Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2017 z dne 28. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2017 z dne 28. 12. 2017

Kazalo

3799. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, stran 12248.

  
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Dravograd (Uradni list RS, št. 101/13, UPB-3 in 2/16) in prvega odstavka 21. člena Zakona o graditvi objektov ZGO-1; (ZGO-1; Uradni list RS, št. 102/04 – UPB1, 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05, 120/06, 126/07, 57/09, 108/09, 61/10 – ZRud-1, (62/10 popr.), 20/11 – Odl.US: U-I-165/09-34, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13 in 19/15) je Občinski svet Občine Dravograd na 23. redni seji dne 21. 12. 2017 sprejel naslednji
S K L E P 
1. Na nepremičninah:
– parc. št. 250/6, 251/12, 255/5, 255/14, 255/15, 255/16 in 1292/6, vse k.o. 840 Otiški Vrh I;
– parc. št. 244/3, k.o. 841 Otiški Vrh II;
– parc. št. 676, k.o. 842 Dobrova;
se vzpostavi status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – občinska cesta.
2. Občinska uprava Občine Dravograd izda odločbo o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra za nepremičnine navedene v 1. točki tega sklepa.
3. Status grajenega javnega dobra se zaznamuje v zemljiški knjigi.
4. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0004/2014-23(020-0002/2017)
Dravograd, dne 21. decembra 2017
Županja 
Občine Dravograd 
Marijana Cigala l.r.

AAA Zlata odličnost