oziroma lokalni pomen športne panoge,
c) število športnikov oziroma razširjenost športne panoge,
d) uspešnost športne panoge.
– na področju športne rekreacije, prostočasne športne vzgoje otrok in mladine oziroma na področju obštudijske športne dejavnosti:
a) delovanje na nacionalni oziroma lokalni ravni,
b) organiziranost na nacionalni oziroma lokalni ravni,
c) število vadečih.
4. za športne prireditve in promocijo športa:
– športne prireditve:
a) mednarodna oziroma lokalna odmevnost,
b) množičnost,
c) raven prireditve,
d) ustreznost vsebine (pretežno športna).
– javno obveščanje:
a) nacionalni oziroma lokalni doseg medija,
b) pogostost pojavljanja,
c) vsebina.
– športna dediščina:
a) izvedljivost projekta,
b) nacionalni oziroma lokalni pomen projekta.
5. za družbeno in okoljsko odgovornost v športu:
– izvedljivost projekta,
– nacionalni oziroma lokalni pomen projekta,
– odličnost projekta.
9. člen 
(komisija za izvedbo JR) 
(1) Postopek javnega razpisa vodi komisija, ki jo s sklepom imenuje župan.
(2) Komisijo sestavljajo predsednik in najmanj dva člana. Predsednik in člani komisije ne smejo biti z vlagatelji, ki kandidirajo za dodelitev sredstev, interesno povezani v smislu poslovne povezanosti, sorodstvenega razmerja (v ravni vrsti ali v stranski vrsti do vštetega četrtega kolena), v zakonski zvezi, zunajzakonski skupnosti, v svaštvu do vštetega drugega kolena, če so te zveze, razmerja oziroma skupnosti že prenehale. Prav tako ne smejo sodelovati pri delu komisije, če obstajajo druge okoliščine, ki bi vplivale na njihovo neobjektivnost in nepristranskost (npr. osebne povezave).
(3) Predsednik in člani komisije podpišejo izjavo o prepovedi interesne povezanosti. Če je predsednik ali član komisije z vlagateljem poslovno, sorodstveno ali osebno povezan, se izloči iz komisije in se to evidentira v zapisniku.
(4) Komisija se sestaja na rednih in izrednih sejah. Seje lahko potekajo tudi dopisno.
Komisija o poteku sej in o svojem delu vodi zapisnik. Naloge komisije so:
– preverjanje izpolnjevanja razpisnih pogojev,
– ocenitev vlog na podlagi meril, določenih z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo,
– priprava predloga izbire in sofinanciranja programov in področij LPŠ,
– vodenje zapisnikov o delu,
– priprava dodatnih meril in pogojev, ki se po potrebi vključijo v razpisno dokumentacijo oziroma uporabijo pri ovrednotenju prijavljenih dejavnosti.
10. člen 
(JR) 
(1) Postopek sofinanciranja izvajanja LPŠ v občini se izvede kot javni razpis.
(2) Župan sprejme sklep o začetku postopka JR za izbiro in sofinanciranje LPŠ (v nadaljevanju: javni razpis), s katerim določi predmet sofinanciranja in predvideno višino proračunskih sredstev.
(3) JR mora vsebovati:
– naziv in sedež organa, ki objavlja JR,
– pravno podlago za izvedbo JR,
– predmet JR,
– navedbo upravičenih izvajalcev za prijavo na LPŠ,
– navedbo pogojev, ki jih morajo izvajalci izpolnjevati,
– višino sredstev, ki so na razpolago za predmet JR,
– navedbo meril za vrednotenje področij športa,
– obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva,
– rok, do katerega morajo biti predložene vloge in način oddaje vloge (le ta ne sme biti krajši od 14 dni),
– datum in način odpiranja vlog,
– rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu JR,
– navedbo oseb, pooblaščenih za dajanje informacij o JR,
– informacijo o razpisni dokumentaciji, kraj in čas, kjer se le ta lahko dvigne.
(4) Razpisna dokumentacija mora vsebovati:
– besedilo javnega razpisa,
– razpisne obrazce,
– navodila izvajalcem za pripravo in oddajo vloge,
– podrobne pogoje in merila,
– vzorec pogodbe,
– navedba podatka, kdo odloča o dodelitvi sredstev ter kdo o pritožbi zoper odločbo o dodelitvi sredstev.
(5) Podrobne pogoje in merila določi komisija za JR v sodelovanju s predstavnikom športne zveze.
(6) Z razpisom se lahko določi tudi druge elemente, ki jih morajo vsebovati vloge, če so potrebni za ustrezno izvedbo postopkov in sprejemanje odločitev v zvezi s predmetom razpisa.
11. člen 
(vloge) 
Vloge na javni razpis
(1) Vloge na javni razpis se obravnavajo posamično.
(2) Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici, ki je označena z navedbo »Ne odpiraj – vloga RAZPIS ŠPORT«. Vlagatelj na zadnji strani ovojnice navede svoj naziv in naslov.
(3) Ovojnica, ki ni označena skladno s prejšnjim odstavkom, se vrne vlagatelju.
(4) Vloga mora biti občini dostavljena do roka, ki je določen v javnem razpisu, ne glede na način oddaje.
12. člen 
(odpiranje vlog) 
(1) Odpiranje prejetih vlog vodi komisija in se izvede v roku, ki je predviden v javnem razpisu. Odpirajo se samo v roku dostavljene in pravilno označene ovojnice.
(2) Odpiranje prejetih vlog ni javno.
(3) Za vsako vlogo komisija ugotovi, ali je pravočasna, ali jo je podala upravičena oseba in ali je popolna. Komisija o odpiranju vlog vodi zapisnik, ki ga podpišejo predsednik in prisotni člani komisije.
(4) Vlogo, ki ni pravočasna ali je ni vložila upravičena oseba, se zavrže s sklepom. Pritožba zoper sklep ni dovoljena.
(5) O odpiranju vlog komisija vodi zapisnik. Zapisnik vsebuje sledeče elemente:
– naslov, prostor in čas odpiranja dospelih vlog;
– predmet javnega razpisa;
– imena navzočih predstavnikov komisije;
– nazive vlagateljev vlog po vrstnem redu odpiranja vlog;
– ugotovitve o popolnosti vlog;
– navedbo tistih vlagateljev, ki niso dostavili popolne vloge.
Zapisnik podpiše predsednik ter vsi člani komisije.
13. člen 
(dopolnitev vlog) 
(1) Na podlagi zapisnika o odpiranju vlog se v roku osmih dni pisno s sklepom pozove tiste vlagatelje, katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev vlog je osem dni od prejema sklepa.
(2) Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji v roku iz prejšnjega odstavka ne dopolnijo, se zavržejo s sklepom. Pritožba zoper sklep ni dovoljena.
14. člen 
(ocenjevanje in vrednotenje vlog) 
(1) Komisija opravi strokovni pregled popolnih vlog tako, da preveri izpolnjevanje razpisnih pogojev in jih oceni na podlagi meril, določenih z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo, ter glede na to pripravi predlog izbire in sofinanciranja programov in področij LPŠ.
(2) Ocenjevanje in vrednotenje vlog ter zapisnik komisije niso javni.
15. člen 
(odločba o izbiri) 
(1) Na podlagi predloga komisije pristojni organ izda odločbo o izbiri ter obsegu sofinanciranja ali o zavrnitvi sofinanciranja programa ali področja LPŠ.
(2) Odločba o izbiri je podlaga za sklenitev pogodb o sofinanciranju izvajanja LPŠ.
16. člen 
(pritožbeni postopek) 
(1) Zoper odločitev o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah je možno podati pritožbo v roku osmih dni po prejemu odločbe. Predmet pritožbe ne morejo biti merila, pogoji in kriteriji za vrednotenje področij.
(2) O pritožbi odloči župan v zakonitem roku. Odločitev župana je dokončna.
17. člen 
(pogodba z izbranimi izvajalci LPŠ) 
(1) Z izbranimi izvajalci župan sklene pogodbo, s katero se uredijo medsebojne pravice in obveznosti med Občino Pivka in izvajalcem programa in dejavnosti, ki je bil izbran za sofinanciranje. Če se vlagatelj v roku osmih dni po izdaji poziva k podpisu pogodbe ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za sofinanciranje.
(2) Obvezne sestavine pogodbe so:
– naziv in naslov občine ter izvajalca LPŠ;
– vsebina in obseg programa oziroma namen;
– čas realizacije programa;
– višina dodeljenih sredstev;
– terminski plan porabe sredstev;
– način nadzora nad namensko porabo sredstev (spisek dokazil, možnost preverjanja, poročila ...);
– določilo, da mora izvajalec ob nenamenski porabi sredstev sredstva vrniti v proračun skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi;
– druge medsebojne pravice in obveznosti.
Rezultate razpisa se objavi na spletni strani.
18. člen 
(začasno financiranje) 
(1) Do sklenitve pogodbe o sofinanciranju LPŠ se lahko določena področja športa sofinancira na podlagi pogodbe o začasnem financiranju Leta se lahko sklene samo z izvajalcem LPŠ-ja iz preteklega leta.
(2) Višina začasnega financiranja ne sme presegati ene tretjine zneska iz preteklega leta.
(3) Po sklenitvi pogodbe o LPŠ se nakazana sredstva poračunajo.
19. člen 
(spremljanje izvajanja LPŠ) 
(1) Izvajalci LPŠ so dolžni izvajati izbrana področja najmanj v obsegu, opredeljenem v pogodbi, sredstva pa nameniti za izbrano področje v skladu z JR.
(2) Nadzor nad izvajanjem pogodb in porabo proračunskih sredstev izvaja pristojni organ občinske uprave na podlagi podanih poročil.
(3) Za vodenje postopkov vrednotenja ter spremljanja izvajanja programov lahko župan pooblasti primerno usposobljeno strokovno organizacijo.
20. člen 
(uporaba javnih športnih objektov in površin) 
(1) Športna društva, ki izvajajo LPŠ, imajo za izvajanje le-tega pod enakimi pogoji prednost pri uporabi javnih športnih objektov in površin pred drugimi uporabniki.
(2) Obvezni programi šolske športne vzgoje, ki se izvajajo v/na javnih športnih objektih, imajo prednost pred drugimi izvajalci LPŠ.
21. člen 
(dolžnosti izvajalcev LPŠ) 
(1) Izvajalec športnega programa, ki je izbran za izvajanje letnega programa športa v občini, je dolžan javno objaviti izračun cene športnega programa, za katerega izvajanje prejema proračunska sredstva.
(2) Izvajalec športnega programa iz 2., 4., 7. in 9. točke 5. člena tega odloka lahko sklene pogodbo o zaposlitvi le s strokovnim delavcem, ki ima strokovno izobrazbo skladno z 48. členom Zakona o športu.
(3) Športni programi, ki so v celoti financirani iz javnih sredstev, so za uporabnika brezplačni. V primeru delnega sofinanciranja športnih programov iz proračunskih sredstev občine mora izvajalec LPŠ stroške, ki jih krijejo vadeči, sorazmerno zmanjšati.
(4) Izvajalec mora v pogodbenem roku predložiti občinski upravi poročilo o izvedbi športnih programov.
(5) Proračunska sredstva, ki jih izvajalci LPŠ prejmejo za izvedbo posameznega športnega programa oziroma za udeležbo v posameznem športnem programu, se smejo porabiti samo za stroške izvedbe športnega programa, za katerega so namenjeni. Izvajalec predloži dokazila o namenski porabi sredstev občinski upravi.
(6) Izvajalec, ki je izbran za izvajanje LPŠ, mora na tekmovanjih in z njimi povezanimi dogodki oziroma v projektnih aktivnostih, ki jih organizira za obiskovalce prostor opremiti z vidnim plakatom oziroma transparentom, na katerem je logotip občine in na primeren način publikacije in druge komunikacijske in promocijske materiale, ki jih uporablja, opremiti z logotipom občine.
(7) Občinska uprava ali po njej pooblaščen organ lahko kadarkoli preveri namensko porabo sredstev.
(8) Izvajalec, ki krši pogodbena določila, ne more kandidirati za sredstva na naslednjem javnem razpisu.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
22. člen 
(prenehanje veljavnosti pravilnika) 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Pivka (Uradni list RS, št. 8/10).
23. člen 
(veljavnost odloka) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-19/2017
Pivka, dne 21. decembra 2017
Župan 
Občine Pivka 
Robert Smrdelj l.r.

AAA Zlata odličnost