Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2017 z dne 28. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2017 z dne 28. 12. 2017

Kazalo

3839. Odlok o proračunu Občine Šmarješke Toplice za leto 2018, stran 12323.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr. 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617) in 79. člena Statuta Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 21/07, 33/10) je Občinski svet Občine Šmarješke Toplice na 26. redni seji dne 19. 12. 2017 sprejel
O D L O K 
o proračunu Občine Šmarješke Toplice za leto 2018 
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen 
(vsebina odloka) 
S tem odlokom se za Občino Šmarješke Toplice za leto 2018 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 
2. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
v eurih
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov/Konto
Proračun leta 2018
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
3.826.054
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
2.754.910
70
DAVČNI PRIHODKI
2.357.022
700 Davki na dohodek in dobiček
2.052.484
703 Davki na premoženje
190.737
704 Domači davki na blago in storitve
113.801
706 Drugi davki
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI
397.888
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
272.486
711 Takse in pristojbine
4.502
712 Globe in druge denarne kazni
20.300
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
500
714 Drugi nedavčni prihodki
100.100
72
KAPITALSKI PRIHODKI
67.295
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
67.295
73
PREJETE DONACIJE
2.000
730 Prejete donacije iz domačih virov
2.000
74
TRANSFERNI PRIHODKI
1.001.849
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
215.726
741Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sred. pror. EU
786.124
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
5.022.449
40
TEKOČI ODHODKI
1.199.934
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
242.720
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
35.371
402 Izdatki za blago in storitve
883.843
403 Plačila domačih obresti
15.000
409 Rezerve
23.000
41
TEKOČI TRANSFERI
1.216.749
410 Subvencije
96.000
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
817.996
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
99.850
413 Drugi tekoči domači transferi
202.903
42
INVESTICIJSKI ODHODKI 
2.513.267
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
2.513.267
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
92.500
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso PU 
82.500
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
10.000
III.
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
–1.196.395
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) 
4.145
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
4.145
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
4.145
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
4.145
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0
50
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
156.880
55
ODPLAČILA DOLGA
156.880
550 Odplačila domačega dolga
156.880
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–1.349.131
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–156.880
XI. 
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
1.196.395
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo
1.500.000
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Šmarješke Toplice.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 
3. člen 
(izvrševanje proračuna) 
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – podkonta.
V tekočem letu se izvršuje proračun tekočega leta.
Proračun se izvršuje skladno z določbami zakona, ki ureja javne finance in podzakonskimi predpisi, izdanimi na njegovi podlagi in tega odloka.
Veljavni načrt razvojnih programov tekočega leta mora biti za tekoče leto usklajen z veljavnim proračunom.
4. člen 
(namenski prihodki in odhodki proračuna) 
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
– pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, ki se uporabijo za vzdrževanje gozdnih cest,
– prihodki od prodaje občinskega stvarnega premoženja, ki se uporabijo za nakup novega stvarnega premoženja,
– prihodki od komunalnih prispevkov, ki se uporabijo za izgradnjo nove komunalne infrastrukture,
– prihodki iz naslova požarne takse, ki se namenjajo za sofinanciranje nabave gasilske opreme ter osnovnih sredstev,
– prejete donacije, ki se uporabijo za namen, za katerega so bila pridobljena,
– prihodki iz naslova podeljenih koncesij, ki se uporabijo za področje, iz katerega je bila podeljena koncesija,
– okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, ki se uporabi za izvajanje investicij – projektov na področju ravnanja z odpadno vodo,
– okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, ki se uporabi za izvajanje investicij – projektov na področju zbiranja in ravnanja z odpadki,
– turistična taksa, ki se uporabi za vlaganje v turistično infrastrukturo in razvoj ter spodbujanje turizma,
– transferni prihodki države. Evropske unije in drugih občin iz naslova sofinanciranja projektov, ki se uporabijo za izvajanje investicij – projektov, za katere so bila sredstva pridobljena.
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v tekočem letu, se prenesejo v naslednje leto za isti namen.
5. člen 
(prerazporejanje pravic porabe) 
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti oziroma veljavni proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Finančna služba neposrednega uporabnika lahko samostojno in brez omejitev prerazporeja pravice porabe med podkonti v okviru iste proračunske postavke. O prerazporejanju odloča župan.
Finančna služba neposrednega uporabnika lahko samostojno in brez omejitev prerazporeja pravice porabe v okviru istega podprograma. O prerazporejanju odloča župan.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika župan.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med podprogrami v okviru glavnega programa odloča na predlog neposrednega uporabnika župan.
Neposredni uporabnik lahko v svojem finančnem načrtu prerazporeja pravice porabe med podprogrami v okviru glavnega programa, pri čemer skupno povečanje ali zmanjšanje posameznega podprograma ne sme presegati 30 % podprograma tega neposrednega uporabnika in med glavnimi programi, pri čemer skupno povečanje ali zmanjšanje posameznega glavnega programa ne sme presegati 10 % glavnega programa tega neposrednega uporabnika v sprejetem oziroma veljavnem proračunu.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2018 in njegovi realizaciji.
6. člen 
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let) 
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
– v letu 2019 50 % navedenih pravic porabe in
– v ostalih prihodnjih letih 20 % navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za pogodbe za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov ter prevzemanje obveznosti za pogodbe, ki se financirajo iz namenskih sredstev Evropske unije, namenskih sredstev finančnih mehanizmov in sredstev drugih donatorjev.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen 
(spremljanje in spreminjanje načrta razvojnih programov) 
Neposredni uporabnik vodi evidenco projektov iz veljavnega načrta razvojnih programov.
Spremembe veljavnega načrta razvojnih programov so uvrstitev projektov v načrt razvojnih programov in druge spremembe projektov.
Neposredni uporabnik mora v 30 dneh po uveljavitvi proračuna uskladiti načrt razvojnih programov z veljavnim proračunom. Neusklajenost med veljavnim proračunom in veljavnim načrtom razvojnih programov je dopustna le v delih, kjer se projekti financirajo z namenskimi prejemki.
Po preteku roka iz prejšnjega odstavka o spremembi vrednosti veljavnih projektov do 20 % izhodiščne vrednosti odloča predstojnik neposrednega uporabnika, to je župan, ki lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Občinski svet odloča o uvrstitvi projektov v veljavni načrt razvojnih programov in o spremembi vrednosti projektov nad 20 % izhodiščne vrednosti projektov.
Projekte, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, neposredni uporabnik uvrsti v načrt razvojnih programov v 30 dneh po uveljavitvi proračuna.
8. člen 
(proračunski skladi) 
Proračunski skladi so sredstva sklada proračunske rezerve, namenjena za pokrivanje stroškov ukrepov ter za pomoč prizadetim pri odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč (suša, potres, požar, poplave, ter druge naravne oziroma ekološke nesreče).
Proračunska rezerva se v letu 2018 oblikuje do višine 3.000 eurov.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 5.000 eurov župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA 
9. člen 
(odpis dolgov) 
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2018 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do skupne višine 1.000 eurov.
Obseg sredstev se v primerih, ko dolg do posameznega dolžnika neposrednega uporabnika ne presega stroška dveh eurov, v poslovnih knjigah razknjiži in se v kvoto iz prvega odstavka tega člena ne všteva.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA 
10. člen 
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine) 
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2018 lahko zadolži do višine 0 eurov.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij ter javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Šmarješke Toplice, v letu 2018 ne sme preseči skupne višine glavnic 0 eurov.
11. člen 
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih uporabnikov občinskega proračuna in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina ter pravnih oseb, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na upravljanje) 
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, se lahko v letu 2018 zadolžijo do skupne višine 0 eurov.
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, lahko v letu 2018 izdajo poroštva do skupne višine glavnic 0 eurov.
12 člen 
(obseg zadolževanja občine za upravljanje z dolgom občinskega proračuna) 
Za potrebe upravljanja občinskega dolga se občina lahko v letu 2018 zadolži do višine 0 eurov.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
13. člen 
(začasno financiranje v letu 2019) 
V obdobju začasnega financiranja Občine Šmarješke Toplice v letu 2019, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
14. člen 
(uveljavitev odloka) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se s 1. 1. 2018.
Št. 410-0012/2017-22
Šmarjeta, dne 20. decembra 2017
Županja 
Občine Šmarješke Toplice 
mag. Bernardka Krnc l.r.

AAA Zlata odličnost