Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2017 z dne 28. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2017 z dne 28. 12. 2017

Kazalo

3844. Odlok o proračunu Občine Štore za leto 2018, stran 12344.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 80/16 – ZIPRS1718) in 16. člena Statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 1/12, 38/14) je Občinski svet Občine Štore na 19. redni seji dne 12. 12. 2017 sprejel
O D L O K 
o proračunu Občine Štore za leto 2018 
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen 
(vsebina odloka) 
S tem odlokom se za Občino Štore za leto 2018 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 
2. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v eurih
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto
Proračun za leto 2018
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
3.941.595
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
3.084.152
70
DAVČNI PRIHODKI
2.697.870
700 Davki na dohodek in dobiček
2.322.838
703 Davki na premoženje
293.238
704 Domači davki na blago in storitve
74.794
706 Drugi davki
7.000
71
NEDAVČNI PRIHODKI
386.282
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja
297.298
711 Takse in pristojbine
3.092
712 Globe in druge denarne kazni
6.870
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
10.200
714 Drugi nedavčni prihodki
68.822
72
KAPITALSKI PRIHODKI
659.698
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
349.200
721 Prihodki od prodaje zalog
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
310.498
73
PREJETE DONACIJE
0
730 Prejete donacije iz domačih virov
0
731 Prejete donacije iz tujine
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI
197.745
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
135.354
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna 
Evropske unije
62.391
78 
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
0
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij
0
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
3.953.843
40
TEKOČI ODHODKI
1.449.228
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
338.893
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
51.146
402 Izdatki za blago in storitve
1.003.788
403 Plačila domačih obresti
16.545
409 Rezerve
38.856
41
TEKOČI TRANSFERI
1.117.786
410 Subvencije
0
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
772.233
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam
151.154
413 Drugi tekoči domači transferi
194.399
414 Tekoči transferi v tujino
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI 
1.379.399
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
1.379.399
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
7.430
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
7.430
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
0
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
–12.248
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
64.037
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
64.037
440 Dana posojila
64.037
441 Povečanje kapitalskih deležev 
in finančnih naložb
0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
443 Povečanje namenskega premoženja 
v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
–64.037
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
38.194
50
ZADOLŽEVANJE
38.194
500 Domače zadolževanje
38.194
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
53.294
55
ODPLAČILA DOLGA
53.294
550 Odplačila domačega dolga
53.294
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) 
– ali 0 ali +
–91.385
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–15.100
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X-IX.) 
12.248
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA 
91.600
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Štore.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 
3. člen 
(izvrševanje proračuna) 
V tekočem letu se izvršuje proračun tekočega leta.
Proračun se izvršuje skladno z določbami zakona, ki ureja javne finance in podzakonskimi predpisi, izdanimi na njegovi podlagi in podlagi tega odloka.
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – podkonta.
Veljavni načrt razvojnih programov tekočega leta mora biti za tekoče leto usklajen z veljavnim proračunom.
4. člen 
(namenski prihodki in odhodki proračuna) 
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
1. državna sredstva, evropska sredstva in sredstva drugih sofinancerjev za investicije in tekoče zadeve,
2. pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest,
3. požarna taksa,
4. lastna sredstva krajevne skupnosti, ki se uporabljajo za namene, določene v finančnem načrtu krajevne skupnosti,
5. prihodki od prodaje ali zamenjave občinskega stvarnega premoženja,
6. donacija,
7. okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda,
8. koncesijske dajatve od upravljanja pokopališča, lovstva in izkoriščanja gozdov,
9. komunalni prispevek,
10. najemnina za gospodarsko javno infrastrukturo.
5. člen 
(prerazporejanje pravic porabe) 
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna za leto izvrševanja.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe, odloča na predlog neposrednega uporabnika župan.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v polletju s polletnim poročilom in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2018 in njegovi realizaciji.
6. člen 
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let) 
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte, ki so vključeni v veljavni načrt razvojnih programov, odda javno naročilo za celotno vrednost projekta, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 80 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
– v letu 2019 40 % navedenih pravic porabe in
– v ostalih prihodnjih letih 40 % navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 40 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov ter prevzemanje obveznosti za pogodbe, ki se financirajo iz predpristopnih pomoči, popristopnih pomoč in sredstev drugih donatorjev.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen 
(spremljanje in spreminjanje načrta razvojnih programov) 
Neposredni uporabnik vodi evidenco projektov iz veljavnega načrta razvojnih programov.
Spremembe veljavnega načrta razvojnih programov so uvrstitev projektov v načrtu razvojnih programov in druge spremembe projektov.
Neposredni uporabnik mora v 30 dneh po uveljavitvi proračuna uskladiti načrt razvojnih programov z veljavnim proračunom. Neusklajenost med veljavnim proračunom in veljavnim načrtom razvojnih programov je dopustna le v delih, kjer se projekti financirajo z namenskimi prejemki.
Po preteku roka iz prejšnjega odstavka o spremembi vrednosti veljavnih projektov do 20 % izhodiščne vrednosti odloča predstojnik neposrednega uporabnika (župan oziroma v primerih ožjih delov občin svet ali predsednik sveta, če je tako določeno v statutu) lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Občinski svet odloča o uvrstitvi projektov v veljavni načrt razvojnih programov in o spremembi vrednosti projektov nad 20 % izhodiščne vrednosti projektov.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, neposredni uporabnik uvrsti v načrt razvojnih programov v 30 dneh po uveljavitvi proračuna.
8. člen 
(proračunski skladi) 
Proračunski sklad je:
1. poračun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF,
Proračunska rezerva se v letu 2018 oblikuje v višini 34.856 EUR.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF odloča župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE 
9. člen 
(odpis dolgov) 
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2018 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do skupne višine 400 eurov.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA 
10. člen 
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine) 
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2018 lahko zadolži do višine v skladu z zakonom, ki ureja finance. V skladu s prvim odstavkom 56. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 80/16, v nadaljevanju ZIPRS1718) se občinam sredstva v višini 2 % skupne primerne porabe občin zagotavljajo v obliki odobritve dodatnega zadolževanja v državnem proračunu. Občina Štore lahko na podlagi zgoraj navedenega za izvrševanje proračuna Občine Štore za leto 2018 najeme brezobrestni kredit iz državnega proračuna v višini 38.194 EUR za investicije, predvidene v proračunu. Na podlagi drugega odstavka 56. člena ZIPRS1718 se ta zadolžitev ne šteje v največji možni obseg zadolževanja občine iz drugega odstavka 10.a člena ZFO-1.
11. člen 
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih uporabnikov občinskega proračuna in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina ter pravnih oseb, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na upravljanje) 
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občine) se lahko v letu 2018 zadolžijo do skupne višine 0 EUR.
Pravne osebe, v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje, se lahko v letu 2018 zadolžijo do skupne višine 0 EUR in izdajo poroštva do skupne višine 0 EUR.
Izdana poroštva se štejejo v obseg možnega zadolževanja.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
12. člen 
(uveljavitev odloka) 
Ta odlok začne veljati z dnem sprejetja na seji občinskega sveta.
Št. 410-0026/2017-2
Štore, dne 12. decembra 2017
Župan 
Občine Štore 
Miran Jurkošek l.r.

AAA Zlata odličnost