Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2017 z dne 28. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2017 z dne 28. 12. 2017

Kazalo

3805. Sklep o določitvi cen za storitve javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Mestni občini Koper, stran 12262.

  
Na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12), prvega odstavka 13. člena Odloka o ureditvi položaja Javnega podjetja – Azienda pubblica Marjetica Koper d.o.o.-s.r.l. (Uradne objave, št. 53/2002 s spremembami), 42. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) in na podlagi pozitivnega mnenja Nadzornega sveta Marjetice Koper d.o.o.-s.r.l., št. 16/007-17 z dne 22. 11. 2017 izdajam
S K L E P 
o določitvi cen za storitve javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Mestni občini Koper 
I. 
Cene za storitve javne službe »odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode«, ki jih izvaja javno podjetje Marjetica Koper, d.o.o.-s.r.l. na območju Mestne občine Koper, se določijo na naslednji način:
1. Odvajanje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode:
1.1. Omrežnina v EUR/mesec
Velikost vodomera
Predračunske cene 2018–2020 
v EUR/mesec
DN≤20
3,3740
20<DN<40
10,1220
40≤DN<50
33,7399
50≤DN<65
50,6099
65≤DN<80
101,2197
80≤DN<100
168,6995
100≤DN<150
337,3990
150≤DN
674,7980
 
Predračunske cene 2018–2020 
v EUR/m3
1.2. Povprečna cena storitve
0,3353
 
1.3. Okoljska dajatev
0,0528
EUR/m3
2. Storitve povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi čistilnimi napravami:
2.1. Omrežnina v EUR/mesec
Velikost vodomera
Predračunske cene 2018–2020 
v EUR/mesec
DN≤20
0,3930
20<DN<40
1,1790
40≤DN<50
3,9301
50≤DN<65
5,8952
65≤DN<80
11,7903
80≤DN<100
19,6505
100≤DN<150
39,3010
150≤DN
78,6020
 
Predračunske cene 2018–2020 
v EUR/m3
2.2. Povprečna cena storitve
0,3654
 
2.3. Okoljska dajatev (za greznice)
0,5283
EUR/m3
2.4. Okoljska dajatev (za MKČN)
0,0528
EUR/m3
3. Čiščenje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode:
3.1. Omrežnina v EUR/mesec
Velikost vodomera
Predračunske cene 2018–2020 
v EUR/mesec
DN≤20
1,2896
20<DN<40
3,8687
40≤DN<50
12,8956
50≤DN<65
19,3434
65≤DN<80
38,6869
80≤DN<100
64,4781
100≤DN<150
128,9562
150≤DN
257,9124
 
Predračunske cene 2018–2020 
v EUR/m3
3.2. Povprečna cena storitve
0,4689
Vse cene so prikazane v EUR brez DDV, ki se uporabnikom storitve obračuna po predpisani stopnji.
II. 
Cene za storitve javne službe »odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode« so določene na podlagi potrjenega Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Mestni občini Koper in Občini Ankaran za obdobje 2018–2020, št. 371-647/2016-6 z dne 30. 11. 2017.
III. 
Izvajalec gospodarske javne službe »odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode« v Mestni občini Koper, javno podjetje Marjetica Koper, d.o.o.-s.r.l., bo na osnovi tega sklepa in uredbe, oblikoval in na svojih spletnih straneh ter na krajevno običajen način objavil cenik s potrjeno ceno.
IV. 
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati sklep št. 354-330/2013, z dne 19. 12. 2014.
V. 
Ta sklep začne veljati s 1. 1. 2018.
Št. 354-288/2017
Koper, dne 20. decembra 2017
Župan 
Mestne občine Koper 
Boris Popovič 
 
Po pooblastilu župana 
Podžupan 
Peter Bolčič l.r.
Ai sensi dell’Ordinanza sulla metodologia di determinazione dei prezzi delle prestazioni dei servizi pubblici economici di tutela dell'ambiente (Gazzetta ufficiale della RS n. 87/12 e 109/12), in virtù del primo comma dell’articolo 13 del Decreto sulla regolamentazione dello status dell’Azienda pubblica Marjetica Koper s.r.l. (Bollettino ufficiale n. 53/2002 e successive modifiche), per effetto dell'articolo 42 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale n. 40/00, 30/01 e 29/03 e la Gazzetta ufficiale della RS n. 90/05, 67/06 e 39/08) e visto il parere positivo del Consiglio di controllo dell’Azienda pubblica Marjetica Koper s.r.l., n. 16/007-17 del 22 novembre 2017, promulgo la seguente
D E L I B E R A 
sulla determinazione delle tariffe delle prestazioni dei servizi pubblici per lo smaltimento e il trattamento delle acque domestiche reflue e delle acque piovane nel Comune città di Capodistria 
Le tariffe delle prestazioni dei servizi pubblici »smaltimento e trattamento delle acque domestiche reflue e delle acque piovane«, fornite sul territorio del Comune città di Capodistria da parte dell’Azienda pubblica Marjetica Koper s.r.l., sono determinate come segue:
1. Smaltimento delle acque domestiche reflue e delle acque piovane:
1.1. Tariffa per l’utilizzo della rete in EUR/mese
Ampiezza del contatore
Tariffa preventivata 2018–2020 
in EUR/mese
DN≤20
3,3740
20<DN<40
10,1220
40≤DN<50
33,7399
50≤DN<65
50,6099
65≤DN<80
101,2197
80≤DN<100
168,6995
100≤DN<150
337,3990
150≤DN
674,7980
 
Tariffa preventivata 2018–2020 
in EUR/mese
1.2. Tariffa media del servizio
0,3353
1.3. Tassa ambientale
0,0528
EUR/m3
2. Servizi riguardanti le fosse biologiche statiche, fosse biologiche attuali e impianti di depurazione minori:
2.1. Tariffa per l’utilizzo della rete in EUR/mese
Ampiezza del contatore
Tariffa preventivata 2018–2020 
in EUR/mese
DN≤20
0,3930
20<DN<40
1,1790
40≤DN<50
3,9301
50≤DN<65
5,8952
65≤DN<80
11,7903
80≤DN<100
19,6505
100≤DN<150
39,3010
150≤DN
78,6020
 
Tariffa preventivata 2018-2020 
in EUR/mese
2.2. Tariffa media del servizio
0,3654
 
2.3. Tassa ambientale (per le fosse biologiche)
0,5283
EUR/m3
2.4. Tassa ambientale (per i piccoli impianti di depurazione)
0,0528
EUR/m3
3. Trattamento delle acque domestiche reflue e delle acque piovane:
3.1. Tariffa per l’utilizzo della rete in EUR/mese
Ampiezza del contatore
Tariffa preventivata 2018–2020 
in EUR/mese
DN≤20
1,2896
20<DN<40
3,8687
40≤DN<50
12,8956
50≤DN<65
19,3434
65≤DN<80
38,6869
80≤DN<100
64,4781
100≤DN<150
128,9562
150≤DN
257,9124
 
Tariffa preventivata 2018–2020 
in EUR/mese
3.2. Tariffa media del servizio
0,4689
Le tariffe sono in EUR e non comprendono l’imposta sul valore aggiunto prescritta.
II 
Le tariffe delle prestazioni dei servizi pubblici »smaltimento e trattamento delle acque domestiche reflue e delle acque piovane« sono determinate in base all’Elaborato per la definizione dei prezzi delle prestazioni dei servizi pubblici economici di smaltimento e trattamento delle acque domestiche reflue e delle acque piovane nel Comune città di Capodistria e nel Comune di Ancarano per il periodo 2018–2020, n. 371-647/2016-6 del 30 novembre 2017.
III 
Il fornitore del servizio pubblico economico di smaltimento e trattamento delle acque reflue urbane e piovane sul territorio del Comune città di Capodistria, l’Azienda pubblica Marjetica Koper s.r.l., provvederà, in conformità alla presente Delibera, all’elaborazione e alla pubblicazione del tariffario comprendente le tariffe approvate sul proprio sito internet e secondo le modalità locali in uso.
IV 
Con l’entrata in vigore della presente delibera cessa di avere efficacia la delibera n. 354-330/2013 del 19 dicembre 2014.
La presente delibera si applica dal 1° gennaio 2018.
N. 354-288/2017
Capodistria, 20 dicembre 2017
Il Sindaco 
Comune città di Capodistria 
Boris Popovič 
 
Sotto l'autorità 
Vicesindaco 
Peter Bolčič m.p.

AAA Zlata odličnost