Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2017 z dne 28. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2017 z dne 28. 12. 2017

Kazalo

3816. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Radeče, stran 12288.

  
Na podlagi 59. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (ZIPRS1718, Uradni list RS, št. 80/16, 33/17 in 59/17), v povezavi z določbami VI. poglavja Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 33/89; Uradni list RS, št. 24/92, 44/97, 101/13), Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2, Uradni list RS, št. 13/11, 31/12, 94/12, 101/13, 111/13, 25/14, 40/14, 90/14, 91/15, 63/16), določb 218.a do 218.d Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – ZGO-1-UPB-1, 14/05 , 92/05, 93/05, 111/05, 126/07, 108/09, 61/10, 20/11, 57/12, 101/13, 110/13, 19/15, 61/17, 66/17) ter 18. člena Statuta Občine Radeče (Uradni list RS, št. 52/06 – UPB1, 110/09, 92/12) je Občinski svet Občine Radeče na 19. redni seji dne 21. 12. 2017 sprejel
O D L O K 
o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Radeče 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
Uporabniki stavbnih zemljišč na območju Občine Radeče, plačujejo nadomestilo za uporabo gradbenih parcel – stavbnih zemljišč (dalje: nadomestilo), kot je določeno s tem odlokom.
2. člen 
Nadomestilo se plačuje za zemljišča, ki so:
– v prostorskih sestavinah planskih aktov Občine Radeče opredeljena kot območja stavbnih zemljišč,
– v prostorskih sestavinah planskih aktov Občine Radeče po svoji namembnosti opredeljena kot kmetijska območja I. in II. kategorije, ki so pozidana, opremljena z električno in vodovodno infrastrukturo in se uporabljajo za stanovanjske, počitniške ali poslovne namene,
– v prostorskih sestavinah planskih aktov Občine Radeče po svoji namembnosti opredeljena kot območja, urejena s prostorsko izvedbenimi akti.
3. člen 
(1) Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se plačuje od površine zazidanega in nezazidanega stavbnega zemljišča.
I. Zazidano stavbno zemljišče
(2) Za zazidana stavbna zemljišča po tem odloku štejejo tista zemljišča, na katerih so gradbene parcele z zgrajenimi stavbami in gradbenimi inženirskimi objekti, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture in tista zemljišča, na katerih se je na podlagi dokončnega gradbenega dovoljenja začelo z gradnjo stavb in gradbenih inženirskih objektov, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture.
(3) Med gradbene inženirske objekte, ki niso objekti gospodarske infrastrukture štejemo objekte, ki so namenjeni zadovoljevanju tistih človekovih materialnih in duhovnih potreb in interesov, ki niso prebivanje ali opravljanje dejavnosti v stavbah in jih ne moremo šteti med objekte gospodarske javne infrastrukture.
(4) Objekti gospodarske javne infrastrukture so tisti gradbeni inženirski objekti, ki tvorijo omrežje, ki služi določeni vrsti gospodarske javne službe državnega ali lokalnega pomena ali tvorijo omrežje, ki je javna korist.
(5) Za določitev površine za odmero nadomestila za zazidano stavbno zemljišče se upošteva stanovanjska oziroma poslovna površina ter zemljišče na katerem objekt stoji, s pripadajočim zemljiščem znotraj gradbene parcele.
(6) Stanovanjska površina je čista tlorisna površina sob, predsob, hodnikov v stanovanju, kuhinje, kopalnice, shrambe, kleti in drugih zaprtih prostorov stanovanja, ter čista tlorisna površina garaže za osebne avtomobile.
(7) Poslovna površina je čista tlorisna površina prostora in vseh prostorov, ki so funkcionalno povezani s poslovnim prostorom in tudi pokrita skladišča, parkirni prostori, igrišča, delavnice na prostem in podobno.
(8) Če določena stavba gradbene parcele še nima določene, se do njene določitve za zazidano stavbno zemljišče šteje tisti del površine zemljiške parcele, na kateri stoji takšna stavba (fundus), pomnožena s faktorjem 1,5, preostali del površine takšne zemljiške parcele pa se šteje za nezazidano stavbno zemljišče.
II. Nezazidano stavbno zemljišče
(9) Za nezazidana stavbna zemljišča po tem odloku štejejo tista zemljišča, za katera je z izvedbenim prostorskim aktom določeno, da je na njih dopustna gradnja stanovanjskih in poslovnih stavb, ki niso namenjene za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave in, da je na njih dopustna gradnja gradbenih inženirskih objektov, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture in tudi niso namenjeni za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave.
4. člen 
(1) Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča mora plačati neposredni uporabnik stavbnega zemljišča oziroma stavbe ali dela stavbe (imetnik pravice razpolaganja oziroma lastnik, najemnik stanovanja oziroma poslovnega prostora, imetnik stanovanjske pravice), ki je lahko fizična oseba, pravna oseba ali samostojni podjetnik oziroma fizična oseba, ki opravlja dejavnost in je vpisana v ustrezni register ali drugo predpisano evidenco.
(2) Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča odmeri zavezancu davčni organ, na podlagi podatkov o zavezancu in stavbnem zemljišču, ki jih davčnemu organu posreduje občinska uprava.
(3) Zavezanci so dolžni na poziv občinske uprave Občine Radeče, v roku 30 dni, posredovati vse potrebne in resnične podatke za izračun nadomestila.
(4) Za izračun nadomestila se uporabljajo podatki iz uradnih evidenc (register nepremičnin, zemljiški kataster, kataster stavb idr.).
(5) Zavezanci so dolžni sproti sporočati občinski upravi tudi vse spremembe, ki vplivajo na določanje višine nadomestila. Če zavezanci zahtevanih podatkov pristojnemu organu ne posredujejo, ali posredujejo napačne podatke, lahko pristojni organ na podlagi uradnih podatkov in evidenc, sam oceni osnovo za izračun nadomestila.
(6) Če Občina Radeče ugotovi obstoj stavbnega zemljišča, za katerega ni prijela prijave ali pa so prijavljene površine nepravilne, prične postopek po uradni dolžnosti iz uradne evidence. Uporabniku odmeri nadomestilo davčni organ na podlagi zakona in po kriterijih tega odloka.
(7) Glede postopka za odmero in pobiranje ter vračanje nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, prisilne izterjave, odpisa zaradi neizterljivosti, zastaranja in plačila obresti od nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, ki ga zavezanec ni plačal v predpisanem roku, se uporabljajo določbe zakona o davčnem postopku.
5. člen 
(1) Zavezanec mora prijaviti Občini Radeče zazidano in nezazidano stavbno zemljišče in vse spremembe v 30 dneh po tem, ko postane neposredni uporabnik zemljišča oziroma stavbe ali dela zemljišča oziroma po spremembi. Če nastane sprememba med letom, se le-ta upošteva od prvega dne v naslednjem mesecu, v katerem je bila sprememba sporočena.
(2) Določbe prvega odstavka tega člena je mogoče izvajati v primerih:
– pred izvedeno odmero NUSZ za določeno stavbno zemljišče,
– v postopku pritožb (pritožbe, vložene v roku 15 dni od vročitve odločbe),
– v primeru, da je določeno stavbno zemljišče naknadno vneseno v bazo stavbnih zemljišč.
II. OPROSTITEV PLAČILA NADOMESTILA 
6. člen 
(1) Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se na podlagi Zakona o stavbnih zemljiščih ne plačuje:
– za zemljišča, ki se uporabljajo za potrebe obrambe RS;
– za objekte tujih držav, ki jih uporabljajo tuja diplomatska in konzularna predstavništva ali v njih stanuje njihovo osebje;
– za objekte mednarodnih in meddržavnih organizacij, ki jih uporabljajo te organizacije ali v njih stanuje njihovo osebje, če ni v mednarodnem sporazumu drugače določeno;
– za stavbe, ki jih uporabljajo verske skupnosti za versko dejavnost;
– na zahtevo lastnika za nakup novega stanovanja kot posameznega dela stavbe ali za gradnjo, dozidavo ali nadzidavo družinske stanovanjske hiše, in sicer za dobo za dobo 5 let oprosti občan, če so bili v ceni plačani stroški za urejanje stavbnega zemljišča. Petletna doba oprostitve plačevanja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča začne teči od dneva vselitve v stanovanje ali stanovanjsko hišo.
(2) Poleg primerov, ki jih določa zakon, je lahko na podlagi vloge začasno oproščen plačila nadomestila zavezanec:
– ki je upravičen do denarne socialne pomoči (zavezanec mora vsako leto podati ponovno vlogo);
– v primeru elementarne nesreče na objektu največ 2 leti od nastanka elementarne nesreče;
– v primeru novozgrajenih poslovnih in proizvodnih objektov za dobo 2 let od pridobitve uporabnega dovoljenja.
(3) Nadomestilo se ne plačuje za objekte in gradbene parcele v lasti Občine Radeče, ki so namenjeni za opravljanje dejavnosti občine in javnih zavodov, katerih ustanovitelj je Občina Radeče in tudi ne za funkcionalne enote, ki se uporabljajo za potrebe delovanja krajevnih skupnosti in organizacij, ki opravljajo humanitarno dejavnost.
(4) O odpisu, delnem odpisu, odlogu in obročnem plačevanju nadomestila za (ne)zazidana stavbna zemljišča fizičnih oseb ter za (ne)zazidana stavbna zemljišča pravnih oseb, odloča na podlagi določil zakona o davčnem postopku, obveznega predhodnega mnenja občinskega organa, davčni organ.
(5) Vlogo za odpis, delni odpis, odlog ali obročno plačevanje nadomestila vloži zavezanec pri davčni izpostavi, le-ta pa posreduje občini zaprosilo za dodatno prehodno mnenje občine k posamezni vlogi.
(6) Davčni organ mora vsako leto v mesecu novembru opraviti preizkus vseh oprostitev starih nad 10 mesecev ter izdati odločbe o prenehanju oprostitve za uporabnike, ki ne izpolnjujejo več pogojev za oprostitev plačila.
III. MERILA ZA DOLOČITEV VIŠINE NADOMESTILA 
7. člen 
Višina nadomestila se določi z metodo točkovanja, pri kateri se uporabljajo naslednja merila:
a) lega zemljišča,
b) namen uporabe,
c) stopnja komunalne opremljenosti.
8. člen 
(1) Lega zemljišča, na katerih se plačuje nadomestilo, se razvrsti v tri območja. Le-ta so določena po kriterijih, ki upoštevajo lokacijske ugodnosti posameznih stavbnih zemljišč.
(2) Območja, na katerih se plačuje nadomestilo, so:
1. Območje
Vključuje naselje Radeče – ulični sistem:
Ul. Marjana Nemca, Ul. Milana Kosa, Njivška cesta, Pod pečico, Pod skalo, Na Jelovo, Strma ulica, Vodovodna ulica, Krakovo, Nad Mlinščico, Ul. 11. maja, Pod Knapovko, Ul. Ilegalcev, Titova ulica, Kolenov graben, Ul. talcev, Starograjska ulica, Ul. Milana Majcna, Ul. OF, Pot na brod, Pot na Dobravo, Šolska pot, Cesta za gradom, Gledališka ulica, V gaju, Pot na stadion, Pot na jez, Trg.
2. Območje
Vključuje naselja: Stari dvor, Jagnjenica, Njivice, Hotemež, Obrežje, Vrhovo, Log pri Vrhovem, Prapretno in ulica Trubarjevo nabrežje kot del naselja Radeče.
3. Območje
Vključuje naselja: Čimerno, Jelovo, Žebnik, Močilno, Rudna vas, Brunška gora, Brunk, Loška gora, Zavrate, Počakovo, Svibno, Goreljce, Prnovše, Redna, Zagrad, Dobrava.
9. člen 
(1) Pri namenu uporabe stavbnega zemljišča se upošteva naslednje:
– za stanovanjski namen se po tem odloku štejejo stanovanjske površine v blokih, družinskih hišah, garaže ter drugi objekti, ki so namenjeni prebivanju;
– za poslovno dejavnost se po tem odloku štejejo objekti in prostori v katerih se opravlja kakršnakoli poslovna, storitvena, proizvodna ali kaka druga gospodarska dejavnost, razen objektov namenjenih za kmetijsko dejavnost, ter spremljevalnih objektov in površin kot so pokrita in nepokrita skladišča, interna parkirišča, delavnice na prostem, odprte športno rekreativne površine namenjene pridobitni dejavnosti in podobno.
(2) Površina za poslovno rabo bencinskega servisa predstavlja celotno gradbeno parcelo bencinskega servisa.
10. člen 
Komunalna opremljenost stavbnega zemljišča se določi glede na opremljenost zemljišča.
Točke za m2 zazidanega stavbnega zemljišča se določijo:
a) Lega stavbnega zemljišča:
Točke
– stavbno zemljišče na I. območju 
7
– stavbno zemljišče na II. območju 
4
– stavbno zemljišča na III. območju 
2
b) Namen uporabe stavbnega zemljišča: 
Točke
– stanovanjski objekti:
a) individualne stanovanjska hiše 
7
b) blokovna gradnja, vrstne hiše 
5
c) ostalo (garaže …) 
3
– poslovni objekti:
a) proizvodni prostori 
40
b) poslovni prostori (trgovina, obrt, gostišča …) 
20
c) Komunalna opremljenost zemljišča: 
Točke
– pristop: po asfaltni cesti 
3
po makadamski cesti (več kot 500 m) 
1
– zagotovljen priključek na:
– javno kanalizacijo 
2
– javno razsvetljavo 
2
– električno omrežje 
2
– javno vodovodno omrežje 
2
– lastni vodovod 
1
– telekomunikacijsko omrežje 
1
– kabelsko TV 
1
– na plinovod 
1
– reden odvoz smeti 
1
11. člen 
(1) Točke za m2 nezazidanega stavbnega zemljišča se določijo tako, da se ugotovi število točk po 10. členu tega odloka. Tako ugotovljeno število točk se zniža za 75 %, kar predstavlja osnovo za odmero prispevka za nezazidano stavbno zemljišče.
(2) Za odmero nadomestila za uporabo nezazidanih stavbnih zemljišč v obrtnih conah, se do izgradnje poslovnih objektov, ugotovljeno število točk po 10. členu tega odloka zniža za 5 %, kar predstavlja osnovo za odmero prispevka za nezazidano stavbno zemljišče v obrtnih conah.
12. člen 
Vsa sredstva, zbrana z vplačili nadomestila, so prihodek proračuna Občine Radeče in se uporabljajo za pridobivanje in opremljanje gradbenih parcel in za vzdrževanje in investicije na področju komunalne infrastrukture na območju vseh naselij v občini.
13. člen 
(1) Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Radeče za leto 2017 znaša 0,014154 EUR.
(2) Vrednost točke se letno revalorizira z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin v primeru, da je večji od ena. Ugotovitveni sklep sprejme župan in se objavi v Uradnem listu RS.
(3) V primeru drugačnega načina določitve vrednosti točke, kot je določen v prvem in drugem odstavku tega člena, sklep o vrednosti točke za obračun nadomestila na območju Občine Radeče sprejme Občinski svet Občine Radeče na predlog župana. Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
IV. KAZENSKE DOLOČBE 
14. člen 
(1) Z denarno kaznijo 834,59 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba:
– če na poziv pristojnih občinskih, upravnih in državnih organov ne posreduje vseh osnovnih podatkov, ki so potrebni za izračun nadomestila (4. člen),
– ali posreduje napačne podatke ali neresnične podatke (4. člen),
– ali če v določenem roku ne prijavi spremembe stavbnega zemljišča, katerega uporabnik je (5. člen).
(2) Z denarno kaznijo od 83,46 EUR do 250,38 EUR se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(3) Z denarno kaznijo od 83,46 EUR do 250,38 EUR se kaznuje fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavkatega člena.
V. KONČNE DOLOČBE 
15. člen 
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Radeče (Uradni list RS, št. 5/04, 16/05, 2/10).
16. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s 1. 1. 2018.
Št. 354-28/2017
Radeče, dne 21. decembra 2017
Župan 
Občine Radeče 
Tomaž Režun l.r.

AAA Zlata odličnost