Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2017 z dne 28. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2017 z dne 28. 12. 2017

Kazalo

3804. Sklep o podaljšanju veljavnosti Sklepa o znižanju najemnin poslovnih prostorov v historičnem mestnem jedru Kopra v lasti Mestne občine Koper, stran 12261.

  
Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08)
R A Z G L A Š A M     S K L E P 
o podaljšanju veljavnosti Sklepa o znižanju najemnin poslovnih prostorov v historičnem mestnem jedru Kopra v lasti Mestne občine Koper 
Št. 35280-91/2017
Koper, dne 22. decembra 2017
 
Župan 
Mestne občine Koper 
Boris Popovič 
 
Po pooblastilu župana 
Podžupan 
Alberto Scheriani l.r.
Na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave št. 40/00, 30/01, 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08), Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1l, 14/15 – ZUUJFO in 76/15) ter Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 21. decembra 2017 sprejel
S K L E P 
o podaljšanju veljavnosti Sklepa o znižanju najemnin poslovnih prostorov v historičnem mestnem jedru Kopra v lasti Mestne občine Koper 
I. 
S tem sklepom se veljavnost Sklepa o znižanju najemnin poslovnih prostorov v historičnem mestnem jedru Kopra v lasti Mestne občine Koper, številka 35280-47/2016 z dne 22. 12. 2016 (Uradni list RS, št. 86/16 z dne 29. 12. 2016) podaljša za obdobje enega leta, in sicer do 31. 12. 2018.
II. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2018 do 31. decembra 2018.
Št. 35280-91/2017
Koper, dne 21. decembra 2017
 
Župan 
Mestne občine Koper 
Boris Popovič 
 
Po pooblastilu župana 
Podžupan 
Alberto Scheriani l.r.
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale n. 40/00, 30/01, 29/03 e Gazzetta ufficiale della RS n. 90/05, 67/06 e 39/08)
P R O M U L G O     L A   D E L I B E R A 
sulla proroga della validità della Delibera sulla diminuzione dell’affitto per i vani commerciali di proprietà del Comune città di Capodistria, ubicati nel centro storico di Capodistria 
N. 35280-91/2017
Capodistria, 22 dicembre 2017
 
Il sindaco 
Comune città di Capodistria 
Boris Popovič 
 
Sotto l'autorità 
Vicesindaco 
Alberto Scheriani m.p.
Per effetto dell'articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01, 29/03 e Gazzetta ufficiale della RS n. 90/05, 67/06 e 39/08), in virtù della Legge sul patrimonio reale dello Stato e delle comunità autogestite locali (Gazzetta uff. della RS n. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1l, 14/2015 – ZUUJFO e 76/15), dell'Ordinanza sul patrimonio dello Stato e delle comunità autogestite locali (Gazzetta uff. della RS n. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 e 58/16), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, nella seduta del 21 dicembre 2017, ha accolto la seguente
D E L I B E R A 
sulla proroga della validità della Delibera sulla diminuzione dell'affitto per i vani commerciali di proprietà del Comune città di Capodistria, ubicati nel centro storico di Capodistria 
Con la presente delibera la validità della Delibera sulla diminuzione dell'affitto per i vani commerciali di proprietà del Comune città di Capodistria, ubicati nel centro storico di Capodistria, numero 35280-47/2016 del 22 dicembre 2016 (Gazzetta ufficiale della RS n. 86/16 del 29 dicembre 2016) viene prorogata per un anno, fino al 31 dicembre 2018.
II 
La presente delibera entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia e viene applicata dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018.
N. 35280-91/2017
Capodistria, 21 dicembre 2017
 
Il sindaco 
Comune città di Capodistria 
Boris Popovič 
 
Sotto l'autorità 
Vicesindaco 
Alberto Scheriani m.p.

AAA Zlata odličnost