Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2017 z dne 28. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2017 z dne 28. 12. 2017

Kazalo

3813. Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Postojna, stran 12281.

  
Na podlagi 16. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17), Resolucije o nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023 (Uradni list RS, št. 26/14), Izvedbenega načrta Resolucije o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023 in 16. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07 in 53/10) je Občinski svet Občine Postojna na 27. redni seji dne 13. 12. 2017 sprejel
O D L O K 
o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Postojna 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen
(vsebina odloka) 
S tem odlokom Občina Postojna (v nadaljevanju: občina) določa postopek izbire izvajalcev športnih programov in področij letnega programa športa, pogoje in merila za izbiro in sofinanciranje izvajanja letnega programa športa, način določitve višine sofinanciranja, način sklepanja in vsebino pogodb o sofinanciranju ter način izvajanja nadzora nad pogodbami o sofinanciranju.
2. člen 
(opredelitev javnega interesa v športu) 
Javni interes obsega naloge nacionalnega in lokalnega pomena, ki so določene v Nacionalnem programu športa v RS (v nadaljevanju: NPŠ) in so namenjene zagotavljanju optimalnih pogojev za kakovostno ukvarjanje s športom in gibalnimi dejavnostmi za ohranjanje zdravja. Javni interes v občini obsega dejavnosti na vseh področjih športa v skladu s prednostnimi nalogami, ki so opredeljene v NPŠ in se uresničuje tako, da se:
– v proračunu občine zagotavlja finančna sredstva za sofinanciranje Letnega programa športa v Občini Postojna (v nadaljevanju: LPŠ),
– načrtuje, gradi in vzdržuje lokalno pomembne športne objekte in površine za šport v naravi,
– spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj vseh področij športa.
3. člen 
(opredelitev področij športa) 
Za uresničevanja javnega interesa v športu se v skladu s proračunskimi možnostmi in ob upoštevanju načela enake dostopnosti javnih sredstev za vse izvajalce iz proračuna občine lahko sofinancirajo naslednja področja športa:
1. ŠPORTNI PROGRAMI:so različne pojavne oblike športa, namenjene posameznikom vseh starosti, in sicer:
1. Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine – so športne dejavnosti, ki nadgrajujejo gibalne dejavnosti v predšolskem obdobju in šolsko športno vzgojo, ter obšolski športni programi, namenjeni vsem otrokom in mladini, ki niso del tekmovalnih sistemov nacionalnih panožnih športnih zvez,
2. Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami – je prilagojeno izvajanje gibalnih programov,
3. Obštudijska športna dejavnost – so različne oblike športnih dejavnosti študentov,
4. Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport – so športni programi, ki jih izvajajo športna društva ter nacionalne panožne zveze in so namenjeni sistematični pripravi na tekmovanja in tekmovanjem,
5. Kakovostni šport – so programi priprav in tekmovanj športnikov in športnih ekip v članskih starostnih kategorijah, ki tekmujejo v tekmovalnih sistemih Nacionalnih panožnih športnih zvez (v nadaljevanju: NPŠZ), do naslova državnega prvaka ter na mednarodnih tekmovanjih,
6. Vrhunski šport – so programi priprav in tekmovanj vrhunskih športnikov, usmerjenih v doseganje vrhunskih športnih dosežkov na mednarodni ravni. Vrhunski športnik je športnik mednarodnega, svetovnega ali olimpijskega razreda in je vpisan v evidenco registriranih in kategoriziranih športnikov kot vrhunski športnik,
7. Šport invalidov – so vse pojavne oblike športa, s katerim se ukvarjajo invalidi izven šolskega sistema,
8. Športna rekreacija – so različne pojavne oblike športne gibalne dejavnosti s ciljem ohranjanja dobrega zdravja, dobrega počutja in vitalnosti, druženja, tekmovanja oziroma zabave,
9. Šport starejših – je športno-rekreativna gibalna dejavnost oseb starejših od 65 let.
2. ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE ZA ŠPORT V NARAVI
3. RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU:
– izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev v športu,
– statusne pravice športnikov, strokovnih delavcev v športu in strokovna podpora programom,
– založništvo v športu,
– znanstveno raziskovalna dejavnost v športu,
– informacijsko komunikacijska tehnologija na področju športa.
4. ORGANIZIRANOST V ŠPORTU
5. ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA NA PODROČJIH:
– športne prireditve,
– javno obveščanje v športu,
– športna dediščina in muzejska dejavnost v športu.
6. DRUŽBENA IN OKOLJSKA ODGOVORNOST V ŠPORTU.
II. LETNI PROGRAM ŠPORTA 
4. člen
(letni program športa) 
(1) LPŠ je dokument, ki opredeli športne programe/področja, ki so v koledarskem letu, za katerega se LPŠ sprejema, v občini prepoznana kot javni interes.
(2) Glede na razvojne načrte, prioritete v športu, razpoložljiva proračunska sredstva ter kadrovske in prostorske razmere v lokalnem športu se v LPŠ določi:
– športne programe/področja, ki se v proračunskem letu sofinancirajo iz občinskega proračuna,
– višino proračunskih sredstev za sofinanciranje področij/programov športa,
– obseg in vrsto športnih programov/področij.
(3) Pogoji in merila za vrednotenje športnih programov/področij so opredeljeni v prilogi odloka.
(4) Predlog LPŠ pripravi občinska uprava. Zaradi zagotavljanja avtentičnih interesov civilne športne družbe v postopku priprave predloga LPŠ, poda svoje mnenje tudi Športna zveza Postojna.
(5) Ne glede na prejšnji odstavek lahko občinski svet sprejme letni program športa na lokalni ravni brez predhodnega mnenja iz prejšnjega odstavka, če ga Športna zveza Postojna ne poda v roku enega meseca.
5. člen 
(javni športni objekti in površine) 
(1) Športni objekti in površine za šport v naravi so športni centri, športni objekti, vadbeni prostori, vadbene površine ter površine za šport v naravi.
(2) Javni športni objekti in površine za šport v naravi so športni objekti in površine za šport v naravi, ki so v lasti lokalne skupnosti ali Republike Slovenije.
6. člen 
(uporaba javnih športnih objektov in površin) 
(1) Športna društva, ki izvajajo LPŠ, imajo za izvajanje le tega, pod enakimi pogoji, prednost pri uporabi javnih športnih objektov in površin pred drugimi uporabniki.
(2) Programi športa, ki se izvajajo v okviru obveznega ali razširjenega dela vzgojno izobraževalnega programa na javnih športnih objektih in površinah za šport v naravi, imajo prednost pred izvajalci LPŠ in drugimi uporabniki.
(3) Sofinanciranje stroškov uporabe javnih športnih objektov in površin za šport v naravi, ki so v lasti lokalne skupnosti, se lahko izvede tudi v obliki brezplačne uporabe javnih športnih objektov in površin za šport v naravi. Sofinanciranje se izvede z javnim razpisom na podlagi prednostnih kriterijev iz prejšnjih odstavkov.
III. IZVAJALCI 
7. člen
(izvajalci letnega programa športa) 
Izvajalci LPŠ po tem odloku so:
– športna društva in športna zveza, ki so registrirani v RS,
– zavod za šport,
– zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo športne programe določene z LPŠ,
– pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti v športu v RS,
– samostojni podjetniki posamezniki, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti v športu v RS,
– ustanove, ki so ustanovljene za splošno koristen namen na področju športa, v skladu z zakonom, ki ureja ustanove in
– zasebni športni delavci.
IV. POGOJI ZA SOFINANCIRANJE 
8. člen
(pravica do sofinanciranja) 
(1) Izvajalci iz prejšnjega člena imajo pravico do sofinanciranja na področjih športa, če izpolnjujejo pogoje:
– imajo sedež v občini in so njihovi programi namenjeni občanom Občine Postojna,
– so na dan objave javnega razpisa za sofinanciranje letnega programa športa (v nadaljevanju: JR) najmanj eno leto registrirani v skladu z veljavnimi predpisi, njihova (pretežna) dejavnost pa je izvajanje športnih programov,
– izvajajo športne programe/področja športa skladno z odlokom in LPŠ,
– se pravočasno prijavijo na javni razpis ter izpolnjujejo vse razpisne pogoje,
– imajo za prijavljene športne programe/področja športa:
– zagotovljene materialne in prostorske pogoje ter ustrezno izobražen ali usposobljen kader za opravljanje strokovnega dela v športu, 
– izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni viri prihodkov in stroškov izvedbe programov, 
– izvajajo športne programe, ki so predmet razpisa, najmanj 30 vadbenih tednov letno v obsegu vsaj 60 ur (po dve uri tedensko), razen v primerih, ko ne gre za sofinanciranje celoletnih športnih programov in je obseg izvajanja posameznega športnega programa v merilih drugače opredeljen, 
– urejeno evidenco članstva (športna društva, zveze) ter evidenco o udeležencih programov. 
(2) Športna društva, kot osnovne športne organizacije, se na lokalni ravni združujejo v športno zvezo.
(3) Športna društva in njihove zveze imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju LPŠ.
(4) Javni zavod za šport, ustanovljen za izvajanje nalog iz 45. člena Zakona o športu, se ne sofinancira iz javnega razpisa za izvajanje LPŠ, ampak neposredno iz proračuna občine. Sredstva za delovanje javnega zavoda se opredelijo v letnem programu športa.
(5) Občina lahko sofinancira stroške delovanja športne zveze, če je ta ustanovljena. Športna zveza lahko kandidira za sredstva le na podlagi tistih športnih programov, ki jih izvaja sama, in ki jih posamezna društva, članice športne zveze, ne vključujejo v svoje programe, s katerimi kandidirajo za sredstva.
V. POSTOPEK ZA DODELJEVANJE SREDSTEV 
9. člen
(komisija za izvedbo javnega razpisa) 
(1) Župan s sklepom ustanovi komisijo za izvedbo javnega razpisa (v nadaljevanju: komisija), ki je sestavljena iz treh (3) članov.
(2) Člani komisije ne smejo biti z vlagatelji, ki kandidirajo za dodelitev sredstev, interesno povezani v smislu poslovne povezanosti, sorodstvenega razmerja (v ravni vrsti ali v stranski vrsti do vštetega četrtega kolena), v zakonski zvezi, zunajzakonski skupnosti, v svaštvu od vštetega drugega kolena, tudi če so te zveze, razmerja oziroma skupnosti že prenehale. Prav tako ne smejo sodelovati pri delu komisije, če obstajajo druge okoliščine, ki bi vplivale na njihovo neobjektivnost in nepristranskost (npr. osebne povezave).
(3) Člani komisije podpišejo izjavo o prepovedi interesne povezanosti. Če je predsednik ali član komisije z vlagateljem poslovno, sorodstveno ali osebno povezan, se izloči iz komisije in se to evidentira v zapisniku.
(4) Komisija se sestaja na rednih in izrednih sejah. Seje lahko potekajo tudi dopisno. Komisija o poteku sej in o svojem delu vodi zapisnik. Za sklepčnost in sprejemanje odločitev je potrebna navadna večina.
(5) Naloge komisije so:
– pregled in ocena vsebine razpisne dokumentacije,
– odpiranje in ugotavljanje pravočasnosti ter popolnosti prejetih vlog,
– ocena vlog na podlagi pogojev in meril navedenih v tem odloku,
– priprava predloga izvajalcev LPŠ po izbranih športnih programov/področij,
– podaja predloga izbire in sofinanciranja LPŠ po športnih programih/področjih in po izvajalcih,
– vodenje zapisnikov o svojem delu.
(6) Strokovno-administrativna dela za komisijo opravlja občinska uprava.
10. člen 
(javni razpis in razpisna dokumentacija) 
(1) V skladu z veljavno zakonodajo, tem odlokom, sprejetim LPŠ in na podlagi sklepa župana občina izvede JR.
(2) Objava JR mora vsebovati:
– ime in naslov naročnika,
– pravno podlago za izvedbo JR,
– predmet JR,
– navedbo pogojev za kandidiranje na JR (upravičeni izvajalci LPŠ),
– navedbo pogojev in meril za vrednotenje športnih programov/področij,
– višino sredstev, ki so na razpolago za predmet JR,
– obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva,
– rok, do katerega morajo biti predložene vloge in način oddaje vlog,
– datum in način odpiranja vlog,
– rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu JR,
– navedbo oseb, pooblaščenih za dajanje informacij o JR,
– informacijo o razpisni dokumentaciji.
(3) Razpisna dokumentacija mora vsebovati:
– razpisne obrazce,
– navodila izvajalcem za pripravo in oddajo vloge,
– informacijo o dostopnosti do odloka, LPŠ ter pogojev in meril,
– vzorec pogodbe o sofinanciranju programov.
11. člen 
(postopek izvedbe javnega razpisa) 
(1) Občina objavi JR na spletni strani občine. Rok za prijavo na JR ne sme biti krajši kot 14 dni od objave JR.
(2) Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici z oznako »ne odpiraj – vloga« in navedbo JR, na katerega se nanaša. Vlagatelj na zadnji strani ovojnice navede svoj naziv in naslov. Vloga je lahko tudi elektronska, če je tako določeno v JR. Način elektronske predložitve vloge se določi v razpisni dokumentaciji.
(3) Ovojnica, ki ni označena skladno s prejšnjim odstavkom, se vrne vlagatelju.
(4) Odpiranje prejetih vlog opravi komisija v roku in na način, ki je predviden v JR. Odpirajo se samo v roku posredovane vloge v pravilno izpolnjeni in označeni ovojnici ter v vrstnem redu, po katerem so bile prejete. Odpiranje vlog ni javno.
(5) Za vsako vlogo komisija na odpiranju ugotovi formalno popolnost glede na to, ali je bila oddana pravočasno in s strani upravičenega vlagatelja ter ali so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti (popolna vloga).
(6) O odpiranju vlog se vodi zapisnik, ki vsebuje:
– kraj in čas odpiranja prispelih vlog,
– imena navzočih članov komisije,
– naziv vlagateljev navedenih po vrstnem redu odpiranja,
– ugotovitve o popolnosti oziroma nepopolnosti posamezne vloge ter navedbo manjkajoče dokumentacije.
(7) Zapisnik podpišejo prisotni člani komisije. Zapisnik komisije ni javen.
(8) Vlogo, ki ni pravočasna ali je ni vložil upravičen vlagatelj, se zavrže s sklepom. Pritožba zoper sklep ni dovoljena.
12. člen 
(poziv za dopolnitev vloge) 
(1) Na podlagi zapisnika o odpiranju vlog se v roku osmih (8) dni pisno pozove tiste vlagatelje, katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev vlog je osem (8) dni.
(2) Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji v roku iz prejšnjega odstavka ne dopolnijo, se zavržejo s sklepom. Pritožba zoper sklep ni dovoljena.
13. člen 
(odločba o izbiri) 
Na podlagi odločitve komisije izda direktor občinske uprave odločbo o izbiri ter obsegu sofinanciranja ali o zavrnitvi sofinanciranja programa/področja LPŠ. Odločba o izbiri je podlaga za sklenitev pogodbe o sofinanciranju izvajanja LPŠ.
14. člen 
(poziv k podpisu pogodbe) 
(1) Ob izdaji odločbe o izbiri občina pozove vlagatelja k podpisu pogodbe o sofinanciranju izvajanja LPŠ.
(2) Če se vlagatelj v roku 8 dni ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za sofinanciranje.
15. člen 
(ugovor) 
(1) Zoper odločbo je možno podati ugovor v roku osmih (8) dni po prejemu odločbe. Vložen ugovor ne zadrži sklepanja pogodb z izbranimi izvajalci LPŠ. Predmet ugovora ne morejo biti pogoji in merila za vrednotenje LPŠ.
(2) O ugovoru odloči župan v roku trideset dni od prejema ugovora. Odločitev župana je dokončna. O dokončni odločitvi župan obvesti tudi komisijo.
(3) Zoper odločitev župana je dopusten upravni spor na Upravnem sodišču Republike Slovenije, ki se vloži v roku trideset (30) dni od vročitve odločbe.
16. člen 
(objava rezultatov javnega razpisa) 
Rezultati se po zaključku postopka JR objavijo na spletni strani občine.
VI. POGODBA IN NADZOR NAD PORABO SREDSTEV 
17. člen
(pogodba z izbranimi izvajalci letnega programa športa) 
(1) Z izbranimi izvajalci LPŠ se sklene pogodbo o sofinanciranju izvajanja LPŠ. V pogodbi se opredeli:
– naziv in naslov naročnika ter izvajalca dejavnosti,
– pravna osnova za sklenitev pogodbe,
– vsebino in obseg dejavnosti,
– čas realizacije dejavnosti,
– višino dodeljenih sredstev,
– terminski plan porabe sredstev,
– način nadzora nad namensko porabo sredstev, izvedbo športnih programov/področij, ter predvidene sankcije v primeru neizvajanja,
– način nakazovanja sredstev izvajalcu,
– način in vzrok spremembe višine pogodbenih sredstev,
– način, vsebino in rok za poročanje o realizaciji LPŠ po pogodbi,
– določilo, da mora izvajalec, ki nenamensko koristi pogodbena sredstva, sredstva vrniti v proračun skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, oziroma če drugače krši pogodbena določila, ne more kandidirati za sredstva na naslednjem JR,
– druge medsebojne pravice in obveznosti.
(2) Če se vlagatelj v roku osmih (8) dni ne odzove na poziv k podpisu pogodbe, se šteje, da je umaknil vlogo za sofinanciranje.
18. člen 
(spremljanje izvajanja letnega programa športa) 
(1) Izvajalci LPŠ so dolžni izvajati izbrana področja najmanj v obsegu opredeljenem v pogodbi, sredstva pa nameniti za izbran športni program/področje v skladu z JR.
(2) Nadzor nad izvajanjem pogodb in porabo proračunskih sredstev izvaja občinska uprava.
(3) Za strokovno pripravo gradiv in vodenje postopkov spremljanja izvajanja LPŠ lahko župan pooblasti primerno strokovno usposobljeno organizacijo.
(4) Sredstva, ki na razpisu niso bila razdeljena ali so bila vrnjena v proračun skladno z določbami tega odloka, lahko župan s sklepom razporedi izbranim izvajalcem LPŠ, katerih rezultati opravičujejo povečan obseg sredstev.
19. člen 
(dolžnosti izvajalcev LPŠ) 
(1) Izvajalec športnega programa, ki je izbran za izvajanje letnega programa športa v občini, je dolžan javno objaviti izračun cene športnega programa, za katerega izvajanje prejema proračunska sredstva. Cene programov morajo biti oblikovane v skladu s pravilnikom, ki ga izda minister.
(2) Športni programi, ki so v celoti financirani iz javnih sredstev, so za uporabnike brezplačni. V primeru delnega sofinanciranja športnih programov iz proračunskih sredstev občine mora izvajalec LPŠ stroške, ki jih krijejo vadeči, sorazmerno zmanjšati.
(3) Izvajalec, ki je izbran za izvajanje LPŠ, mora na tekmovanjih in z njimi povezanimi dogodki oziroma v projektnih aktivnostih, ki jih organizira za obiskovalce prostor opremiti z dobro vidnim plakatom oziroma transparentom, na katerem je logotip občine in na primeren način opremiti z logotipom občine publikacije in druge komunikacijske in promocijske materiale, ki jih uporablja.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
20. člen
(prenehanje veljavnosti pravilnika) 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Postojna (Uradni list RS, št. 105/12 in 83/16).
21. člen 
(veljavnost odloka) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-13/2017
Postojna, dne 13. decembra 2017
Župan 
Občine Postojna 
Igor Marentič l.r.

AAA Zlata odličnost