Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2017 z dne 28. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2017 z dne 28. 12. 2017

Kazalo

3827. Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Slovenske Konjice, stran 12309.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) in 16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 87/15, 12/16 – popravek in 69/17) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 30. seji dne 21. 12. 2017 sprejel
P R A V I L N I K 
o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Slovenske Konjice 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(uporaba izrazov) 
V pravilniku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
2. člen 
(vsebina pravilnika) 
Ta pravilnik ureja dodeljevanje denarne pomoči za novorojence (v nadaljevanju: denarna pomoč) z območja Občine Slovenske Konjice, določa upravičence, prejemnike, višino denarne pomoči, postopek za uveljavljanje ter način dodelitve enkratne denarne pomoči.
3. člen 
(opredelitev denarne pomoči) 
Denarna pomoč je enkratna denarna pomoč novorojenemu otroku. Zagotavlja se iz sredstev občinskega proračuna in s katero se staršem novorojenega otroka podelijo dodatna sredstva za pokrivanje stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka.
II. UPRAVIČENCI 
4. člen 
(določitev upravičencev) 
(1) Pravico do denarne pomoči lahko uveljavljata starša otroka, če je otrok državljan Republike Slovenije in ima vsaj eden od staršev in otrok stalno bivališče v Občini Slovenske Konjice.
(2) V primeru, da starša živita ločeno, uveljavlja pravico do denarne pomoči, pod pogoji iz prejšnjega odstavka tega člena, tisti od staršev, pri katerem otrok dejansko živi.
(3) Pravico do denarne pomoči pa lahko uveljavlja tudi druga oseba, ki je zakoniti zastopnik otroka.
III. PREJEMNIK 
5. člen 
(določitev prejemnika) 
(1) Denarna pomoč se izplača enemu od staršev, ki ga upravičenca navedeta v vlogi kot prejemnika denarne pomoči in ima stalno prebivališče v Občini Slovenske Konjice.
(2) Pri enostarševskih družinah se denarna pomoč izplača tistemu od staršev, pri katerem otrok živi.
(3) V primeru iz tretjega odstavka 4. člena se denarna pomoč izplača zakonitemu zastopniku otroka.
IV. VIŠINA 
6. člen 
(višina pomoči) 
(1) Višina denarne pomoči znaša 200,00 EUR neto za vsakega živorojenega otroka. O spremembi višine denarne pomoči odloča občinski svet s sklepom.
(2) Upravičenec poleg denarne pomoči ob rojstvu otroka prejme tudi knjižno darilo.
V. POSTOPEK 
7. člen 
(vsebina vloge) 
(1) Starši novorojenca pridobijo pravico do pomoči, ko občinska uprava pridobi podatke o rojstvu otroka iz uradnih evidenc.
(2) Upravičenec uveljavlja pravico do denarne pomoči z vlogo za dodelitev enkratne denarne pomoči za novorojence, ki jo pošlje po pošti ali vloži na Občini Slovenske Konjice.
(3) Denarna pomoč se izplača na podlagi izpolnjenega obrazca (vloge upravičenca), ki obsega:
– ime, priimek in naslov prejemnika, EMŠO in njegovo davčno številko,
– številko transakcijskega računa prejemnika,
– banko, pri kateri ima prejemnik odprt transakcijski račun, in
– ime in priimek ter naslov otroka oziroma otrok.
(4) Po izteku enega leta od dneva rojstva otroka, upravičenec ne more več zahtevati denarne pomoči po določbah tega pravilnika.
8. člen 
(obvestilo o nakazilu) 
O dodelitvi enkratne denarne pomoči in nakazilu je upravičenec obveščen z Obvestilom o nakazilu po pošti.
9. člen 
(neprenosljivost denarne pomoči) 
Denarna pomoč po tem pravilniku ni prenosljiva na drugo pravno ali fizično osebo, niti je ni mogoče nameniti v humanitarne ali druge namene.
10. člen 
(vračilo denarne pomoči) 
Prejemnik je dolžan vrniti prejeto denarno pomoč skupaj z zamudnimi obrestmi, če se ugotovi, da jo je prejel na podlagi neresničnih podatkov oziroma v nasprotju z določbami tega pravilnika.
11. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Sklep o pomoči za novorojence (Uradni list RS, št. 107/01, 27/09).
12. člen 
(objava in začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za vse novorojence, rojene od 1. 1. 2018 dalje.
Št. 007-0012/2017(127)
Slovenske Konjice, dne 21. decembra 2017
Župan 
Občine Slovenske Konjice 
Miran Gorinšek l.r.

AAA Zlata odličnost