Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2017 z dne 28. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2017 z dne 28. 12. 2017

Kazalo

3790. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o davčnem obračunu akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti, stran 12176.

  
Na podlagi drugega odstavka 295. člena in drugega odstavka 305. člena Zakona o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 101/13 – ZDavNepr, 111/13, 22/14 – odl. US, 25/14 – ZFU, 40/14 – ZIN-B, 90/14, 91/15 in 63/16 in 69/17) izdaja ministrica za finance
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o davčnem obračunu akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti 
1. člen 
V Pravilniku o davčnem obračunu akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti (Uradni list RS, št. 109/13, 83/14, 100/15, 19/16 – popr. in 86/16) se v prvem odstavku 3. člena besedilo »Priloge 5 do 14b« nadomesti z besedilom »Priloge 6 do 14b«.
2. člen 
V Prilogi 1 se v točki V. Izračun akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti (dejanski):
– v opisu zaporedne številke 2.2 in zaporedne številke 6.7 črta besedilo »o izogibanju dvojnega obdavčevanja«,
– v opisu zaporedne številke 15.5, besedilo »Zmanjšanje davčne osnove za preostanek neizkoriščenega dela regijske olajšave za vlaganja v raziskave in razvoj po 5. členu ZDoh-2J« nadomesti z zapisom »XXXX« in
– v opisu zaporedne številke 15.9 kratica »ZPIZ-2« nadomesti s kratico »ZDoh-2«.
V točki VI. Izračun akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti (normirani,) se v opisu zaporedne številke 2.2 črta besedilo »o izogibanju dvojnega obdavčevanja« ter v zaporedni številki 8. besedilo »(4 x 0,8)« nadomesti z besedilom »v višini 80 % davčno priznanih prihodkov, vendar ne več kot najvišji dovoljeni znesek«.
V točki VIII. Podatki o prilogah k obračunu. se črta besedilo »› PRILOGA 5: Podatki v zvezi z izvajanjem mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčenja« in besedilo » PRILOGA 8b: Podatki v zvezi s koriščenjem preostanka regijske olajšave za vlaganja v raziskave in razvoj (tretji stavek prvega odstavka 61. člena ZDoh-2 v povezavi s 5. členom ZDoh-2J)«.
3. člen 
Priloga 2 se nadomesti z novo Prilogo 2, ki je priloga in sestavni del tega pravilnika.
4. člen 
Priloga 5 se črta.
5. člen 
Priloga 6 se nadomesti z novo Prilogo 6, ki je priloga in sestavni del tega pravilnika.
6. člen 
Priloga 8b se črta.
7. člen 
V Priloga 14a se v Tabeli B v delu III. Podatki o drugih učinkih, ki zaradi priglasitve posebne davčne obravnave ne povečujejo izkazane davčne osnove, v zaporedni številki 1 beseda »dneva« nadomesti z besedo »leta«.
V Metodologiji za izpolnjevanje Priloge 14a se v metodologiji za izpolnjevanje zap. št. 1 III. dela TABELE B, beseda »dneva« nadomesti z besedo »leta«.
8. člen 
V Prilogi 14b se v tabeli v delu I. Podatki o prevzetih davčnih olajšavah in učinkih na davčno osnovo zavezanca zaradi uveljavljanja posebne davčne obravnave, v zaporedni številki 3 besedilo »Neizkoriščena regijska olajšava za vlaganje v raziskave in razvoj (2. točka prvega odstavka 61. člena ZDoh-2)« nadomesti z zapisom »XXXX«.
V Metodologiji za izpolnjevanje Priloge 14b se v metodologiji za izpolnjevanje zap. št. 3 I. dela tabele, besedilo »Zavezanec vpiše znesek prevzete regijske olajšave za vlaganja v raziskave in razvoj, ki pri prenosniku dejavnosti ni bila izkoriščena oziroma je bila izkoriščena v nižjem znesku od uveljavljenega zaradi prenizke davčne osnove. Podatek o prevzeti olajšavi mora biti razviden iz podatkov v stolpcu 5 PRILOGE 8b obračuna.« nadomesti z besedilom »Se ne izpolnjuje.«.
9. člen 
Priloga 15 se nadomesti z novo Prilogo 15, ki je priloga in sestavni del tega pravilnika.
10. člen 
Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2018, uporablja pa se za davčna obdobja, ki se začnejo od vključno 1. januarja 2018.
Do začetka uporabe tega pravilnika se uporablja Pravilnik o akontaciji dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti (Uradni list RS, št. 109/13, 83/14, 100/15, 19/16 – popr. in 86/16).
Št. 007-786/2017/13
Ljubljana, dne 21. decembra 2017
EVA 2017-1611-0110
mag. Mateja Vraničar Erman l.r.
Ministrica 
za finance 

AAA Zlata odličnost