Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2017 z dne 28. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2017 z dne 28. 12. 2017

Kazalo

3814. Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta Postojnska jama (OPPN PJ) – skrajšani postopek, stran 12284.

  
Na podlagi 57. člena in v povezavi z 61.a členom Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 – skl. US, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) ter 30. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07, 53/10) je župan Občine Postojna dne 8. 12. 2017 sprejel
S K L E P 
o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta Postojnska jama (OPPN PJ) – skrajšani postopek 
1. člen 
(predmet sklepa) 
S tem sklepom se prične postopek priprave Sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta Postojnska jama (OPPN PJ), v nadaljevanju: SD OPPN, objavljen v Uradnem listu RS, št. 61/09, 104/10.
2. člen 
(ocena stanja in razlogi za pripravo SD OPPN) 
(1) Podjetje Postojnska jama d.d. želi rekonstruirati in nadzidati obstoječo upravno stavbo podjetja Postojnska jama d.d. na naslovu Jamska cesta 32, Postojna.
(2) Stavba se nahaja na območju, ki se ureja z Občinskim podrobnim prostorskim načrtom Postojnska jama (OPPN PJ). Območje se v OPPN nahaja v ureditveni enoti UE-U. Merila in pogoji za to ureditveno enoto so podana zgolj za obstoječe stanje in ne omogočajo gradnje po izdelani idejni zasnovi, zato je potrebna sprememba in dopolnitev OPPN.
(3) Spremembe se nanašajo zgolj na oblikovne pogoje objekta in v manjši meri na pogoje gabaritov in v tem kontekstu povezane določbe odloka o parcelaciji in dopustnih odstopanj oziroma toleranc. SD OPPN se nanašajo na tekstualni del (na odlok). Sprememba grafičnega dela ni potrebna.
(4) Skladno z veljavno zakonodajo (61.a člen ZPNačrt) se postopek priprave SD OPPN vodi po skrajšanem postopku, ker se SD OPPN nanašajo samo na posamične posege v prostor, ki ne vplivajo na celovitost načrtovanih prostorskih ureditev ter na rabo sosednjih zemljišč in objektov. V postopku priprave sprememb in dopolnitev tega načrta se rok za predložitev smernic in mnenj skrajša na 15 dni, enako pa se skrajša trajanje javne razgrnitve.
(5) Ker je območje že komunalno opremljeno, se ne sprejme poseben program opremljanja za to območje.
3. člen 
(območje SD OPPN) 
(1) Območje SD OPPN zajema zemljišča pripadajoča upravni stavbi podjetja Postojnska jama d.d., na naslovu Jamska cesta 32, 6230 Postojna, ki se nahaja ob kompleksu objektov ob vstopu v Postojnsko jamo severozahodno od samega mesta Postojna.
(2) Okvirno območje SD OPPN zajema zemljišča s parc.št. 1649/34, 2623/7, 2623/6, 1649/36 in 1649/46, k.o. 2490 Postojna in se natančneje določi v postopku priprave SD OPPN.
4. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
SD OPPN se izdela na podlagi investicijskih namer pobudnika SD OPPN, za katere je bila izdelana preveritev prostora in variantne rešitve. Izhodišče za pripravo SD OPPN je izdelana Idejna zasnova za rekonstrukcijo in nadzidavo upravne stavbe Postojnska jama.
5. člen 
(roki za pripravo SD OPPN in njegovih posameznih faz) 
(1) Skladno z navedenim v 2. členu tega sklepa, se postopke priprave vodi po skrajšanem postopku, kar je upoštevano v spodaj navedenih okvirnih rokih za pripravo SD OPPN:
Faza
Rok izdelave
Nosilec
1.
Sklep o pripravi SD OPPN in objava sklepa
župan, občina
2.
Osnutek SD OPPN za pridobitev smernic 
10 delovnih dni po objavi sklepa
izdelovalec
3.
Pridobivanje smernic
20 dni
izdelovalec
4.
Izdelava dopolnjenega osnutka SD OPPN
10 delovnih dni po pridobitvi smernic
izdelovalec
5.
Javna razgrnitev in javna obravnava OPPN
21 dni
občina, izdelovalec
6.
Zavzemanje stališč do pripomb
5 delovnih dni po javni razgrnitvi
občina, izdelovalec 
7.
Posredovanje stališč v objavo in seznanitev lastnikov 
s stališči do njihovih pripomb
7 dni po sprejemu na stališč
občina
8.
Predlog SD OPPN 
10 delovnih dni po sprejemu stališč
izdelovalec
9.
Pridobivanje in usklajevanje mnenj
20 dni
izdelovalec
10.
Usklajen predlog OPPN
10 delovnih dni po prejemu mnenj
izdelovalec
11.
Priprava gradiva za obravnavo na seji OS
občina
12.
Obravnava na seji OS in sprejem dokumenta
občina
13.
Izdelava končnega dokumenta
10 delovnih dni po sprejemu na OS
izdelovalec
14.
Objava odloka OPPN v Uradnem listu 
občina
(2) Predviden rok za sprejem akta je odvisen od odzivnosti in zahtev nosilcev urejanja prostora, oziroma od vseh sodelujočih v postopku izdelave OPPN, od obsega usklajevanj in dinamike sklicev sej občinskega sveta.
(3) V primeru spremembe zakonodaje oziroma predpisov, ki bi vplivali na postopek ter vsebino izdelave SD OPPN, se le ta lahko ustrezno prilagodi.
6. člen 
(nosilci urejanja prostora) 
(1) Pri pripravi SD OPPN morajo s svojimi smernicami za načrtovanje in mnenji k predlogu SD OPPN sodelovati naslednji nosilci urejanja prostora:
1. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana (varstvo kulturne dediščine),
2. Zavod za varstvo kulturne dediščine, OE Nova Gorica, Delpinova 16, Nova Gorica,
3. Zavod RS za ohranjanje narave, OE Nova Gorica, Delpinova 16, 5000 Nova Gorica (ohranjanje narave).
(2) Če se v postopku priprave SD OPPN ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice in mnenja organov, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se le-te pridobijo v postopku.
(3) Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z 61.a členom ZPNačrt podati smernice k osnutku in mnenja k predlogu prostorskega akta v 15 dneh od prejema poziva.
7. člen 
(obveznosti financiranja OPPN) 
(1) Pripravo SD OPPN financira investitor, ki za vodenje izdelave prostorskega akta imenuje pooblaščenega prostorskega načrtovalca.
(2) Obveznosti investitorja v postopku priprave SD OPPN so se določile z dogovorom o izdelavi prostorskega akta med občino, izdelovalcem in investitorjem.
(3) Občina Postojna kot pripravljavec zagotovi strokovne kadre in sredstva za vodenje postopka priprave SD OPPN PJ.
8. člen 
(začetek veljavnosti sklepa) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, objavi pa se tudi na spletni strani Občine Postojna.
Št. 3505-8/2017-3
Postojna, dne 8. decembra 2017
Župan 
Občine Postojna 
Igor Marentič l.r.

AAA Zlata odličnost